Обновено: вторник, 11 декември 2012 8:46

Приключили проекти на УНСС, финансирани от националния фонд “Научни изследвания” - 2011 г.

 

№ 
по ред

 

№  на сключения договор

 

Наименование
(тема) на проекта

 

Ръководител

 

Срок на изпълнение

(начало/
край)

1.

Договор №ИНИ-15/01.08.2005

„Център по интелектуална собственост”

проф. д-р Борислав Борисов
ректор на УНСС
(катeдра “Интелектуална собственост”)

01.08.05
02.12.11

2.

МУ-ФС-10

“Оценка на обектите на интелектуална собственост като нематериални активи”

проф. д-р Борислав Борисов
ректор на УНСС
(катeдра “Интелектуална собственост”)

01.01.08
31.12.11

3.

ДО 02-289/15.12.2008

“Устойчиво развитие и конкурентоспособност на българската икономика”

проф. д.ик.н. Румен Гечев
(катедра “Икономикс”)

05.01.09
30.12.11

4.

ДО 02-302/15.12.2008

“Състояние и проблеми на платежния баланс на Република България в контекста на членството в Европейския съюз”

доц. д-р Силвия Трифонова
(катедра “Финанси”)

05.01.09
30.12.11