Обновено: вторник, 11 декември 2012 8:43

ДО 02-289

№ на проекта
ДО 02-289/18.12.2008 г. (МОН “Идеи” – 035)
Тема на проекта
УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ
НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА
Срок на проекта
Декември 2008-декември 2011г
Кратко описание
  1. ИЗЛЕДОВАТЕЛСКИ ЦЕЛИ
Формиране на конкретни показатели (качествени и количествени) за измерване на устойчивото развитие (УР) в неговите четири измерения: екологично, икономическо, социално и институционално.
Разкриване на потенциални сравнителни предимства на българската икономика, които са в съответствие с високите екологични и социални стандарти на ЕС.
Детерминиране на ключови зависимости между принципите на УР и конкурентоспособността  проявяващи се на следните равнища:
(а) национална икономика (макроикономическо);
(б) сектор/отрасъл;
(в) фирма.
  1. ИЗПОЛЗВАНИ МЕТОДИ
Количествен и качествен сравнителен анализна глобално, регионално (ЕС) и национално равнище, съобразен с критериите за устойчивост на Европейският съюз и на ООН. Анализът се основава на първични и вторични изследвания.
Интердисциплинарен синергичен  подход, императивно определен от това, че категорията устойчиво развитие има комплексен характер, изразен в четири различни измерения.
Прилагане на анализ разходи :ползи за определяне на оптималният подход за постигане на две взаимно предполагащи се цели: (а) изпълнение на критериите за УР и (б) повишаване на конкуретоспособността.
Описание на очакваните резултати, в т.ч. публикации
  1. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:
Създаване на интердисциплинарен колектив от изследователи, който да предлага на държавните институции алтернативни решения, свързани с предизвикателствата пред устойчивото развитие (УР).
Разработване на конкретни управленски решения и механизми за постигане на екологосъобразен икономически растеж и намаляване на зависимосста от внос на суровини и енергийни източници.
Изграждане на система от национални приоритети за УР.
Публикуване: 2012г
Ключови думи
УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ, КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ, СОЦИАЛНА СПРАВЕДЛИВОСТ,
ИКОНОМИЧЕСКО ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ, ЕКОЛОГО СЪОБРАЗЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ,
НАЦИОНАЛНИ ПРИОРИТЕТИ, ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
Етапи на проекта
(срокове, резултати и финансиране)
Първи – 18 месеца: XII’08-VI’2010  130 000 .лв
Втори – 18 месеца: VII’2010 – XII’11 153 000 лв
Информация за финансиращата програма
Програма “Идеи”-МОН
Информация за допълнително финансиране
няма
Обща стойност на проекта
283 000 лв
Сума, отпусната на УНСС по проекта
0
Информация за отговорното подразделение
няма
Информация за партньорите по проекта
няма
Ръководител на проекта
Проф.д.ик.н. Румен Гечев
Колектив (състав)
Проф. д.ик.н. Румен Василев Гечев, доц. д-р Румен Брусарски, доц. д-р Лилия Йотова, доц. д-р Ваня Иванова, доц. д-р Екатерина Сотирова, доц. д-р Боян Дуранкев, гл.ас. д-р Атанас Атанасов, гл.ас. д-р Христина Николова, ст.ас. Ивайло Беев, докторант Щерьо Ножаров, докторант Цветомир Пенев
 
(координатор на консорциума)