Обновено: вторник, 11 декември 2012 8:42

МУ-ФС-10

№ на проекта
МУ-ФС-10
Д01-1214/17.12.2007г.
Тема на проекта
Оценка на обектите на интелектуална собственост като нематериални активи на фирмата
Срок на проекта
17.12.2007 – 31.01.2011
Кратко описание
Целта на проекта е разработване на дисертационен труд от полза както за теорията, така и за бизнес практиката. Актуалността на избраната тема е обусловена от значимостта на интелектуалната собственост като фактор за икономически растеж на нейния ползвател и наличието на интелектуална собственост /например като търговски марки, промишлен дизайн, географски означения, ноу-хау и други/, в имуществото на големите предприятия и в по-голямата част от малкия и среден бизнес
Описание на очакваните резултати, в т.ч. публикации
Разработване на теоретично издържан и практико-приложим материал с осезаем принос за науката в областта на изследването на фирмата като стопанска и бизнес единица
Ключови думи
Обекти на интелектуалната собственост, нематериални активи, имущество на фирмата
Етапи на проекта
(срокове, резултати и финансиране)
  1. Разработване на съдържателната структура на докторския труд – представяне на примерен план за работа;
  2. Научноизследователска и експериментална работа по дисертационния труд; Издаване на научни публикации въз основа на натрупания опит от международна специализация;
  3. Работа върху дисертационния труд – окончателно оформяне на разделите и главите на изследването
  4. Успешна защита на докторската дисертация пред СНС на УНСС.
Информация за финансиращата програма
Фонд “Научни изследвания”, МОН
Конкурс “Стипендии за млади учени, които подготвят докторантски труд в национална фирмена структура”
Информация за допълнително финансиране
-
Обща стойност на проекта
 
220 000 лв. за четирите години
Сума, отпусната на УНСС по проекта
1-ви етап -  60 450 лв.
Информация за отговорното подразделение
УНСС
Информация за партньорите по проекта
-
Ръководител на проекта
Проф. д-р Борислав Борисов
Колектив (състав)
Виолета Георгиева Кръстанова
Гл.ас. д-р Владя Бориславова Борисова
Десислава Веселинова Матова