Обновено: вторник, 11 декември 2012 8:40

ИНИ-15/01.08.2005 г.


№ на проекта
ИНИ-15/01.08.2005 г.
Тема на проекта
Център по интелектуална собственост
Срок на проекта
01.08.2005 – 02.12.2011
Кратко описание
Целта на проекта е да засили изследователския потенциал на Центъра по интелектуална собственост към Университета за национално и световно стопанство. Чрез заплануваните изследователски инициативи по проекта Центърът цели да развие ефективни схеми за сътрудничество между българските и европейските организации, работещи в сферата на интелектуалната собственост. Проектът ще допринесе за модерното развитие на системата на интелектуалната собственост в Република България в съответствие с европейските постижения и добрите практики в областта.  Проектът е насочен към засилване на връзките между системата на интелектуалната собственост  и научно-изследователската и развойна дейност в Република България..
Описание на резултатите
1. Осъществяването на изследователски визити на млади докторанти и доктори в европейски институции, работещи в областта на интелектуалната собственост;
2. Наемане на млади изследователи;
3. Усъвършенстване на техническата инфраструктура на Центъра по интелектуална собственост за подобряването на възможностите за извършване на изследвания и анализи в областта на интелектуалната собственост;
4. Организиране на международна конференция и семинар;
5. Изготвяне на анализ за състоянието на интелектуалната собственост в научноизследователската и развойна дейност на Република България;
6. Изготвяне на стратегия за интелектуална собственост в рамките на научно-изследователската политика на Република България, за целите на по-успешното интегриране на страната в Европейското изследователско пространство.
Ключови думи
Интелектуална собственост, Европейско изследователско пространство, научно-изследователска и развойна дейност, изследоватлески потенциал
Етапи на проекта
-
Информация за финансиращата програма
6 Рамкова програма на ЕС, Специфични подкрепящи мерки; Фонд “Научни изследвания”, Министерство на образованието и науката
Информация за допълнително финансиране
-
Обща стойност на проекта
171 922 лв.
Сума, отпусната на УНСС по проекта
171 922  лв.
Информация за отговорното подразделение
Център по интелектуална собственост - УНСС
Информация за партньорите по проекта
Световната организация за интелектуална собственост, Швейцария;
Световната Академия към СОИС, Швейцария;
Патентно ведомство на Република България;
Европейското патентно ведомство, Германия;
Ведомството по хармонизация за марки и дизайни, Испания;
НАИС – България;
Международната асоциация за напредък в областта на изследванията и обучението по интелектуална собственост, Швейцария
Ръководител на проекта
Проф. д-р Борислав Михайлов Борисов
Колектив (състав)
Доц. д-р Виолета Димитрова Цакова
Доц. д-р Румяна Любомирова Брестничка
доц. д-р Мария Ананиева Маркова
доц. д-р Владя Бориславова Борисова
Гл.ас. д-р Миглена Аврамова Молхова
Гл.ас. д-р Фани Александрова Колева