Обновено: вторник, 11 декември 2012 8:45

ДО 02-302

№ на проекта
ДО 02-302/18.12.2008 г.
Тема на проекта
СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ НА ПЛАТЕЖНИЯ БАЛАНС НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В КОНТЕКСТА НА ЧЛЕНСТВОТО В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ”
Срок на проекта
36 месеца
Кратко описание
Същността на проекта е свързана с изследване върху ключовите фактори, детерминанти, ефекти и рискове, които обуславят настоящото състояние на платежния баланс и рефлектират върху макроикономическото развитие на България, в контекста на процеса на конвергенция на страната ни към Еврозоната. Отделните проучвания и анализи в своята цялост ще са насочени към постигането на основната цел на проекта:
Пълно и задълбочено изследване на състоянието и проблемите пред платежния баланс на Република България в контекста на членството на страната в ЕС с формулиране на значими изводи и препоръки относно мерките, които отговорните национални органи в сферата на финансовата политика е необходимо да предприемат за ограничаване и преодоляване на дефицита по текущата сметка на платежния баланс.
Проблемната област е сравнително слабо изследвана у нас, което е голямо предизвикателство пред научния екип и предпоставя, наред с използването на традиционните изследователски методи, да се приложат и иновативните модели за измерване на устойчивостта на дефицита по текущата сметка на платежния баланс.
В своята цялост, научноизследователският проект ще се базира на мултидисциплинарния подход, което ще осигури практико-приложна и научна насоченост на резултатите. Екипът си е поставил задача да запознае ръководните органи в сферата на финансовата политика с методиката на настоящото научно изследване, очакваните резултати и възможностите за прилагане в практиката на концепциите и идеите на проекта. В тази връзка се предвижда издаването на цялостно научно изследване по поставения проблем, което да отчете становищата на водещи експерти от практиката, така че постигнатите резултати да не останат само ефективни концепции.
Ключови думи
Платежен баланс, текуща сметка, дефицит, финансова политика, макроикономическо развитие, конвергенция, Еврозона, преки чуждестранни инвестиции, европейски фондове, режим на паричен съвет.
Етапи на проекта
(срокове, резултати и финансиране)
Първи етап – 18 месеца, финансиране в размер на 130 000 лева. Очаквани резултати:
 1. Изготвяне на подходяща методология за провеждане на научните изследвания по конкретните задачи на проекта
 2. Изготвяне на цялостно научно изследване, съдържащо основните концепции и изводи от направените проучвания
 3. Изготвяне на анализ за особеностите на платежния баланс в условията на валутен борд.
 4. Обобщаване и анализиране на емпирична информация за влиянието на туристическия сектор върху състоянието на платежния баланс
 5. Обобщаване и анализиране на емпирична информация за капацитета на администрацията за усвояване на средствата от еврофондовете
 6. Провеждане на научен семинар с повече от 80 участника от всички заинтересовани страни
 7. Популяризиране на резултатите от извършените изследвания сред българската и чуждестранната икономически общности.
 
Втори етап – 18 месеца, финансиране в размер на 127 000 лева. Очаквани резултати:
 1. Формиране на библиотека от специализирана литература, достъпна за преподаватели и студенти след приключване на проекта.
 2. Изготвяне на анализ на факторите, водещи до устойчивост на дефицита по текущата сметка
 3. Извършване на анализ за влиянието на ПЧИ върху дефицита по текущата сметка
 4. Проучване на влиянието на туризма върху текущата сметка на платежния баланс и проблемите, породени от дела на сивата икономика в сектора
 5. Изследване на корелацията между капацитета за усвояване на еврофондовете и дефицита по текущата сметка на платежния баланс
 6. Изготвяне на финален доклад, съдържащ резултатите от извършеното изследване, направените изводи и препоръки на членовете на научния колектив
 7. Публикуване на книга и диск, съдържащи финалния доклад
 8. Популяризиране на резултатите и изводите от направеното научно изследване
Провеждане на заключителна международна научна конференция и популяризиране на резултатите и изводите от направеното научно изследване
Информация за финансиращата програма
Фонд „Научни изследвания”
Конкурс „ИДЕИ”
Информация за допълнително финансиране
Няма допълнително финансиране
Обща стойност на проекта – І етап
130 000 лева
Сума, отпусната на УНСС по проекта
9 100 лева
Информация за отговорното подразделение
 
Информация за партньорите по проекта
Няма
Ръководител на проекта
Доц. Д-р Силвия Трифонова - УНСС
Колектив (състав)
 1. Проф. д.ик.н. Николай Ненов Неновски - УНСС
 2. Проф. д-р Трифон Благоев Трифонов - УНСС
 3. Д-р Гергана Илиева Михайлова - Агенция за икономически анализи и прогнози
 4. Драгомир Желчев Стефанов - докторант в УНСС
 5. Фьодор Иванов Салмов – докторант в УНСС