100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: сряда, 11 юли 2012 15:33

Изисквания

Word документ

Тематични
направления
Организационен
комитет
Изисквания Word документ Заявка
за участие
Срокове
и такси


Основни изисквания

Резюмето да бъде не повече от 200 думи и да съдържа заглавие на доклада, автор, академична длъжност и научна степен, институция, цел, подход и ключови аргументи.

Резюмето на докладите може да изпратите и в електронната форма на заявката за участие.

Максимален обем на докладите до 6 стандартни страници. В докладите трябва ясно да са откроени целта, методиката на изследване, основните резултати и практическата приложимост на изследването.

Авторите трябва да посочат направлението, в което желаят да представят докладите си.


Форматиране на докладите

  • Формат на страниците: А4, Тор -3 см, Bottom – 2 см,. Left -3.5 см, Right – 2 см. Номерация на страниците – долу, центрирано.
  • Шрифт: Times New Roman.
  • Заглавие: Главни букви, bold, центрирано. 14 pt, разстояние между редовете (Line Spacing): 1,5.
  • Академична длъжност, научна степен, име и фамилия на автора: Под заглавието, шрифт Italic, центрирани.
  • Организация/институция: Под академичната длъжност, степен и име на автора, шрифт Italic, центрирано.
  • Основен текст: след един празен ред - под организация/институция, justified, 12 pt, разстояние между редовете (Line Spacing): 1.
  • Фигури: Вмъкнати на съответното място в текста, центрирани. Под фигурата – номер и наименование; bold, центрирани. Ако е използвано изображение от външен файл – същият да е наличен във формат jpg.
  • Таблици: Вмъкнати на съответното място в текста, центрирани. Над таблицата номер и наименование, шрифт italic, дясно подравнени.
  • Цитиране: под линия, по стандарт с номера от 1 до n (10 pt).


Не се предвижда допълнително редактиране и коригиране на докладите. Отговорността за съдържанието им е на авторите.


Работни езици: български, английски, руски


Тематични
направления
Организационен
комитет
Изисквания Word документ Заявка
за участие
Срокове
и такси


За контакти:

1700 София, Студентски град "Христо Ботев", УНСС

тел.: +359 2 8195 212, Райна Димитрова

e-mail: trade@unwe.bg

Карта

© Връзки с общственноста и университетски сайт, УНСС 2012