Обновено: понеделник, 06 юли 2015 11:07

Изпити

• Кандидат-студентите в образователно-квалификационна степен "магистър" за 2015/2016 г. с  дистанционно обучение полагат писмен или електронен състезателен изпит под формата на кандидат-магистърски тест.

• Кандидат-студентите в образователно-квалификационна степен "магистър" за дистанционно обучение за учебната 2015/2016 година полагат конкурсния изпит в сградите на Университета за национално и световно стопанство или в РЦДО гр. Хасково или  РЦДО гр. Пловдив, където са си подали и плик - молбата за кандидатастване. Те са задължени да се явят в съответната зала не по-късно от половин час преди обявения час за започване на изпита. Те задължително носят със себе си компютърната разпечатка, получена при подаването на документите, както   и документ за самоличност.

• Кандидатмагистърският тест се дава на явяващите се на изпит в изпитната зала под формата на книжно тяло. На кандидатите се предоставя и карта за отговори, която се състои от две части: полета за отговори и контролна карта (идентификационен отрязък).

• Кандидатмагистърският тест за завършилите специалности, изучавани в УНСС, включва въпроси от пет фундаментални учебни дисциплини, преподавани в бакалавърска степен: Икономикс (основи на макроикономиката и основи на микроикономиката), Право, Финанси, Счетоводство и Статистика.

• При подготовката за конкурсния изпит могат да се използват всички учебници и учебни помагала, които са валидни за обучението в образователно-квалификационна степен “бакалавър” по изброените фундаментални учебни дисциплини.

Организират се и курсове за подготовка за кандидат – магистърски изпит.

 

• Степента на трудност на включените в изпитния тест въпроси е съобразена с равнището на знанията на завършилите специалности в УНСС със среден успех, не по нисък от "добър".

• Завършилите специалности, по които не се провежда обучение в УНСС, полагат приемен изпит също с чрез кандидат-магистърски тест, включващ въпроси, проверяващи общата им икономическа и правна култура.

• Изпитът чрез кандидат-магистърския тест за завършилите специалности, по които не се провежда обучение в УНСС, се провежда в отделни зали от залите за останалите кандидати.

• Кандидат-магистърският тест:

 1.се състои изцяло от "закрити" въпроси, т.е. за всеки въпрос са дадени 5 възможни отговора, един от които е верен, останалите четири са грешни;

2.за всеки въпрос, на който е отговорено вярно, се присъждат по четири точки; за грешен отговор се отнема една точка; за липса на отговор или при отбелязани повече от един верни отговори се присъждат нула точки.

3.Подробно указание за провеждането на кандидат-магистърския тест се дава в деня на изпита.

• Продължителността на работата върху кандидат-магистърския тест е 60 минути.

• Писменият състезателен изпит чрез кандидат-магистърски тест е анонимен.

• При доказано преписване или опит за преписване и внасяне на материали, свързани с конкурсния изпит, работата на кандидата се анулира от съответната комисия, като кандидатът се лишава от участие в класирането.

• По време на конкурсния изпит се забранява внасянето и ползването на мобилни телефони или друга съобщителна техника от страна на кандидатите. При неспазване на забраната писмената работа се анулира.

• Квесторите не носят отговорност и не съхраняват внесена съобщителна техника и оставените вещи.

• Резултатите от състезателния изпит се признават за участие в класирането само за съответния прием за учебна година с начало зимен или летен семестър.

• Завършилите специалности “Бизнес администрация”, “Публична администрация”, “Международни отношения” и “Стопанско управление” в УНСС полагат тест за неикономисти.