Обновено: понеделник, 09 април 2012 15:31

Направления и поднаправления

СПИСЪК НА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ В УНСС 
ПО ПРОФЕСИОНАЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ

№ по ред

Професионални 
направления

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННИ СТЕПЕНИ

ОКС "бакалавър"

ОКС 
"магистър"

1

2

3

4

3.1.

"Социология, антропология и науки за културата"

 

 

 

3.1.1. Поднаправление 
"Социология/икономика 
и общество"

3.1.1.1. "Социология"

 

3.3.

"Политически науки"

3.3.1. "Политология"

 

 

 

3.3.2. "Международни 
отношения"

 

 

 

3.3.3. "Европеистика"

 

3.5.

"Обществени комуникации и информационни науки"

3.5.1. "Медии и 
журналистика"

 

3.6.

"Право"

 

3.6.1. "Право"

3.7.

"Администрация и управление"

3.7.1. "Бизнес администрация"

 

 

 

3.7.2. "Публична 
администрация"

 

 

 

3.7.3. "Регионално развитие"

 

3.8.

"Икономика"

 

 

3.8.1

Поднаправление 
"Икономика и бизнес"

3.8.1.1. "Политическа 
икономия"

 

 

 

3.8.1.2. "Макроикономика"

 

 

 

3.8.1.3. "Икономика"

 

 

 

3.8.1.4. "Икономика 
на човешките ресурси"

 

 

 

3.8.1.5. "Застраховане 
и социално дело"

 

 

 

3.8.1.6. "Икономическа 
социология"

 

 

 

3.8.1.7. "Прогнозиране 
и планиране"

 

 

 

3.8.1.8. "Маркетинг"

 

 

 

3.8.1.9. "Икономика на 
индустрията"

 

 

 

3.8.1.10. "Бизнес икономика"

 

 

 

3.8.1.11. "Предприемачество"

 

 

 

3.8.1.12. "Аграрен бизнес"

 

 

 

3.8.1.13. "Екоикономика"

 

 

 

3.8.1.14. "Икономика на 
недвижимата собственост"

 

 

 

3.8.1.15. "Икономика 
на транспорта"

 

 

 

3.8.1.16. "Стопанска логистика"

 

 

 

3.8.1.17. "Икономика 
на отбраната и сигурността"

 

 

 

3.8.1.18. "Икономика 
на търговията"

 

3.8.2.

Поднаправление "Икономика с чуждоезиково обучение"

3.8.2.1. "Международни 
икономически отношения"

 

 

 

3.8.2.2. "Интелектуална собственост"

 

 

 

3.8.2.3. "Икономика на туризма"

 

3.8.3.

Поднаправление "Икономика с преподаване на английски език"

3.8.3.1. "Международни 
икономически отношения 
с преподаване на английски език"

 

 

 

3.8.3.2. "Икономика с 
преподаване на английски език"

 

 

 

3.8.3.3. "Финанси и 
счетоводство с преподаване 
на английски език"

 

 

 

3.8.3.4. "Бизнес информатика с преподаване на английски език"

 

 

 

3.8.3.5. "Маркетинг и стратегическо планиране с 
преподаване на английски език"

 

3.8.4.

Поднаправление "Финанси, счетоводство и контрол"

3.8.4.1. "Финанси"

 

 

 

3.8.4.2. "Счетоводство"

 

 

 

3.8.4.3. "Финансов контрол"

 

3.8.5.

Поднаправление "Приложна информатика, комуникации и иконометрия"

3.8.5.1. "Статистика и иконометрия"

 

 

 

3.8.5.2. "Бизнес информатика"

 

 

 

3.8.5.3. "Икономика на съобщенията"

 

 

СПИСЪК 

НА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ ЗА 
ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ В УНСС
ПО ПРОФЕСИОНАЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ

№ по ред

Професионални 
направления

Образователно-квалификационни степени

ОКС "бакалавър"

ОКС "магистър"

3.7

"Администрация 
и управление"

3.7.1. "Бизнес 
администрация"

 

 

 

3.7.2. "Публична администрация"

 

3.8

"Икономика"

 

 

3.8.1.

Поднаправление 
"Икономика и бизнес"

3.8.1.1. "Икономика"

 

 

 

3.8.1.2. "Маркетинг"

 

3.8.2.

Поднаправление 
"Финанси, счетоводство 
и контрол"

3.8.2.1. "Счетовод-
ство и контрол"

 

СПИСЪК 

НА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ В РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР 
ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ - гр. Хасково  
ПО ПРОФЕСИОНАЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ

№ по ред

Професионални 
направления

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННИ СТЕПЕНИ

ОКС "бакалавър"

ОКС "магистър"

3.7.

"Администрация 
и управление"

3.7.1. "Бизнес 
администрация"

 

3.8.

"Икономика"

 

 

3.8.1.

Поднаправление 
"Икономика и бизнес"

3.8.1.1. "Икономика"

 

 

В първи и втори курс студентите изучават задължителни и избираеми общоуниверситетски учебни дисциплини в зависимост от професионалното направление.
В трети курс - задължителни и избираеми факултетни учебни дисциплини.
В четвърти курс - задължителни и избираеми специални учебни дисциплини.
В УНСС се прилага система за натрупване и трансфер на кредити.
Срокът на обучение е 8 семестъра (4 години ) с изключение на специалност "Право" - 11 семестъра.
Завършва се с държавен изпит по специалността. Студентите получават диплома за бакалавърска степен и европейско приложение (по желание) .
Завършилите бакалавърска степен могат да продължат образованието си в магистърска степен, ако имат успех не по-нисък от "добър", и са издържали успешно приемния конкурсен изпит.