Университетски център за мобилност на студенти и преподаватели

Обновено: петък, 08 юли 2022 10:38

Реализиране и отчитане

В процеса на подготовката на мобилността, преди заминаване за приемащия университет и държава, всеки преподавател представя в УЦМСП следните документи:

1.    Mobility Agreement  – Индивидуален план за провеждането на лекционния курс в приемащия университет, подписан от преподавателя и от институционалните координатори на УНСС и на приемащия университет (изтегли);

2.      Декларация по преподавателска мобилност по чл. 20, ал. 1 от Закона за защита на личните данни (изтегли);

3.      Заявление за превеждане на финансовата помощ (грант) по посочената от преподавателя сметка - (изтегли)

4.      Индивидуален договор (Финансово споразумение) между преподавателя и УНСС - изготвя се от УЦМСП;

След завръщане от мобилността, преподавателите представят в УЦМСП следните отчетни документи:

1.      Certificate of teaching activities – Сертификат, подписан и подпечатан от приемащия университет, който удостоверява продължителността на престоя и лекторския хорариум (8 учебни часа) с посочени конкретни дати, както и основните теми на лекторския курс (изтегли);

2.      Копия от билети и бордни карти (за заминаване и връщане) при пътуване със самолет, автобус или влак и/или копие от международен паспорт с печати от границите за излизане и влизане в България и в страната-домакин;

3.     Описателен отчет - служителят/преподавателят получава линк за попълване на он-лайн отчет. Полученият линк е активен 15 дни. Описателният отчет не се разпечатва.

Според правилата на програма ЕРАЗЪМ не е допустимо осъществяване на ЕРАЗЪМ мобилността и усвояване на получения по нея грант в един и същ период, успоредно с други международни активности на преподавателите – като участия в научни конференции и други научни форуми в чужбина, визити във връзка с реализирането на участия в други международни проекти и програми и др. В подобни случаи мобилността не се признава и преподавателите са задължени да възстановят на УНСС (съответно на Националната агенция) пълния размер на предоставените им по програмата финансови средства (грант).

Повече информация: 02 8195 389.