Университетски център за мобилност на студенти и преподаватели

100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: вторник, 07 февруари 2017 22:04

Мобилност с цел преподаване

Мобилността с цел преподаване предоставя възможности на преподавателите от УНСС да гостуват в европейски университети, с които УНСС има сключени двустранни споразумения по програма ЕРАЗЪМ, за изнасяне на кратки лекционни курсове.

Продължителността на мобилността с цел преподаване е една седмица (7 календарни или 5 поредни работни дни), в които се изнасят минимум 8 учебни часа лекции.

Право на участие в мобилност по програма ЕРАЗЪМ имат всички преподаватели в УНСС – щатни и нещатни, независимо от тяхната длъжност и научна степен (професори, доценти, асистенти).

Преподавателите могат да кандидатстват за мобилност по програмата с цел преподаване чрез конкурс в началото на м.октомври, обявен от УЦМСП. Университетската селекционна комисия извършва класиране в случаите, когато има повече кандидати за заемане на едно място за преподавателска мобилност.

Мобилността на преподавателите се реализира в рамките на учебните семестри на съответните приемащи университети.

УЦМСП уведомява по служебен път приемащите университети за избраните преподаватели от УНСС и тематиката на лекционните курсове, които ще бъдат изнесени в рамките на тяхната ЕРАЗЪМ мобилност. Конкретният период и график за реализирането на мобилността, условията за настаняване и престой, се договарят в личен контакт на преподавателите от УНСС с определени контактни лица от приемащите университети.

На преподавателите, участващи в мобилност по програма ЕРАЗЪМ, се предоставя финансова помощ (грант). Индивидуалният грант е седмичен, в евро и се отпуска от УНСС за допустимия по програма ЕРАЗЪМ период на преподаване (една седмица). Размерът на гранта се определя от Националната агенция за всяка учебна година и е диференциран по държави.

Одобрените за участие в програмата преподаватели подписват с УНСС договор за Преподавателска мобилност ЕРАЗЪМ. Договорът е задължително условие за получаването на индивидуален Еразъм грант.

Преподавателите от УНСС могат да съдействат при сключването на нови двустранни договори по програма ЕРАЗЪМ като използват прилагания модел на Двустранно споразумение (Inter-Institutional agreement). 

Повече информация: 02 8195 389.