Университетски център за мобилност на студенти и преподаватели

Обновено: понеделник, 27 февруари 2023 13:02

Признаване

Мобилността на студентите и докторантите се признава при минимален престой за обучение в приемащия университет  от минимум 90 дни и при успешно положени изпити по изучавани учебни дисциплини, осигуряващи  успешно полагане на същия брой изпити, колкото трябва да положи в УНСС, според учебния план на съответната специалност за дадения семестър.

Неизпълнението на минималния изискуем период от 3 месеца или на минималния брой кредити за един семестър е основание за непризнаване на мобилността. В този случай студентите/докторантите са задължени да възстановят на УНСС (съответно на Националната агенция) предоставената им финансова помощ в пълния й размер.

По-специфични случаи на частично или цялостно неизпълнение на задълженията на студентите/докторантите през периода на мобилността по обективни причини или извънредни обстоятелства се решават от специалната университетска комисия.

Успешно положените изпити и получените кредити при обучението в европейските университети се признават от УНСС.

С цел положените изпити в приемащия университет и кредитите по тях да бъдат признати от УНСС, е необходимо студентите/докторантите да предоставят на хартиен носител в срок от 5 дни след пристигането им:

1.  Заявление до Университетската комисия за признаване и трансфер на кредити (изтегли). Заявлението и приложенията към него се представят в стая 2043;

2.  Издаденият от приемащия университет Transcript of Records (в случай, че е получен);

3.  Учебните програми (конспекти/syllabus) на изучените дисциплини през периода на мобилността, подписани от съответния преподавател или с подпис и печат от Еразъм офиса в приемащия университет;

4.  Копие на екземпляри на Learning Agreement (първоначален и с промените), подписани и подпечатани от студента, приемащия и изпращащия университет.

Правилник за прилагане на системата за натрупване и трансфер на кредити в УНСС


Повече информация: гл. ас. д-р Виолета Златкова, стая 2043,  Телефон: 02 8195 363, e-mail : [email protected]