Университетски център за мобилност на студенти и преподаватели

Обновено: петък, 31 май 2024 18:29

Признаване на оценки

Успешно положените изпити и получените кредити при обучението в европейските университети се признават от УНСС.

С цел положените изпити в приемащия университет и кредитите по тях да бъдат признати от УНСС, в срок от 5 дни след приключване на мобилността, е необходимо студентите да представят в сектор „Верификация и признаване“ на хартиен носител:

  1. Заявление до Университетската комисия за признаване и трансфер на кредити. (изтегли)
  2. Учебните програми (конспекти/syllabus) на изучените дисциплини през периода на мобилността – с подпис на преподавател или подпис и печат от Еразъм офис в чуждия университет, на хартиен носител. Конспектите може да са разпечатани от сайта на университета, но е необходимо да бъде подписана всяка страница от студента (уебсайт + подпис).
  3. Transcript of Records (академична справка). Процесът по признаване отнема около един месец от датата на получаване на академичната справка.
  4. Копие на всички екземпляри на Learning Agreement (първоначален и с промените), подписани и подпечатани от студента, приемащия и изпращащия университет, на хартиен носител.

 

ВАЖНО! Всички изброени документи се предоставят в сектор „Верификация и признаване“ в определените срокове, независимо дали Transcript of Records (академична справка) е издадена. Често Transcript of Records (академична справка) може да бъде предоставена от чуждия университет до 90 дни след приключване на мобилността. Предават се останалите документи, а Transcript of Records (академична справка) се изпраща по-късно по имейл.

 

Правилник за прилагане на системата за натрупване и трансфер на кредити в УНСС

Повече информация: гл. ас. д-р Виолета Златкова, сектор „Верификация и признаване“,  телефон: 02 8195 363, e-mail: [email protected]