Университетски център за мобилност на студенти и преподаватели

Обновено: вторник, 15 октомври 2019 9:18

За студенти и докторанти

Мобилността на студентите и докторантите по програма ЕРАЗЪМ+ предоставя възможност за реализиране на определен период на обучение в европейски висши училища, който е в рамките на един или два семестъра, от минимум 3 до максимум 12 календарни месеца в една учебна година.

 

Студентите и докторантите кандидатстват за участие в мобилност за обучение по програма ЕРАЗЪМ при обявяване на конкурси от УЦМСП. Те подават документи и участват в организираните конкурси в семестъра, предхождащ учебната година, в която ще се реализира мобилността.

Одобрените за участие в програма ЕРАЗЪМ студенти получават статут на ЕРАЗЪМ студенти. Правата и задълженията на ЕРАЗЪМ студентите са отразени в Студентска харта ЕРАЗЪМ, която се предоставя на студентите от УНСС преди заминаването им за обучение.

За периода на обучение в европейските висши училища по програма ЕРАЗЪМ+ студентите не заплащат: академична (семестриална) такса за обучение в приемащия университет, такса за регистрация, такса за полагане на изпити, достъп до лаборатории, ползване на библиотеки.

Според правилата на програмата е допустимо заплащане в приемащия университет на малки такси за осигуровки, участие в студентски съюзи, ползване на помощни материали (фотокопия, лабораторни материали и др.) на същите основания, на които те се заплащат от студентите на приемащия университет.

ЕРАЗЪМ студентите остават с непроменени студентски права в УНСС. Те заплащат таксата за обучение за съответния семестър в УНСС и запазват правото си на стипендия в случай, че получават такава. За периода на обучение в европейските университети студентите от УНСС преминават в индивидуална форма на обучение.

Одобрените за участие в програмата студенти и докторанти подписват с УНСС договор за Студентска мобилност ЕРАЗЪМ и Споразумение за обучение (Learning Agreement).

 

На основата на договора за Студентска мобилност ЕРАЗЪМ студентите и докторантите получават за участието си в програмата финансова помощ (грант). ЕРАЗЪМ грантът е в месечен размер, определен е и се изплаща в евро. Той е финансова помощ, целяща да подпомогне допълнителните разходи по мобилността, породени от различията в издръжката на живот в чужбина.

 

Грантът не предвижда цялостно покриване на разходите по мобилността. Размерът на месечния ЕРАЗЪМ грант е различен за различните държави, а също и за всяка отделна учебна година и се определя от Националната агенция за България – “Център за развитие на човешките ресурси”.

 

Споразумението за обучение (Learning Agreement) се подписва преди началото на периода на обучение от УНСС, приемащия университет и от студента и определя индивидуалната програма за обучението на студента в чужбина. Избраните учебни дисциплини трябва да са аналогични или сходни на дисциплините, които студентът следва да изучава в съответния семестър в УНСС, и да осигуряват на студента сбор от най-малко 30 кредита за един семестър.

Докторантите могат да проведат мобилността за обучение във връзка с изучаването на учебни дисциплини и полагането на изпити от докторантските минимуми, включени в индивидуалния план на докторантурата им в УНСС, или за подготовка на части от дисертационните трудове. За целта е необходимо предварително съгласуване с научния ръководител и със съответната катедра в приемащия университет, при което се определя временен научен ръководител за периода на мобилността.

При неизпълнение на предварително договорения индивидуален план на обучението (Learning Agreement) или самоволно прекъсване на обучението, студентът възстановява получената сума в евро. Това не се отнася за студенти, възпрепятствани да завършат планирания курс на обучение в чужбина поради здравословни причини или извънредни обстоятелства, за които са уведомили своевременно институционалния координатор по програмата в УНСС.


УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

Право на участие в мобилност по програма ЕРАЗЪМ+ имат всички студенти на УНСС, които са български граждани или са лица, официално признати от България за бежанци, или са постоянно пребиваващи чужди граждани.

В програмата могат да участват студенти в бакалавърска, магистърска степен или в докторантура, независимо от формата на обучението им – редовно и дистанционно, държавна поръчка и платено обучение.

Студентите и докторантите имат право на повече от едно участие в мобилност, като общата продължителност на всички мобилности в рамките на една образователна степен не може да надвишава 12 МЕСЕЦА. Това важи и за студенти, които вече са участвали в мобилност по програмата в рамките на предходния период 2007-2013.

За включване в мобилността студентите и докторантите трябва да отговарят на следните условия:

  • Студенти, обучаващи се в бакалавърска степен, които имат успешно завършени два семестъра (първи курс) в УНСС преди началото на участието им в мобилността;
  • Студенти, обучаващи се в магистърска степен и в докторантура, ако към момента на кандидатстване, заминаване, провеждане и завръщане от мобилността срокът на обучението им в УНСС не е изтекъл;
  • Студенти и докторанти, които към момента на кандидатстване имат среден успех от следването не по-нисък от мн. добър 4.50;
  • Студенти и докторанти, които владеят много добре езика, на който ще се извършва обучението им в приемащия университет;

Успехът от следването се удостоверява с уверение от УНСС. За степента на владеене на чуждия език се представя документ (диплома или сертификат), издаден от обучаващата институция. Минималното изисквано ниво за чуждия език е В2 по Европейската езикова рамка.

Повече информация можете да получите на тел. 02 8195 389.

Информационна брошура