Център за правни изследвания към УНСС

Обновено: четвъртък, 05 декември 2019 8:12

СЕРТИФИЦИРАЩ КУРС ЗА ОБУЧЕНИЕ НА МЕДИАТОРИ

ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЯ ПО МЕДИАЦИЯ И СЕРТИФИЦИРАНЕТО НА МЕДИАТОРИ

в Център за правни изследвания към  УНСС

Изисквания при провеждане на обучения по медиация и специализирана медиация

1. Основното сертифициращо обучение за медиатори /сертифицирано обучение/ има продължителност 60 часа и се извършва по програма и график, неразделна част от настоящите Правила.

1.1. Обучението се провежда минимум в 6 /шест/ учебни дни по 10уч. часа на ден, като по изключение може да се предвидят и повече учебни дни с по-малко брой часове на ден, но със същата обща учебна натовареност.

1.2. Графикът за провеждане на обучението се съгласува с Директора.

1.3. Сертифициращото обучение протича по следния начин:

i. Първо ниво – включва два учебни дни – по 10 уч.часа на ден или общо 20 уч.часа, от които 15 уч.часа теория  и 4 уч.часа практически занимания

ii. Второ ниво – включва два учебни дни – по 10 уч.часа на ден или общо 20 уч.часа, от които 15 уч.часа теория  и 6 уч.часа практически занимания;

iii. Практически занимания/Практикум – включва два учебни дни основно практическа работа - по 10 уч.часа на ден  или общо 20 уч.часа  (8 симулирани медиации), писмен и  устен изпит, както и практически изпит.

 2. Изисквания за издаване на Удостоверение за завършено обучение по медиация /Удостоверение/.

2.1. Удостоверение се издава на участника при следните условия:

 • 90% посещаемост на учебните занятия;
 • успешно положен писмен изпит – тест с оценка добър, много добър, отличен – писменият изпит се полага в началото на първия ден от практикума;
 • успешно положен устен изпит/събеседване – с оценка: издържал/неиздържал (при минимум оценка Добър (4), поставена от изпитната комисия) – устният изпит се провежда в началото на втория ден на практикума;
 • успешно положен практически изпит – със средна оценка добър, много добър, отличен от всички наблюдения на практическите занимания на всички наблюдаващи преподаватели от изпитната комисия съгласно Таблица за критериите при оценяване практическите умения на обучаемите /неразделна част от Правилата/. Всяка промяна в Таблицата се одобрява от Директора.  
 • Изпитната комисия за провеждане на изпитите се формира от поне трима преподаватели по медиация, одобрени от Директора. Протоколите от изпитите се подписват от всички членове на изпитната комисия.

2.2. Заплащането на такса за обучение по медиация не гарантира издаване на Удостоверението. При проведено обучение в рамките на повече от 20 учебни часа и отказал се участник или поради прекратяване на неговото участие в обучението по други причини, такса не се възстановява. Таксата не се възстановява и при неуспешно положени изпити. При неуспешно положени изпити,  обучаемият има право да се яви повторно на изпитите до 2 пъти. При неуспешно полагане на изпитите три пъти – губи правата си за придобиване на Удостоверение.

2.3. Всеки обучаем има право да получи „Сертификат за посетено обучение“, ако не желае да се яви на изпити или е положил неуспешно изпитите. Неуспешно положилият изпити обучаем  има право да се запише за повторно обучение.

 3. Изисквания за издаване на Удостоверение за завършено допълнително обучение по специализирана медиация /Удостоверение за допълнително обучение/ по смисъла на Наредбата.

3.1. Удостоверение за допълнително обучение се издава на участника при следните условия:

 • 90% посещаемост на учебните занятия;
 • успешно положен писмен изпит за проверка на придобитите знания  – тест с оценка добър, много добър, отличен – писменият изпит се полага в края на обучението;
 • участие в симулирана процедура по медиация като медиатор  – преминал/не преминал – по време на практическите занимания;
 • участието в практическите занимания се оценява съгласно Таблица за критериите при оценяване практическите умения на обучаемите /неразделна част от Правилата/.
 • Изпитната комисия за провеждане на изпитите се формира от поне трима преподаватели по съответната област на специализираната медиация, одобрени от Директора. Протоколите от изпитите с подписват от всички членове на изпитната комисия.

3.2. Заплащането на таксата за обучение по специализирана медиация не гарантира издаване на Удостоверението за допълнително обучение. При проведено обучение в рамките на повече от 10 учебни часа и отказал се участник или поради прекратяване на неговото участие в обучението по други причини, такса не се възстановява. Таксата не се възстановява и при неуспешно положени изпити.При неуспешно положени изпити,  обучаемият има право да се яви повторно на изпитите до 2 пъти. При последващо неуспешно полагане на изпитите – губи правата си за придобиване на Удостоверение за допълнително обучение.

3.3. Всеки обучаем има право да получи „Сертификат за посетено обучение“, ако не желае да се яви на изпити или е положил неуспешно изпитите. Неуспешно положилият изпити обучаем  има право да се запише за повторно обучение.

 4. Организация и документация на изпитите.

4.1. Всяко сертифициращо основно и допълнително обучение на медиатори  има преподавателски екип от минимум двама души, които се определят от Директора.

4.2. Всички ad hoc решения, свързани с обучението и изпитния процес се вземат от преподавателите със съгласуване с Директора.

4.3. Окончателният протокол с резултатите на участниците се подписва от всички членове на преподавателския екип.

4.4. Удостоверенията за обучения на медиатори и Удостоверенията за допълнителни обучения по специализирана медиация се подписват от Директора на ЦПИ.

4.5. След завършване на курса се изготвя окончателен протокол, в който се посочват  резултатите от всички изпити. Всички присъствени списъци, изпитни и окончателни протоколи се съхраняват в ЦПИ.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

 1. Учебна програма/График  за Обучение на медиатори.
 2. Учебна програма/График  за Допълнително обучение по търговска медиация.
 3. Учебна програма/График  за Допълнително обучение по трансгранична медиация.
 4. Учебна програма/График  за Допълнително обучение по потребителска медиация.
 5. Учебна програма/График  за Допълнително обучение по семейна медиация.
 6. Формуляр за критериите при оценяване практическите умения на обучаемите за медиатор.


СЕРТИФИЦИРАЩО ОБУЧЕНИЕ ЗА МЕДИАТОРИ март 2019 г. - април 2019 г.

Дати на обучението: 16-17 март 2019 г. (ниво 1), 30-31 март 2019 г. (ниво 2) и 13-14 април 2019 г. (практикум).

Таксата за целия период на обучението е 600 (шестотин) лева с ДДС. В цената са включени всички необходими учебни материали.

Желаещите да участват в курса могат да се запишат най-късно до 8 март 2019 г. включително.

Отстъпки: 10 % - за ранно записване до 15 февруари 2019 г., включително - 540 лева с ДДС;

                      15 % - за лица, които са преподаватели или служители в УНСС, към момента на провеждане на сертифициращото обучение - 510 лева с ДДС. Същата отстъпка ползват и лица, които са препоръчани или доведени от преподавател или служител в УНСС;

                      20 % - за студенти - 480 лева с ДДС.

Забележка: Едно лице може да ползва само един вид отстъпка от посочените по-горе видове отстъпки.

Записването се извършва чрез подаване на формуляр на имейла на Центъра за правни изследвания към УНСС: clr@unwe.bg.

Банкова сметка на УНСС в лева:

Българска Народна Банка /БНБ/                       

BIC на БНБ: BNBGBGSD

     IBAN: BG03 BNBG 9661 3100 1746 01

Получател: Център за правни изследвания към УНСС

основание: за сертифициращо обучение по медиация