ФОРМУЛЯР ЗА УЧАСТИЕ В ОБУЧЕНИЕ ПО МЕДИАЦИЯ

Дати на обучението: 16-17 март 2019 г. (ниво 1), 30-31 март 2019 г. (ниво 2) и 13-14 април 2019 г. (практикум). Желаещите да участват в курса могат да се запишат най-късно до 8 март 2019 г. включително.
Запознат/а съм и съм съгласен/съгласна да се съобразявам с условията за участие и успешно завършване на обучението, описани в Правилата за обучение по медиация, публикувани на сайта на ЦПИ. Разбирам и съм съгласен/съгласна, че получаването на удостоверение е свързано с успешното полагане на всички тестове и практически изпити в обучението, както и с участието ми в 6-те дни обучение, с цел участие в минимума от 60 часа, изискван съгласно Наредбата по чл.8 от Закона за медиацията.
Участникът се счита за записан за обучението, при изпратен формуляр заедно с копие на платежно нареждане за внесена пълна такса за обучение.