Структура

Институт по предприемачество

Директор
Заместник-директор по учебната дейност
Заместник-директор по научноизследователската дейност
Административен секретар

Роза Николова

Телефон: (02) 8195 541
Кабинет: 1090

Преподавателски състав:

Гост-преподаватели:

Хонорувани преподаватели: