Структура

Институт по предприемачество

Директор
Заместник-директор по научноизследователската дейност
Главен експерт по административно обслужване на институтите в УНСС
Лидия Велчева

Лидия Велчева

Личен e-mail: [email protected]
Телефон: (02) 8195 240
Кабинет: 4039
Изследовател

Проф. д-р Николай Денчев

E-mail:
Телефон: (02) 8195 622
Кабинет: 3070
Изследовател

д.н. Дмитро Жерлицин

Телефон:
Кабинет:

Хонорувани преподаватели: