Структура

Институт по творчески индустрии и бизнес

Директор
Секретар по учебна дейност
Научен секретар
Административен секретар

Цветанка Георгиева

E-mail: cvetig@unwe.bg
Телефон: (02) 862 94 97, (02) 8195 603
Кабинет: 1076

Преподавателски състав: