100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: вторник, 23 февруари 2016 14:10

Университетски конкурс за финансиране на научноизследователски проекти през 2015 г.

Уведомяваме Ви, че със Заповед на Ректора на УНСС № 219/16.02.2015 г. е обявен конкурс за финансиране на проекти от целева субсидия за НИД на УНСС през 2015 г., както следва:

1. Проекти за научни изследвания - колективни и индивидуални (за нехабилитирани преподаватели).

2. Проекти за частично финансиране на научни прояви (конференции, симпозиуми, семинари, кръгли маси и др.) с провеждане  през календарната година.

 

Приоритетните направления на конкурса през 2015 г. са:

1. Изследвания за утвърждаване на лидерските позиции на УНСС сред бизнес университетите в Европа.

2. Икономически, политически и социални изследвания в подкрепа на държавата и бизнеса в България.

 

Проектни  предложения се попълват електронно и се представят (в една разпечатка) в сектор “НИД и научни прояви” към дирекция “Наука” не по-късно от   16 март 2015 г.

 

За справки:

тел. (02) 8195 253

e-mail: stgeorgieva@unwe.bg, n_elena@unwe.bg и marinaborisova@unwe.bg.

 


Заповед на Ректора на УНСС

Указания за участие

Образец за научно изследване

Образец за научна проява (форум)

Указания за електронно кандидатстване

Ръководство за потребителите на :Интегрирана информационна система за НИД на УНСС

Списък на проектите, кандидатстващи за финансиране

Заповед за класиране

Класиране