Нашият Университет
Обновено: вторник, 10 октомври 2023 18:06

История

  

УНСС е създаден през 1920 г. от 11 видни професори, стопански дейци и общественици, историци, социолози и юристи като Свободен университет за политически и стопански науки (СУПСН) със заповед № 2155/05.07.1920 г. на министъра на народното просвещение.

Основател и първи ректор е проф. Стефан Бобчев – европейски възпитаник, патриот, министър на народното просвещение, дописен член на няколко чуждестранни академии на науките.

През 1940 г. (ДВ бр. 126 от 7.06.1940 г.) СУПСН е трансформиран в Държавно висше училище за финансови и административни науки (ДВУФАН), което през 1947 г. се преобразува във Факултет за стопански и социални науки при Софийския университет.

През 1952 г. с указ № 26 (в. „Известия", бр. 10 от 1.02.1952 г.) е възстановена самостоятелността на висшето училище под името Висш икономически институт (ВИИ). През 1953 г. с указ № 89 той е наименован „Карл Маркс" (в. „Известия", бр. 23 от 20.03.1953 г.).

На 27.04.1990 г. Академичният съвет решава ВИИ „Карл Маркс" да се преобразува в Университет за национално и световно стопанство. Официалното трансформиране на висшето училище става с решение на Народното събрание за създаване и преобразуване на висши училища (ДВ. бр. 68 от 26 юли 1995 г.).

Академичният съвет на Свободния университет до 1928-1929 г.:

горе - от ляво надясно: проф. Д. Мишайков, проф. П. Стоянов, д-р Н. Иванов;

долу – от ляво надясно: проф. А. Иширков, проф. Т. Кулев, проф. С. Бобчев, проф. П. Богаевски


Ректори и заместник-ректори на УНСС от началото до наши дни


През 2020 г. стартира рубриката „Жива памет“, която има за цел в дигитална среда да запознае днешните млади хора със светлите умове, изградили авторитета на най-големия бизнес университет в Югоизточна Европа. През 2023 г. Университетът отбелязва 170 години от рождението на своя патрон.