Проекти
Обновено: петък, 10 юли 2020 15:05

Проекти по ОП Развитие на човешките ресурси на ЕСФ

1.

BG051PO001-3.3.07-0002

„Ученически и студентски практики“, компонент 2 „Студентски практики“

доц. д-р Росен Кирилов
Катедра: Информационни технологии и комуникации

31.01.2012
30.06.2015

2.

BG051PO001-3.3.06-0032

Обучението на докторанти иноватори, визионери, таргет-анализатори и реализатори-инвестиция с европейски измерения

проф. д.ик.н. Станка Тонкова

Катедра: Маркетинг и стратегическо планиране

19.03.2012
19.12.2014

3.

BG051PO001-4.3.04-0034

Развитие на електронните форми и дистанционно обучение в УНСС - създаване на нови възможности за повишаване на образованието и успешна професионална реализация

проф. д-р Веселка Павлова

Катедра: Статистика и иконометрия

11.11.2012
11.04.2014

 

4.

BG051РО001-3.1.08-0031

Разработване и въвеждане на система от ключови индикатори и процесно-базирано управление на УНСС

доц. д-р Венелин Бошнаков

Катедра: Статистика и иконометрия

28.01.2013
31.10.2014

5.

BG051PO001-3.1.09-0024

С лице към новите предизвикателства на времето: модерна система за кариерно развитие на преподавателския състав на Университета за национално и световно стопанство

проф. д-р Валентин Гоев

Катедра: Статистика и иконометрия

23.04.2013
23.12.2014

6.

BG051PO001-3.1.07-0053

Разработване и въвеждане на актуализирани учебни програми в ОКС „бакалавър”,  направление „Администрация и управление”,  в съответствие с изискванията на пазара на труда.

доц. д-р Цветана Стоянова

Катедра: Управление

23.04.2013
23.02.2015

 

7.

BG051PO001-7.0.07-0236-С0001

Иновативен трансфер на предприемачески и бизнес умения в туристическия сектор

доц. д-р Тодор Тодоров

Катедра: Човешки ресурси и социална защита

30.04.2013
31.10.2014

8.

BG051РО001-3.1.07-0059

Актуализиране на учебните планове и програми в ОКС „бакалавър“ за професионално направление „Икономика“ в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане икономика, основана на знанието

доц. д-р Марчо Марков

Катедра: Икономикс

18.05.2013
18.03.2015