Обновено: петък, 24 януари 2014 15:33

Актуализиране на учебните планове и програми в ОКС „бакалавър“ за професионално направление „Икономика“ в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане икономика, основана на знанието


 

Покана за участие в конкурс за избор на експерти

Документи