Разработване и въвеждане на актуализирани учебни програми в ОКС „бакалавър”, направление „Администрация и управление”, в съответствие с изискванията на пазара на труда.


Разработване и въвеждане на актуализирани учебни програми в ОКС „бакалавър”,  направление „Администрация и управление”,  в съответствие с изискванията на пазара на труда.Подбор на външни експерти за нуждите на договор №BG051PО001-3.1.07-0053

 Публична покана (33 KB)
 Техническо задание (236 KB)
 Ценова оферта (92 KB)
 Автобиография (88 KB)
 Декларация за ангажираност (175 KB)
 Декларация чл.47, ал.1, т.1 (27 KB)
 Декларации по чл.47, ал.5, т.1 (26 KB)
 Декларации по чл.47, ал.5, т.2 (25 KB)
Дата на валидност: 2014-02-13