Обновено: понеделник, 06 юли 2015 11:05

Записване

Срок за записване от 02.10.2015 г.  до   09.10.2015 г. (без събота и неделя)

 

 При записване кандидат-студентите представят следните документи:

 1.документи за записване на нови студенти  (по образец);

2.лична карта, която след проверката се връща на кандидат-студента;

3.две снимки с паспортен формат ;

4.документ за внесена семестриална такса за обучение за съответната форма на обучение - редовна или дистанционна;

5.Диплома за завършено средно образование (оригинал и ксерокопие от него).

 

За новоприетите студенти в ОКС "Магистър" в УНСС гр. София

Записване на новоприетите студенти в ОКС "Магистър" се извършва на първия етаж срещу входа - "ОКС Магистър с дистанционна форма на обучение".

Новоприетите студенти се записват със заповед на ректора по обявения график.

Кандидат-студентите, които не са се записали в определените срокове, губят студентските си права.

 

Таксата за обучение на магистри приети в София се внася по банков път - в банков клон на всяка търговска банка
 (без БНБ) по банкова сметка на УНСС:

BG03 BNBG 9661 3100 1746 01

Банка: БНБ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Титуляр: УНСС

 

За новоприетите студенти в ОКС "Магистър" в РЦДО  гр. Хасково

Записване на новоприетите студенти в ОКС "Магистър" се извършва в сградата на РЦДО гр. Хасково – бул. България 168 ".

Таксата за обучение на магистри, приети в Хасково се внася по банков път по сметка:
по сметка в "Тексимбанк"
BIG: TEXIBGSF, IBAN: BG95TEXI95453110537701

 

За новоприетите студенти в ОКС "Магистър" в РЦДО  гр. Пловдив

Записване на новоприетите студенти в ОКС "Магистър" се извършва в РЦДО гр. Пловдив  сградата на КИА– ул. Кукленско шосе 13 ".

Таксата за обучение на магистри приети в гр. Пловдив се внася по банков път - в банков клон на всяка търговска банка
 (без БНБ) по банкова сметка на УНСС:

BG03 BNBG 9661 3100 1746 01

Банка: БНБ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Титуляр: УНСС

 

 

 Задължено лице (вносител) - СТУДЕНТЪТ

 Във вносната бележка за "задължено лице" се изписват ИМЕТО - собствено бащино и фамилно, ЕГН и входящият номер на кандидат-студента.

За "основание на плащане" се изписва ТАКСА ЗА МАГИСТЪРСКА СТЕПЕН С ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ.

 

 

Таксата не се заплаща от следните категории, приети в редовна форма на обучение, студенти: инвалиди с изгубена работоспособност 70 и над 70 %; военноинвалиди и военнопострадали; кръгли сираци до 26-годишна възраст, навършена в годината на кандидатстването. За да ползват това право, тези категории студенти представят съответния документ.

Изброените в предходната алинея категории студенти, приети в дистанционна форма на обучение, заплащат 30 на сто от съответната семестриална такса за специалността, в която са приети. За да ползват това право, тези категории студенти представят съответния документ.