Обновено: сряда, 08 юли 2015 15:03

Документи и такси

Документи се подават в Центъра за прием на документи (в сградата на УНСС).

тел.: (02) 8195 702, (02) 8195 704     

Приемно време: от понеделник до петък от 8.00 до 16.30 ч.

 

Кандидатстващите за РЦДО гр. Хасково

подават документи на място в гр. Хасково, бул. България 168, тел.038623354

 

Кандидатстващите за РЦДО гр. Пловдив /сградата на КИА/

подават документи на място в гр. Пловдив, ул. Кукленско шосе 13 , тел.032345619

 

В срока, посочен в „График“, кандидат-студентите за образователно-квалификационна степен "магистър" подават следните документи.

 

1. Плик - молба до ректора (по образец, валиден само за УНСС).

 

2. Диплома за завършено висше образование (оригинал и ксерокопие от него). Оригиналът на дипломата се връща на кандидат-студента след сверяване с ксерокопието, което длъжностното лице заверява и подпечатва. Ксерокопието не се връща.

Завършилите в небългарски висши училища представят легализирана от Министерството на образованието и науката диплома, в която са вписани преизчислените по шестобалната система оценки по отделните предмети и средният успех от дипломата.

Ако кандидатът все още не е получил дипломата си, представя уверение от съответното висше училище със среден успех от следването и оценка от държавен изпит за завършена бакалавърска степен.

 

3. Състезателен картон (по образец за кандидатстване за магистърска степен в УНСС).

 

4. Кратка автобиография.

 

5. Инвалиди с изгубена работоспособност 70 и над 70 %; военноинвалиди; военнопострадали; кръгли сираци до 26-годишна възраст, навършена в годината на кандидатстването; майки с три и повече деца; близнаци, когато са кандидатствали едновременно в едно и също висше училище, представят документ, удостоверяващ тези обстоятелства.

 

6. Документ за самоличност, издаден от Министерството на вътрешните работи на Република България (и ксерокопие).

 

7. Квитанция за платена такса за участие в кандидатстудентски конкурс за магистърска степен за съответната форма на обучение - редовна или дистанционна.

 

8. За кандидатите от страните членки на Европейския съюз – документ за владеене на български език, издаден от висше училище в Р.България

 

Таксата за кандидатстудентския изпит за София и за Пловдив  е в размер на 50 лв. и се внася по банков път в банков клон на всяка търговска банка (без БНБ) по банкова сметка на УНСС:

ВG03 ВNBG 9661 3100 1746 01

Банка: БНБ

 Титуляр: УНСС

 

Таксата за кандидатстудентския изпит за Хасково  е в размер на 50 лв. и се внася по банков път по сметка:

по сметка в "Тексимбанк"

BIG: TEXIBGSF, IBAN: BG95TEXI95453110537701

 

 

 Задължено лице (вносител) - КАНДИДАТ-СТУДЕНТЪТ

 Във вносната бележка за "задължено лице" (вносител) се изписват ИМЕТО - собствено, бащино и фамилно, и ЕГН на КАНДИДАТ-СТУДЕНТА.

За "основание на плащане" се изписва КАНДИДАТСТУДЕНТСКА ТАКСА ЗАМАГИСТЪРСКА СТЕПЕН С ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ.

 

•От такса се освобождават:

? инвалиди с изгубена работоспособност над 70 %, представили решение на ТЕЛК;

? военноинвалиди  и военнопострадали - документ за инвалидност;

? кръгли сираци - акт за раждане и акт за смърт на родителите;

? майки с три и повече деца - акт за раждане на децата и лична карта;

? лица, отглеждани до пълнолетието си в домовете за отглеждане и възпитание на деца от системата на Министерството на образованието и науката.

 

 • Гражданите на държави-членки на Европейския съюз и на Европейското икономическо пространство, могат да кандидатстват и да се обучават в УНСС при условията и реда, определени за български граждани.

 

• Не се възстановяват такси за конкурсни изпити, внесени от лица, които не отговарят на условията за кандидатстване.

 

• Кандидатстудентски документи, попълнени на пишеща машина, не се приемат.

 

• Не се приемат кандидатстудентски плик-молби, към които не са приложени всички необходими документи или не са попълнени точно и четливо.

 

• При подаване на документите длъжностното лице след проверка отбелязва входящия номер върху плик-молбата и връща на кандидат-студента компютърна разпечатка, в която са записани датата, часът и залата, в която ще се проведе изпита.

 

• Не се правят промени и допълнения към вече подадените документни.

 

•Документи, изпратени по пощата, не се приемат.