Обновено: понеделник, 06 юли 2015 11:04

Балообразуване

• Балът за класиране на кандидат-студентите по специалностите се образува като сума от следните две оценки:

 

1. успех от дипломата за завършена степен на висше образование (това е успехът, който се формира като средноаритметична оценка от средния успех по предметите, включени в учебния план, и средния успех от оценките от държавните изпити и/или от защитата на дипломната работа);

2. оценката от състезателния кандидат-магистърския изпит.

 

• Кандидат-студентите за магистърска степен не получават състезателен бал и не участват в класирането, когато:

1.не са се явили на състезателния изпит;

2.имат анулирана работа на състезателения изпит;

3.са получили слаба оценка на състезателния изпит.