Обновено: вторник, 07 юли 2015 13:36

Специалности в дистанционно обучение

№ по ред  Специалности и специализации Дистанционно обучение, държавна поръчка Дистанционно обучение, срещу заплащане
    2 сем. 3 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем.
АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ
1,1 Бизнес администрация       Х  
1,2 Бизнес администрация - Хасково Х      
1,3 Публична администрация -   Специализация Здравен мениджмънт   Х   Х  
1,4 Публична администрация  - Специализация  Държавна администрация   Х   Х  
1,5 Публична администрация  - Специализация  Образователен мениджмънт       Х  
1,6 Регионално развитие със специализация  Регионален мениджмънт и бизнес Х Х Х Х  
1,7 Регионално развитие със специализация  Регионален мениджмънт и бизнес - Пловдив     Х Х  
ИКОНОМИКА
2,1 Застраховане и социално дело Специализация Застраховане         Х
2,2 Здравословни и безопасни условия на труда       Х  
2,3 Мениджмънт в туризма     Х    
2,4 Икономика на човешките ресурси Специализация Управление на човешките ресурси       Х   Х Х
2,5 Икономика на човешките ресурси Специализация Управление на човешките ресурси   - Хасково        Х Х
2,6 Маркетинг         Х Х Х Х Х
2,7 Маркетинг специализация Рекламен мениджмънт Х Х Х Х Х
2,8 Международни икономически отношения специализация Управление на международни проекти     Х Х  
2,9 Международни икономически отношения специализация Международен мениджмънт   Х   Х Х
2,10 Счетоводство и контрол Х Х Х Х Х
2,11 Счетоводство и контрол - Хасково Х Х Х Х Х
2,12 Публични финанси Х Х Х Х Х
2,13 Публични финанси - Хасково Х Х Х Х Х
2,14 Финансов мениджмънт Х Х Х Х Х
2,15 Управление на търговски вериги     Х    

   

МАГИСТРИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ - ПРИЕМ ЗА ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2015 - 2016 ГОДИНА,  ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ СЛЕД "ОКС" ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР:

№ по ред    Специалности  Дистанционно обучение
гр. Хасково гр. Пловдив
4 сем 4 сем
1.0 АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ    
1.1 Бизнес администрация - със специализация Социална отговорност Х  
1.2 Регионално развитие   Х
2.0 ИКОНОМИКА    
2,1 Икономика на човешките ресурси Специализация Управление на човешките ресурси     Х Х
2,2 Счетоводство и контрол Х Х
2,3 Финанси   Х
2,4 Пулбични финанси Х  


* Знакът "Х" означава, че се предлага обучение по съответната специалност, форма и продължителност на обучението.

Забележка! За кандидатите от други легитимни висши училища, на които завършената специалност и професионално направление не съвпадат с тези в УНСС, определящо при подаване на документите е професионалното им направление за възможните специалности, за които имат право да кандидатстват.