Обновено: понеделник, 06 юли 2015 11:34

Изпити

Чл. 22. (1) Кандидатите,завършили об­разователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" със срок на обучение пет години за учебната 2015/2016 година полагат състезателен изпит под формата на кандидатмагистърски тест.

(2) Състезателният изпит е в електронен вариант и/или в писмен вариант. Електронният кандидатмагистърски изпит се провежда по време на електронната сесия. Писменият кандидатмагистърски изпит се провежда по време на хартиената сесия.

(3) Кандидат-студентите за специалности "Европейски бизнес и финанси", „Международен бизнес и мениджмънт“ и „Икономика на отбраната и сигурността“ със спец. „Ядрена сигурност“  , които не притежават необходимия сертификат, полагат  изпит - тест по английски език, отговарящ на равнището на TOEFEL 560,IELTS 6.5. Изпитът по английски език е само писмен и се провежда по време на хартиената сесия.

(4)Кандидатмагистърският изпит за кандидати, завършили ОКС "професионален бакалавър", е във вид на есе.

(5) Графиците на кандидатмагистърския прием за зимен и за летен семестър са поместени в Приложения 1 и 2.

Чл. 23.(1) Кандидат-студентите в образователно-квалифи­ка­ци­он­на степен "магистър" за редовно и дистанционно обучение по държавна поръчка или срещу заплащане за учебната 2015/2016 година полагат:

- писмения конкурсен изпит в сградите на Университета за национално и световно стопанство или друго висше училище;

- електронния кандидатмагистърски изпит в Тестовия център на УНСС.

(2) Кандидат-студентите са задължени да се явят в съответната зала не по-късно от половин час преди обявения час за започване на изпита. Същите задължително носят със себе си компютърната разпечатка, получена при подаването на документите, както и документ за самоличност - лична карта.

Чл. 24. (1) Кандидатмагистърският тест се дава на явяващите се на изпит по време на хартиената сесия в изпитната зала под формата на книжно тяло. На кандидатите се предоставя и карта за отговори, която се състои от две части: полета за отговори и контролна карта (идентификационен отрязък).

(2)Електронният кандидатмагистърски изпит (ЕКМИ) се провежда само на компютри. При явяване на ЕКМИ за всеки кандидат-студент се генерира индивидуална съвкупност от въпроси. ЕКМИ се провежда в ден и час, определен от компютърното разпределение на кандидат-студента при подаване на документите за кандидатстване.

(3) Кандидатите, завършили специалности от направление "Икономика", полагат тест за икономисти. Кандидатмагистърският тест за завършилите специалности от направление "Икономика" включва въпроси от пет фундаментални учебни дисциплини, преподавани в бакалавърска степен: "Икономикс" ("Основи на макроикономиката" и "Основи на микроикономиката"), "Основи на правото", "Основи на финансите", "Основи на счетоводството" и "Статистика".

(4) При подготовката за конкурсния изпит могат да се използват всички учебници и учебни помагала, които са валидни за обучението в образователно-квалификационна степен "бакалавър" по изброените фундаментални учебни дисциплини.

Чл. 25. Завършилите специалности от други професионални направления полагат приемен изпит кандидатма­гистърски тест за неикономисти, включващ въпроси, проверяващи общата им икономическа и правна култура.

Чл. 26.(1)Кандидатмагистърският тест:

  1. се състои изцяло от "закрити" въпроси, т.е. за всеки въпрос са дадени 5 възможни отговора, един от които е верен, останалите четири са грешни;
  2. за всеки въпрос, на който е отговорено вярно, се присъждат по четири точки; за грешен отговор се отнема една точка; за липса на отговор или при отбелязани повече от един верни отговори се присъждат нула точки;
  3. подробно указание за провеждането на кандидатмагистърския тест е дадено в Приложение 5.

Чл. 27. Продължителността на работата върху кандидатмаги­стър­ския тест е 60 минути, а на изпита по английски език – 120 минути.

Чл. 28. Състезателните  изпити  са анонимни.

Чл. 29. При доказано преписване или опит за преписване и внасяне на материали, свързани с конкурсния изпит, както и при неспазване на указанията за попълване на теста, работата на кандидата се анулира от съответната комисия.

Чл. 30. (1) По време на конкурсния изпит се забранява внасянето и ползването на мобилни телефони или друга съобщителна техника от страна на кандидатите. При неспазване на забраната писмената работа се анулира.

(2) Квесторите не носят отговорност и не съхраняват внесената съобщителна техника и оставените вещи.

Чл. 31. Резултатите от състезателния изпит се признават за участие в класирането само за съответния прием за учебната година с начало зимен или летен семестър.