Обновено: понеделник, 06 юли 2015 11:33

Записване

Чл. 39. (1) Новоприетите студенти се записват със заповед на ректора по обявения график.

(2) Кандидат-студентите, които не са се записали в определените срокове, губят студентските си права.

Чл. 40. При записване кандидат-студентите представят следните документи:

  1. документи за записване на новоприети студенти (по образец, валиден за УНСС);
  2. лична карта, която след проверката се връща на кандидат-студента;
  3. две снимки с паспортен формат;
  4. оригинал и ксерокопие на диплома за завършено средно образование;
  5. документ за внесена семестриална такса за обучение за съответната форма на обучение - редовна или дистанционна.

Таксата за обучение се внася по банков път - в банков клон на всяка търговска банка (без БНБ) по банкова сметка на УНСС:

BG03BNBG 9661 3100 1746 01

Банка: БНБ

Титуляр: УНСС

Задължено лице (вносител) - СТУДЕНТЪТ

Във вносната бележка за "задължено лице" се изписват ИМЕТО - собствено, бащино и фамилно, ЕГН и входящият номер на кандидат-студента.

За "основание на плащане" се изписва ТАКСА ЗА РЕДОВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ или ТАКСА ЗА ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУ­ЧЕНИЕ.

Чл. 41. (1) Таксата по чл. 40, т. 5 не се заплаща от следните категории студенти, приети в редовна форма на обучение, инвалиди с изгубена работоспособност 70 и над 70 %; военноинвалиди и военнопострадали; кръгли сираци до 26-го­дишна възраст, навършена в годината на кандидатстването. За да ползват това право, тези категории студенти представят съответния документ.

(2) Изброените в предходната алинея категории студенти, приети в дистанционна форма на обучение, заплащат 30 % от съответната семестриална такса за специалността, в която са приети. За да ползват това право, тези категории студенти представят съответния документ.

Чл. 42. (1) Началото на учебната година за новоприетите студенти в образователно-квалификационна степен "магистър" - редовна и дис­тан­ционна форма на обучение, явили се на предварителни приемни изпити през м. март, април и май на редовен приемен изпит през м. септември 2015 г., започва съгласно графиците на учебния процес, дадени в интернет адрес www.unwe.bg

(2) Началото на учебната година за новоприетите студенти в образова­телно-квалификационна степен "магистър" - редовна и дистанционна фор­ма на обучение, явили се на приемен изпит през м. януари 2016 г., започва съгласно графиците на учебния процес, дадени в интернет адрес www.unwe.bg