Обновено: понеделник, 06 юли 2015 11:30

Документи и такси

Такса за участие в кандидатстудентски конкурс:

- изпит за електронна сесия - 50лв.
- изпит за хартиена сесия - 50 лв.
- изпит по английски език - 20 лв.

Чл. 15. (1) В срока, посочен в Графика, кандидат-студентите за об­­разователно-квалификационна степен "магистър" подават следните до­ку­менти:

 1. Заявление до ректора (по образец, валиден само за УНСС).
 2. Диплома за завършено висше образование (оригинал и ксерокопие от него). Оригиналът на дипломата се връща на кандидат-студента след сверяване с ксерокопието, което длъжностното лице заверява и подпечатва. Ксерокопието не се връща.

Ако кандидатът все още не е получил дипломата си, представя уверение или академична справка от съответното висше училище със среден успех от следването, оценка от държавен изпит за завършена бакалавърска степен, специалност и професионално направление и година на дипломиране. Посочените документи се предоставят в оригинал.

За кандидатите от други легитимни висши училища, на които завършената специалност и професионално направление не съвпадат с тези в УНСС, при подаване на документите определящо е професионалното им направление за възможните специалности, за които имат право да кандидатстват.

 1. Кандидат-студентите за специалностите "Международни икономически отно­шения", "Международни отношения: Международна публична администрация", "Международни икономически отношения" със специализация "Международен бизнес", "Управление на веригата на доставките" с преподаване на английски език, "Туристически бизнес",“Международен туризъм“, Икономика на туризма и свободното време“, „Банково дело и международни финанси“ и "Интелектуална собственост и бизнес" трябва да представят един от следните доку­менти, удостоверяващи владеене на чужд език, съгласно изискванията на чл. 14, алинеи 3 и 4: диплома за завършено филологическо образование, диплома (или уверение) от съответното висше училище за завършена образователно-квалифика­ци­он­на степен "бакалавър" или "магистър" с успешно положен държавен изпит по чужд език, диплома от езикова гимназия, документ за успешно положени тестове TOEFEL, SAT и други или успешно завършен езиков курс с хорариум не по-малък от 360 часа или покрито ниво минимум В2.
 2. Кандидатите за специалност "Европейски бизнес и финанси", „Международен бизнес и мениджмънт“ доказват владеене  на английски език с един от следните документи - TOEFEL 560 и IELTS 6.5. При липса на един от посочените документи се явяват на изпит - тест по английски език.
 3. Кандидатите за специалност  “Икономика на отбраната и сигурността” със спец.“Ядрена сигурност“ доказват владеене на английски език , което се удостоверява с диплома от английска езикова гимназия или еквивалентен документ или сертификат за владеене на английски език  - IELTS 6.0 или еквивалентен , В1 или по-високо ниво(съответстващт на минимум 360 ч.), издаден от езиков център в съответствие с  CEFR; други еквивалентни документи.  При липса на един от посочените документи се явяват на изпит - тест по английски език.
 4. Състезателна карта (по образец за кандидатстване за магистърска степен в УНСС).
 5. Инвалиди с изгубена работоспособност 70 и над 70 %; военноинвалиди и военнопострадали; кръгли сираци до 26-годишна възраст, навършена в годината на кандидатстването; майки с три и повече деца; близнаци, когато са кандидатствали едновременно в едно и също висше училище, пред-
  ставят документ, удостоверяващ тези обстоятелства (оригинал и ксерокопие).
 6. Документ за самоличност, издаден от Министерството на вътрешните работи на Република България - лична карта или международен паспорт (оригинал и ксерокопие).
 7. Автобиография от кандидатите, желаещи да се обучават в дистанционна форма.
 8. Квитанция за платена такса за участие в кандидатстудентски конкурсен изпит/и и за магистърска степен.

Таксата за кандидатстудентския изпит се внася по банков път в банков клон на всяка търговска банка (без БНБ) по банкова сметка на УНСС:

ВG03ВNBG 9661 3100 1746 01

Банка: БНБ

Титуляр: УНСС

Задължено лице (вносител) - КАНДИДАТ-СТУДЕНТЪТ

Във вносната бележка за "задължено лице" (вносител) се изписват ИМЕ­ТО - собствено, бащино и фамилно, и ЕГН на КАНДИДАТ-СТУ­ДЕНТА.

За "основание на плащане" се изписва КАНДИДАТ­СТУ­ДЕНТ­СКА ТАКСА.

(2) От такса се освобождават:

а) инвалиди с изгубена работоспособност над 70 %, представили решение на ТЕЛК;

б) военноинвалиди и военнопострадали - документ за инвалидност;

в) кръгли сираци - акт за раждане и акт за смърт на родителите;

г) майки с три и повече деца - акт за раждане на децата и лична карта;

д) лица, отглеждани до пълнолетието си в домовете за отглеждане и възпитание на деца от системата на Министерството на образованието и науката.

Освобождаването от такса за кандидатстудентски изпит става въз основа на оригинал и копие от документа, удостоверяващ определените обстоятелства.

(3) Гражданите на държави - членки на Европейския съюз и на Европейското икономическо пространство, могат да кандидатстват и да се обучават в УНСС при условията и реда, определени за български граждани.

(4) Завършилите в небългарски висши училища:

1. Представят следните документи:

- Легализирана диплома - оригинал и нотариално заверено ксерокопие;

- Заявление (по образец);

- Документ за внесена административна такса.

2. В срок до 26 юни 2015 г. (за записване от зимен семестър) или до 1 октомври 2015 г. (за записване от летен семестър) документите се подават в Университета за национално и световно стопанство – в отдел „Студенти-Магистър“ или в Цетър за прием на документи“. Те могат да бъдат подадени лично от кандидата или от упълномощен представител с нотариално заверено пълномощно в оригинал.

3. След подаването на документите в едномесечен срок УНСС ги подготвя и изпраща в Националния център за информация и документация за становище относно легитимността на висшето училище, издало дипломата, и автентичността на дипломата за висше образование.

4. След получаване на становище от Националния център за информация и документация депозираните документи се разглеждат в УНСС от Комисията за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища.

5. Комисията излиза със становище и го внася в Академичния съвет на УНСС, който взима решение за признаване на степен на висше образование с цел продължаване на обучението.

(5) Не се възстановяват такси за конкурсни изпити, внесени от лица, които не отговарят на условията за кандидатстване.

Чл. 16. Попълването и подаването на документите става лично от кандидат-студента или с нотариално заверено пълномощно на приносителя, което става неразделна част от документите за кандидатстване.

Чл. 17. Не се приемат кандидатстудентски заявления, към които не са приложени всички необходими документи или не са попълнени точно и четливо.

Чл. 18. При подаване на документите длъжностното лице след проверка от­белязва входящия номер върху завлението и връща на кандидат-сту­ден­та компютърна разпечатка, в която са записани датата, часът и залата, в която ще се проведе изпитът.

Чл. 19. Не се правят промени и допълнения към вече подадените документи.

Чл. 20. Документи, изпратени по пощата, не се приемат.

Чл. 21. (1) Чуждестранни граждани, които кандидатстват за обучение в магистърска степен при условията на междуправителствени спогодби и съгласно актовете на Министерския съвет, подават документите си в Министерството на образованието и науката и се приемат при условията и реда, определени в съответната спогодба и акт на Министерския съвет.

(2) Чуждестранните граждани, които кандидатстват за обучение в магистърска степен при условията на чл. 95, ал. 7 и 9 от Закона за висше образование, подават документите си в УНСС в сектор "Чуждестранни студенти и европриложения към дипломите" - централно фоайе, в срок до 26 юни 2015 г. (за записване от зимен семестър) или до 1 октомври 2015 г. (за записване от летен семестър).

Необходими документи за кандидатстване:

 1. Заявление (по образец);
 2. Копие от документа за завършено висше образование със степен, съответстваща на образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър";
 3. Документ за владеене на български език, издаден от висше училище в Република България - за кандидатите, които няма да преминават езикова и специализирана подготовка (изисква се за кандидатите, които ще се обучават в специалности на български език);
 4. Документ за владеене на английски език съгласно изискванията на чл. 15, ал. 1, т. 3 (изисква се за кандидатите, които ще се обучават в специалностите с преподаване на английски език);
 5. Медицинско свидетелство, издадено в едномесечен срок преди датата на кандидатстване и заверено от съответните органи в страната, от която лицето кандидатства;
 6. Копие от документите за гражданство - за кандидатите с двойно граж­данство, едното от които е българско;
 7. Две снимки;
 8. Копие на документ за самоличност;
 9. Документ за платена административна такса.

(3) Документите по т. 2 и 4 трябва да бъдат легализирани, преведени и за­ве­рени в съответствие с разпоредбите на международните договори на
Република България с държавата, в която са издадени, а при отсъствие на такива - по об­щия ред за легализациите, преводите и заверките на документи и други книжа.

(4) Кандидатите, завършили висшето си образование в чуждестранни висши училища, се записват в УНСС, след като са получили виза "D", пристигнали са в Република България и имат призната степен на висше образование с цел продължаващо обучение.

На кандидати (български или чуждестранни граждани), завършили висшето си образование в чуждестранни висши училища и притежаващи удостоверение, издадено от НАЦИД за призната степен на висше образование в Република България, УНСС признава удостоверението за продължаване на обучението.