Обновено: понеделник, 06 юли 2015 11:29

Балообразуване

Чл. 34. (1) Балът за класиране на кандидат-студентите по всички специалности с изключение на специалноста "Европейски бизнес и финанси", „Международен бизнес и мениждмънт“ и „Икономика на отбраната и сигурността“ със спец. „Ядрена сигурност“ се образува като сума от следните оценки:

1. успех от дипломата за завършена степен на висше образование (това е успехът, който се формира като средноаритметична оценка от средния успех по предметите, включени в учебния план, и средния успех от оценките от държавните изпити и/или от защитата на дипломната работа [1]);

2. оценката от състезателния кандидатмагистърски изпит (най-високата оценка от хартиена или електронна сесия).

(2) Балът за класиране на кандидат-студентите по специалност "Европейски бизнес и финанси", „Международен бизнес и мениждмънт“ и „Икономика на отбраната и сигурността“ със спец. „Ядрена сигурност“ се образува като сума от следните оценки :

1. успеха от дипломата за завършена степен на висше образование;

2. оценката от състезателния кандидатмагистърски изпит;

3. получената положителна оценка на теста по английски език не е балообразуваща.

Чл. 35. Кандидат-студентите за магистърска степен не получават състезателен бал и не участват в класирането, когато:

  1. не са се явили на състезателен изпит;
  2. имат анулирана работа на състезателния изпит както на електронна, така и на хартиена сесия;
  3. са получили слаба оценка на състезателния изпит на хартиена и на електронна сесия.

при получена слаба оценка на изпита - тест по английски език, студентите отпадат от класирането за специалностите  "Европейски бизнес и финанси“, Международен бизнес и мениджмънт и „Икономика на отбраната и сигурността“ със специализация „Ядрена сигурност“.


[1] Това тълкуване на понятието "среден успех" е съгласно Закона за висше об­ра­зование (ДВ, брой 48 от 4.06.2004 г.), Допълнителни разпоредби, §4 д, т. 4.