Обновено: понеделник, 06 юли 2015 11:16

Общи положения

Чл. 1. (1) Този правилник определя условията за кандидатстване и прием на студенти в образователно-квалификационна степен "магистър" в УНСС.

(2) Условията за кандидатстване и прием в магистърска сте­пен на обучение се регламентират в съответствие със:

1.   Закона за висшето образование;

2.   Наредбата за държавните изисквания за прием на студенти във висшите училища на Република България;

3.   Наредбата за държавните изисквания за организиране на дистанционно обучение във висшите училища;

4.   Правилника за дейността на УНСС;

5.   Правилника за учебната дейност на УНСС;

6.   Правилника за устройството и дейността на Центъра за дистанционно обучение на УНСС.

Чл. 2. Обучението в образователно-квалификационна степен "ма­гистър":

  1. се осъществява по области и професионални направления на висшето образование за осигуряване на задълбочена фундаментална подготовка, съчетана с профилиране в определена специалност;
  2. се организира за обучение на лица, завършили висше образование, с образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър", "бакалавър" или "магистър" със срок на обучение пет години;
  3. е със срок на подготовка не по-малък от една година (два семестъра) - за завършилите степен "бакалавър" или "магистър" със срок на обучение пет години;
  4. е със срок на подготовка две години (четири семестъра) - за завършилите степен "професионален бакалавър" в същото професионално направление;
  5. осигурява придобиването на кредити съгласно учебния план;
  6. завършва с изпълнението на всички задължения по учебен план и защита на дипломна работа;
  7. се удостоверява с диплома за завършена образователно-квали­фи­ка­ци­он­на степен "магистър".

Чл. 3. Приемът на български граждани за обучение в образователно-ква­­ли­фикационна степен "магистър" се извършва чрез конкурсен изпит - тест, в рамките на ежегодно утвърждавани бройки.

Чл. 4. (1) В образователно-квалификационна степен "магистър" бъл­гар­ски­те граждани се обучават по държавна поръчка и срещу запла­щане.

(2) Правото да се обучават срещу заплащане в образователно-ква­ли­фи­ка­ционна степен "магистър" имат лица, чийто среден успех[1] от дипломата за завършена степен на висшето образование е не по-нисък от "добър".

(3) Университетът извършва обучение срещу заплащане само по професионалните направления и специалностите, които са получили при акредитацията оценка "много добра" или "добра" (оценка от 5 до 10).

(4) Семестриалните такси по специалности се утвърждават от Академичния съвет.

Чл. 5. (1) Обучението в образователно-квалификационна степен "магистър" се организира в редовна и дистанционна форма, по държавна поръчка и срещу заплащане.

(2) За държавната поръчка - 2 семестъра срок на обучение, могат да кандидатстват само студенти, завършили същата специалност в образователно-квалификационна степен "бакалавър" в УНСС (по първа или втора специалност). Кандидатите от други легитимни висши училища могат да кандидатстват за държавна поръчка само ако завършената специалност и професионално направление съвпадат с тези в УНСС. За обучение по държавна поръчка - 2 семестъра, не се изисква минимален успех от дипломата за завършено висше образование.

(3) За държавната поръчка - 3 семестъра срок на обучение, могат да кандидатстват само студенти, завършили специалност в образователно-ква­ли­фи­кационна степен "бакалавър" от направление "Икономика" в УНСС и кандидатстващи за специалност от същото професионално направление. Правото да се обучават в държавна поръчка - 3 семестъра, имат лица, чийто успех от дипломата за завършена степен на висшето образование не е по-нисък от "добър". Приетите студенти заплащат такса за първи и втори семестър както при държавно субсидираното обучение, а за трети семестър - таксата за платена форма по съответната специалност с три семестъра на обучение.

(4) Местата по държавна поръчка се усвояват само през първия (зимния) семестър на учебната година (септемврийски прием). Всяко лице може да се обучава по държавна поръчка само по една специалност независимо от броя на специалностите, придобити от него в образователно-квалификационна степен "бакалавър".

(5) Местата по държавна поръчка са за редовна и дистанционна форма на обучение.

(6) Дистанционното обучение се организира от Центъра за дистанционно обучение при УНСС.

(7) Дистанционното обучение в образователно-квалификационна степен "магистър" е срещу заплащане и в държавна поръчка.

(8) За завършилите степен "професионален бакалавър" обучението в образователно-ква­ли­фи­ка­ционна степен "магистър" - редовна и дистанционна форма, е само срещу заплащане.

Чл. 6. Приемът за обучение срещу заплащане в образователно-ква­ли­фи­ка­ционна степен "магистър" - редовна и дистанционна форма (септемврийски и януарски прием), е за кандидати, които са завършили:

1. същата специалност в образователно-квалификационна степен "бакалавър" в УНСС (по първа или втора специалност) или други легитимни висши училища;

2. специалност, различна от тази, за която се кандидатства в магистърска степен, но от същото професионално направление в образователно-квали­фи­кационна степен "бакалавър" в УНСС или други легитимни висши училища;

3. завършили специалности от различни професионални направления в об­разователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" със срок на обучение пет години в УНСС или други легитимни висши училища;

4. кандидатите, завършили степен "професионален бакалавър", могат да се обучават в специалност само в същото професионално направление.

Чл. 7.(1) Лицата, които кандидатстват само за обучение срещу заплащане - редовна и дистанционна форма, се класират при успешно издържан изпит по низходящ ред на състезателния бал, по реда на специалностите, посочени от тях при кандидатстването.

(2) Броят на студентите, които могат да бъдат приети по този начин, се определя от броя на утвърдените за прием места по съответната специалност.

(3) При запълване на квотата по предходната алинея записването става по желание на студента в друга специалност с непопълнен прием по реда на специалностите, записани в състезателния картон.

(4) Минималният брой записали се магистри в дадена специалност в УНСС, необходим за разкриване на обучението, е 12 души за дву семестриално обучение, 15 души за три семестриално обучение и 18 души за четири семестриално обучение. На записани студенти в специалност, по-малко от 12, 15 или 18 души, се предлага да се прехвърлят в други специалности с непопълнени бройки или в друга форма на обучение.

Чл. 8.(1) Кандидат-студентите за магистърска степен имат право да кандидатстват едновременно за:

1. специалност/и по държавна поръчка в редовна форма на обучение - 2 семестъра срок на обучение;

2. всички останали специалности срещу заплащане в редовна и дистанционна форма на обучение;

3. за всички специалности по държавна поръчка - 3 семестъра, ако са завършили в ОКС "бакалавър" специалност от направление "Икономика" в УНСС;

4. за всички специалности в професионалното направление в редовна и дистанционна форма на обучение - за кандидатите, завършили степен "професионален бакалавър".

(2) Студентите, които възстановяват студентските си права, се записват в същата специалност и форма на обучение само срещу заплащане.

Чл. 9. Приемат се за студенти:

1. всички класирани на последно място от обявения прием в съответната специалност с еднакъв бал;

2. след окончателното класиране при наличие на незаети места и при успешно представяне в конкурса инвалиди с изгубена работоспо­собност 70 и над 70 %; военноинвалиди и военнопострадали; кръгли сираци до 26-го­диш­на възраст, навършена в годината на кандидатстването; майки с три и повече деца; близнаци, когато са кандидатствали едновременно в едно и също професионално направление и висше училище и единият от тях е приет.

Чл. 10. Условията за прием в образователно-квалификационна сте­пен "ма­­гистър" се обявяват ежегодно чрез:

  1. кандидатстудентския справочник;
  2. интернет страницата на университета;

медиите и други способи за информиране.

 [1] Съгласно Закона за висше образование средният успех от дипломата се изчислява като проста средноаритметична от оценките от държавния изпит/и и средния аритметичен успех от оценките от следването.