Обновено: понеделник, 06 юли 2015 11:23

Специалности в редовно обучение

СПЕЦИАЛНОСТИ В ОКС "МАГИСТЪР" НА УНСС
РЕДОВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИ, ПО НАПРАВЛЕНИЕ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕ

№ по ред  Специалности и специализации Редовно обучение,държавна поръчка Редовно обучение,срещу заплащане
    2 сем. 3 сем. 4 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем.
АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ
1,1 Бизнес администрация Х     Х    
1,3  Бизнес администрация - Специализация Управление на качеството и околната среда         Х  
1,4 Бизнес администрация - Специализация Бизнес комуникация   Х     Х  
1,5 Бизнес администрация - Специализация Висш мениджмънт       Х Х  
1,6 Публична администрация  Х          
1,10 Регионално развитие Х          
ИКОНОМИКА
2,1 Аграрен бизнес Х     Х    
2,2 Банково дело и международни финанси Х Х   Х Х  
2,3 Бизнес информатика                       Х          
2,4 Бизнес информатика специализация Информационни технологии за бизнес анализи       Х    
2,5 Бизнес икономика Х     Х Х  
2,6 Бизнес анализи и проекти       Х Х  
2,7 Бизнес с недвижими имоти       Х    
2,8 Европейски бизнес и финанси           Х
2,9 Международен бизнес и мениджмънт            Х
2,10 Екоикономика Х     Х    
2,11 Енергиен бизнес         Х  
2,12 Емпирични, социални, маркетингови и политически изследвания         Х Х
2,13 Застраховане и социално дело Х Х   Х Х  
2,16 Икономика  и право /за завършилите направление Икономика/         Х  
2,17 Икономика  и право /за завършилите направление Право/         Х  
2,18 Икономика  и право /за завършилите други направления/           Х
2,19 Икономика на търговията      Х Х   Х Х  
2,20 Туристически бизнес Х          
2,21 Международен туризъм         X  
2,22 Икономика на туризма и свободно време с преподаване на английски език       Х    
2,24 Икономика на транспорта Х     Х    
2,25 Икономическа социология Специализация Социология на бизнеса и управлението Х     Х    
2,26 Мениджмънт на недвижимата собственост X     X    
2,27 Финансов мениджмънт на недвижимата собственост         X  
2,28 Интелектуална собственост и бизнес Х     Х    
2,29 Интелектуална собственост и бизнес Специализация Интелектуална собственост и бизнес в индустрията       X    
2,30 Интелектуална собственост и бизнес Специализация Интелектуална собственост и бизнес в културата       X    
2,31 Интелигентни транспортни системи       Х    
2,32 Икономика на човешките ресурси Специализация Управление на човешките ресурси     Х Х   Х Х Х
2,34 Икономика на осигурителни системи       Х Х Х
2,35 Икономика на отбраната и сигурността   Х       Х  
2,36 Икономика на отбраната и сигурността  Специализация Корпоративна сигурност       Х    
2,37 Икономика на отбрата и сигурността с преподаване на английски език, Специализация  Ядрена сигурност   Х     Х
2,38 Макроикономика Х          
2,39 Макроикономика и финанси   Х     Х Х
2,40 Маркетинг         Х Х   Х Х Х
2,41 Маркетинг специализация Рекламен мениджмънт Х Х   Х Х Х
2,42 Международни икономически отношения  Х Х       Х
2,43 Международни икономически отношения специализация Управление на международни проекти       Х Х  
2,44 Международни икономически отношения специализация Международен бизнес       Х    
2,45 Международни икономически отношения специализация Международен бизнес с преподаване на английски език       Х    
2,46 Международни икономически отношения специализация Международни финанси       Х Х  
2,47 Международни икономически отношения специализация Международен бзнес в интернет       Х Х  
2,49 Политическа икономия и креативна икономика Х          
2,50 Политическа икономия на гражданското общество       Х    
2,51 Прогнозиране и планиране Х          
2,52 Предприемачество специализация Фамилно предприемачество Х          
2,53 Статистика и иконометрия Х     Х    
2,54 Стопанска логистика         Х  
2,55 Стопанска логистика специализация Управление на веригата на доставките Х     Х    
2,56 Управление на веригата на доставките с преподаване на английски език       Х    
2,57 Счетоводство Х Х   Х Х  
2,58 Счетоводство специализация Финансова отчетност Х     Х    
2,59 Счетоводство специализация Счетоводство и стандартизация в публичния сектор Х     Х    
2,60 Счетоводство специализация Счетоводство и бизнесанализ Х     Х    
2,63 Творчески индустрии и бизнес Специализация филмова индустрия и бизнес       X    
2,64 Творчески индустрии и бизнес Специализация музикална индустрия и бизнес       X    
2,65 Творчески индустрии и бизнес Специализация сценични изкуства  и бизнес       X    
2,66 Творчески индистрии и бизнес Специализация радиотелевизионна индустрия  и бизнес       X    
2,67 Творчески индистрии и бизнес Специализация издателски  бизнес       X    
2,68 Транспортен бизнес         Х  
2,69 Транспортен мениджмънт       Х    
2,70 Одитинг Х Х   Х Х  
2,71 Финансов контрол и финансово право Х Х   Х Х  
2,72 Финанси Х Х   Х Х Х
2,73 Публични финанси Х Х   Х Х Х
2,75 Финансов мениджмънт Х Х   Х Х Х
ОБЩЕСТВЕНИ КОМУНИКАЦИИ И ИНФОРМАЦИОННИ НАУКИ
3.1 Медии и журналистика Специализация Връзки  с обществеността Х     Х    
3.2 Медии и журналистика Специализация Продуцентство и културни индустрии Х     Х    
3.3 Медии и журналистика Специализация Бизнес журналистика Х     Х    
ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ
4,1 Международни отношения: Специализация  Международна публична администрация Х     Х    
4,2 Национална сигурност       Х    
4,3 Политология със специализация Приложна политология Х     Х Х  
СОЦИАЛНИ, СТОПАНСКИ И ПРАВНИ НАУКИ
5.1 Социология със специализация Приложна социология Х     Х    
5.2  Социология със Специализация Европейска социална политика и социална работа       Х    
   
* Знакът "Х" означава, че се предлага обучение по съответната специалност, форма и продължителност на обучението.
   
Забележка! За кандидатите от други легитимни висши училища, на които завършената специалност и професионално направление не съвпадат с тези в УНСС,определящо при подаване на документите е професионалното им направление за възможните специалности, за които имат право да кандидатстват.