Обновено: понеделник, 09 април 2012 15:42

Балообразуване

СПИСЪК 
на професионалните направления/поднаправления в УНСС, 
на състезателните изпити и начин на образуването на бал


Професионални направления/
поднаправления

Конкурсни изпити

Балообразуване

единен приемен изпит (ЕПИ)

чужд 
език

среден 
успех от дипломата

оценка от ЕПИ/ДЗИ

първи 
модул

втори 
модул

трети 
модул

1

2

3

4

5

6

7

1. "Икономика" 
1.1. Поднапра­вле­ние "Икономика 
и бизнес"

Български език и 
езикова култура

Математика - основи

Математика или География на 
България,  или Български език и литература, или История на 
България,  
или Икономика

-

среден успех от дипломата за средно образова-
ние, умножен с коефициент 1 (едно)

оценката от успешно положен ЕПИ по основен предмет, умножена с коефициент 4 (четири), или оценката от ДЗИ (матура) по основен предмет, умножена с коефициент 1 (едно)

1.2. Поднапра­вление 
"Икономика с чуждоезиково обучение"

Български език и 
езикова култура

Математика - основи

Математика или География на 
България, или 
Български език и литература, или История на 
България, 
или Икономика

англий-
ски, 
френски, немски, испански или руски

среден успех от дипломата за средно образование, умножен с коефициент 1 (едно)

оценката от успешно положен ЕПИ по основен предмет, умножена с ко­ефициент 4 (четири), или оценката от ДЗИ (матура) по основен предмет, умножена с коефициент 1 (едно), и оценката по чужд език от положен приемен изпит, умножена с коефициент 1 (едно), или оценката от ДЗИ (матура) по чужд език, умножена с коефициент 0,5 (нула цяло и пет десети)

1.3. Поднаправ­ление 
"Икономика с преподаване на английски език"

Български език и 
езикова култура

Математика - основи

Математика или География на България,  или Български език и литература, или 
История на България, или Икономика

английски език

среден успех от дипломата за средно образование, умножен с коефициент 
1 (едно)

оценката от успешно положен ЕПИ по основен предмет, умножена с коефициент 4 (четири), или оценката от ДЗИ (матура) по основен предмет, умножена с коефициент 1 (едно), и оценката по английски език от положен приемен изпит, умножена с коефициент 1 (едно), или оценката от ДЗИ (матура) по английски език, умножена с коефициент 0,5 (нула цяло и пет десети)

1.4. Поднаправ­ление "Финанси, счетоводство и контрол"

Български език и 
езикова култура

Математика - основи

Математика или География на България,  или Български език и литература, или История на България, или
 Икономика

-

среден успех от дипломата за средно образование, умножен с коефициент 1 (едно)

оценката от успешно положен ЕПИ по основен предмет, умножена с коефициент 4 (четири)

1.5. Поднаправление "Приложна информатика, комуникации и иконометрия"

Български език и езикова култура

Математика - основи

Математика

-

среден успех от дипломата за средно образование, умножен с коефициент 1 (едно)

оценката от успешно положен ЕПИ с модул 3 - Математика, умножена с коефициент 4 (четири), или оценката от ДЗИ (матура) по математика, умножена с коефициент 1 (едно)

2. "Администра­ция и 
управление"

Български език и езикова култура

Математика - основи

Математика или География на България,  или Български език и литература, или 
История на 
България, или 
Икономика

-

среден успех от дипломата за средно образование, умножен с коефициент 1 (едно)

оценката от успешно положен ЕПИ по основен предмет, умножена с коефициент 4 (четири), или оценката от ДЗИ (матура) по основен предмет, умножена с коефициент 1 (едно)

 

 

 

 

3. "Политически науки"

Български език и 
езикова култура

Математика - основи

Математика или География на България,  или Български език и литература, или 
История на България, или Икономика

англий-
ски, 
френски, немски, испански или руски

среден успех от дипломата за средно образование, умножен с коефициент 1 (едно)

оценката от успешно положен ЕПИ по основен предмет, умножена с коефициент 4 (четири), или оценката от ДЗИ (матура) по основен предмет, умножена с коефициент 1 (едно), и оценката по чужд език от положен приемен изпит, умножена с коефициент 1 (едно), или оценката от ДЗИ (матура) по чужд език, умножена с коефициент 0,5 (нула цяло и пет десети)

4. "Социология, антропология и науки за културата" 
4.1. Поднаправ­ление 
"Социология/ ико­­номика и общество"

Български език и езикова култура

Математика - основи

Математика или География на България,  или Български език и литература, или История на България,  или Икономика

-

среден успех от дипломата за средно образование, умножен с коефициент 1 (едно)

оценката от успешно положен ЕПИ по основен предмет, умножена с коефициент 4 (четири), или оценката от ДЗИ (матура) по основен предмет, умножена с коефициент 1 (едно)

5. "Обществени комуникации и информационни науки"

Български език и езикова култура или 
матура по български език и литература

-

Български език и литература или матура по български език и литература и Журналистика 
(писмен и устен)

-

среден успех от дипломата за средно образование, умножен с коефициент 1 (едно)

удвоената оценка от модул 1 и 3 Български език и езикова култура и български език и лите­ратура или ДЗИ (матура) по български език и лите­ратура, удвоената от пис­мения изпит по журналистика и оценката от устния изпит по журналистика

6. "Право"

Български език и 
езикова култура

-

Български език и литература и История на България

-

среден успех от дипломата за средно образование, умножен с коефициент 1 (едно)

удвоената оценка от модул 1 и 3 Български език и езикова култура и български език и лите­ратура, утроената оценка на модул 3 История на 
България

 

ЗАБЕЛЕЖКА:  За класиране в професионално направление/поднаправление, когато се изисква приемен изпит по основен предмет и приемен изпит по чужд език и се получи съчетание на оценка от приемен изпит и оценка от държавен зрелостен изпит, формирането на състезателния бал става, като всяка една от оценките участва със съответния коефициент

 

СПИСЪК 

на професионалните направления дистанционно обучение в УНСС

Професионални направления/
поднаправления

Конкурсни изпити

Балообразуване

единен приемен изпит (ЕПИ)

чужд 
език

среден 
успех от 
дипломата

Оценка от ЕПИ/ДЗИ

първи
модул

втори
модул

трети
модул

1

2

3

4

5

6

7

1. "Икономика"
1.1. Поднаправление "Икономика и бизнес"- 
дистанционно
1.1.1. "Икономика"
1.1.2. "Маркетинг"

Български език и 
езикова култура

Математика - основи

Математика или География на България, или Български език и 
литература, или 
История на България, или 
Икономика

 

 

-

среден успех от дипломата за средно образование, умножен с коефициент 1 (едно)

оценката от успешно положен ЕПИ по основен предмет, умножена с коефициент 4 (четири), или оценката от ДЗИ (матура) по основен предмет, умножена с коефициент 1 (едно)

1.2. Поднаправление "Финанси, счетоводство и контрол" - 
дистанционно
1.2.1. "Счетоводство и контрол"

Български език и 
езикова култура

Математика - основи

Математика или География на България, или Български език и 
литература, или 
История на България, или 
Икономика

-

среден успех от дипломата за средно образование, умножен с коефициент 1 (едно)

оценката от успешно положен ЕПИ по основен предмет, умножена с коефициент 4 (четири)

2. Направление "Администрация и управление" - 
дистанционно
2.1. "Бизнес 
администрация" 
2.2. "Публична 
администрация"

Български език и 
езикова култура

Математика - основи

Математика или География на България, или Български език и 
литература, или 
История на България, или Икономика

-

среден успех от дипломата за средно образование, умножен с коефициент 1 (едно)

оценката от успешно положен ЕПИ по основен предмет, умножена с коефициент 4 (четири), или оценката от ДЗИ (матура) по основен предмет, умножена с коефициент 1 (едно)

СПИСЪК 

на професионалните направления в Регионален център за дистанционно обучение - гр. Хасково

Професионални направления

Конкурсни изпити

Балообразуване

единен приемен изпит (ЕПИ)

чужд 
език

среден 
успех от дипломата

оценка от ЕПИ/ДЗИ

първи модул

втори 
модул

трети 
модул

1. "Икономика"
1.1. "Икономика" -дистанционно

Български език и езикова култура

Математика - основи

Математика или География на България,  или Български език и литература, или История на България, или Икономика

-

среден успех от дипломата за средно образование, умножен с коефициент 1 (едно)

оценката от успешно положен ЕПИ по основен предмет, умножена с коефициент 4 (четири), или оценката от ДЗИ (матура) по основен предмет, умножена с коефициент 1 (едно)

 

2. "Администра­ция и управление" 
2.1. "Бизнес 
администрация" - дистанционно

Български език и езикова култура

Математика - основи

Математика или География на България,  или Български език и литература, или История на България, или Икономика

-

среден успех от дипломата за средно образование, умножен с коефициент 1 (едно)

оценката от успешно положен ЕПИ по основен предмет, 
умножена с коефициент 4 
(четири), или оценката от ДЗИ (матура) по основен предмет, умножена с коефициент 1 (едно)

Чл. 67. (1) Балът за класиране на кандидат-студентите за професионалните направления/поднаправле­ния с един основен предмет се образува като сума от:

 • средния успех от дипломата за средно образование, умножен с коефициент 1 (едно);
 • оценката от успешно положен единен приемен изпит (ЕПИ) по основен предмет, умножена с коефициент 4 (четири), или оценката от държавния зрелостен изпит (матурата) по основен предмет, умножена с коефициент 1 (едно).

Максималният бал с оценка от единен приемен изпит е 30 единици.
Максималният бал с оценка от матура е 12 единици. 
(2) Балът за класиране на кандидат-студентите за професионалните направления/поднаправления, за които се изисква изпит по един основен предмет и изпит по чужд език, се образува като сума от:

 • средния успех от дипломата за средно образование, умножен с коефициент 1 (едно);
 • оценката от успешно положен единен приемен изпит (ЕПИ) по основен предмет, умножена с коефициент 4 (четири), или оценката от държавния зрелостен изпит (матурата) по основен предмет, умножена с коефициент 1 (едно);
 • оценката по чужд език от положен приемен изпит, умножена с коефициент 1 (едно), или оценката от държавния зрелостен изпит (матурата) по чужд език, умножена с коефициент 0,5 (нула цяло и пет десети).

Максималният бал с оценки от единен приемен изпит е 36 единици. 
Максималният бал с оценки от държавен зрелостен изпит (матура) е 15 единици.
(3) За класиране в професионално направление/поднаправление, когато се изисква приемен изпит по основен предмет и приемен изпит по чужд език и се получи съчетание на оценка от приемен изпит и оценка от държавен зрелостен изпит, състезателният бал се формира, като всяка една от оценките участва със съответния коефициент. 
Максималният бал с оценка от държавен зрелостен изпит (матура) по основен предмет и оценка от издържан приемен изпит по чужд език е 18 единици.
Максималният бал с оценка от единен приемен изпит по основен предмет и оценка от държавен зрелостен изпит (матура) по чужд език е 33 единици.
(4) Балът за класиране на кандидат-студентите за поднаправление "Финанси, счетоводство и контрол" се образува като сума от:

 • средния успех от дипломата за средно образование, умножен с коефициент 1 (едно);
 • оценката от успешно положен единен приемен изпит (ЕПИ) по основен предмет, умножена с коефициент 4 (четири).

Максималният бал е 30 единици. 
(5) Балът за класиране на кандидат-студентите за поднаправление "Приложна информатика, комуникации и иконометрия"  се образува като сума от:

 • средния успех от дипломата за средно образование, умножен с коефициент 1 (едно);
 • оценката от успешно положен единен приемен изпит (ЕПИ) с модул 3 - "Математика", умножена с коефициент 4 (четири), или оценката от държавен зрелостен изпит (матура) по математика, умножена с коефициент 1 (едно).

Максималният бал с оценка от единен приемен изпит е 30 единици.
Максималният бал с оценка от матура е 12 единици.
(6) За професионално направление "Право" със специалност "Право" балът се образува като сума от:

 • средния успех от дипломата за средно образование, умножен с коефициент 1 (едно);
 • удвоената оценка от теста по български език и езикова култура и български език и литература (модул 1 и модул 3 на ЕПИ) без модул 2 "Математика - основи";
 • утроената оценка от втора част на ЕПИ, модул 3 - "История на България".

Максималният бал е 36 единици.
(7) За професионално направление "Обществени комуникации и информационни науки" със специалност "Медии и журналистика" балът се образува като сума от:

 • средния успех от дипломата за средно образование, умножен с коефициент 1 (едно);
 • удвоената оценка от държавния зрелостен изпит (матурата) по български език и литература или от теста по български език и езикова култура и български език и литература (модул 1 и модул 3 на ЕПИ) без модул 2 "Математика - основи";
 • удвоената оценка от писмения изпит по журналистика;
 • оценката от устния изпит по журналистика.

Максималният бал е 36 единици.
Чл. 68. На лауреатите на национални и международни олимпиади по смисъла на Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Република България се признава оценка отличен (6.00), когато изпитът (модул 3) по желаните от тях професионални направления/поднаправления съвпада с предмета на олимпиадата.
Чл. 69. (1) Кандидат-студентите не образуват състезателен бал и не участват в класирането, когато:

 • не са се явили на състезателен изпит;
 • са получили слаба оценка (2.00), когато са се явили на изпит по един основен предмет и са завършили средно образование преди 2008 г. Ако слабата оценка е по втори конкурсен изпит, не се образува бал само за направлението/поднаправлението, за което е полаган;
 • са получили слаба оценка (2.00) и не са заявили участие в класирането с оценка от държавен зрелостен изпит (за завършили през 2008 и следващи години);
 • не са подали документи в определения срок (приложение № 1).