Обновено: сряда, 16 май 2012 10:35

Изпити

СЪСТЕЗАТЕЛНИ ИЗПИТ

Чл. 45. (1) Кандидат-студентите полагат eдинен приемен изпит по учебни предмети и чужди езици за съответните професионални направления, посочени в приложение № 5.1.

(2) Организацията и провеждането на изпитите се извършват от комисии, определени със заповед на ректора.

(3) Състезателните изпити се провеждат по утвърдени програми, изработени в съответствие с учебните планове и програми за средните училища на Р България и приложени в настоящия справочник.

(4) Състезателните изпити се провеждат по график съгласно приложения № 1, № 2 и № 3.

 (5) Продължителността на писмените конкурсни изпити е:

а) 3 астрономични часа - за единния приемен изпит (модул 1 + модул 2 + модул 3) и журналистика писмен;

б) 3 астрономични часа - за изпитите по английски, френски, немски, испански и руски език.

(6) Кандидат-студентите полагат конкурсни изпити в определената им сграда и зала. Забранява се явяването в друга зала и сграда.

(7) За успешно положен приемен изпит се счита изпит с оценка не по-нис­ка от среден (3.00).

А. Единен приемен изпит на хартиен носител

Чл. 46. (1) Кандидат-студентите са задължени да се явят на изпит не по-късно от 8.30 или 13.30 часа в определената сграда и зала.

Те задължително носят със себе си компютърна разпечатка с входящия номер, документ за самоличност (лична карта) и химикалка, пишеща синьо.

(2) По време на изпитите се допуска използването само на "Справочник по математика за единния приемен изпит в УНСС".

(3) Всеки кандидат-студент получава тестова книжка и голям плик, който съдържа карта за отговори, малък плик и калъфче с линийка и 2 броя химикалки тънкописци. Ако някой от тези материали липсва или е повреден, се уведомяват квесторите.

Чл. 47. Писмените състезателни изпити са анонимни.

Чл. 48. (1) На картата за отговори верните отговори се отбелязват само с химикалката тънкописец. Не се разрешава поставянето на други знаци.

(2) Кандидат-студентът има право само на една карта за отговори и всяка грешка или неправилно маркиране на отговори е за негова сметка.

(3) Маркирането на повече от един отговор не носи точки, дори когато единият от тях е верен.

(4) На контролната карта (най-долу под перфорацията на картата за отговори) се попълват личните данни с химикалка, пишеща синьо. Коректното попълване гарантира правилното идентифициране на резултатите от изпита.

(5) До картата с отговори няма публичен достъп.

Чл. 49. (1) Книжката с теста служи за чернова. В нейната дясна част може да се правят бележки и със син химикал.

(2) Книжката с теста не е официален документ и няма да бъде проверявана. До нея няма публичен достъп.

Чл. 50. Не се разрешава ползването на калкулатори.

Чл. 51. (1) По време на конкурсните изпити се забранява внасянето и ползването на мобилни телефони, пейджъри и друга съобщителна техника от кандидат-студентите. При неспазване на забраната писмената работа се анулира.

(2) Квесторите не носят отговорност и не съхраняват посочената в ал. 1 техника и оставените вещи.

Чл. 52. Кандидат-студентите, които са се явили след началото на изпита, не се допускат до участие в конкурса.

Чл. 53. (1) При доказано преписване или опит за преписване, внасяне на материали, свързани с конкурсния изпит, както и при нарушаване анонимността на конкурса, писмената работа на кандидат-студента се анулира от съответната комисия, като кандидатът се лишава от участие в класирането.

(2) При неспазване на което и да е изискване от указанията за попълване на теста работата се анулира.

(3) Писмената работа се анулира, когато кандидат-студентът не отбелязва с химикалката тънкописец върху картата за отговори.

(4) Работата се анулира и когато:

 • O върху баркода е драскано;
 • O драскано е върху празните полета между отговорите;
 • O направен е опит да се изтрие вече маркиран отговор;
 • O картата за отговори е сгъната;
 • O повече от еднократно е прегъната контролната карта.

(5) След обявяване на края на изпита, ако кандидат-студентът продължава да работи върху теста, работата се анулира.

 (6) Кандидат-студентът предава получения в началото на изпита плик с цялото съдържание на отговорника на залата, който в негово присъствие сверява правилно ли е попълнена контролната карта с имената и входящия номер. След това контролната карта се запечатва в малкия плик от кандидат-студента и той изчаква запечатването на големия плик с писмената му работа. Напуска залата и сградата.

Б. Електронен единен приемен изпит (ЕлЕПИ)

Чл. 54. (1) Електронният единен приемен изпит (ЕлЕПИ) се провежда в ден и час, определени от компютърното разпределение на кандидатстудента при подаване на регистрационната карта.

 (2) Кандидат-студентите са длъжни да се явят 30 минути преди началото на изпита в определената зала. Те задължително носят със себе си компютърна разпечатка с входящия номер, документ за самоличност (лична карта) и химикалка, пишеща синьо.

(3) По времe на изпита се допуска използването само на "Справочник по математика за единния приемен изпит в УНСС".

(4) Кандидат-студентът няма право да използва мобилни телефони, пейджъри, електронни устройства и други електромагнитни помощни инструменти (вкл. ключове, калкулатори и други метални предмети).

(5) Личните вещи се съхраняват в индивидуален сейф на входа на залата.

(6) Всеки кандидат-студент получава листове, служещи за чернова.

Чл. 55. (1) За начало на ЕлЕПИ се счита регистрирането на кандидат-студента в компютърната система.

(2) Регистрирането се извършва чрез въвеждането на екрана на компютъра на:

 • O изпит;
 • O ЕГН;
 • O регистрационен номер.

(3) Регистрирането трябва да приключи до 15 минути от обявяването на изпита.

Чл. 56. (1) Основният екран, с който работят кандидат-студентите, служи за отговаряне на въпросите.

(2) Екранът се състои от 3 (три) части:

 • O Идентификационна част, която съдържа:

- данните на кандидат-студента;

- датата и началния час на изпита;

- оставащото време до края на изпита;

- номера на индивидуалния електронен изпит, на който се явява кандидат-студентът.

 • O Навигационна част - за избор на въпрос. Представлява последователност от двойки редове, като на първия са записани "Номера на въпросите" и последователно 20 номера на въпроси, на втория ред - "Дадени отговори".
 • O Съдържание на отделния въпрос - появява се след кликване върху номер на въпрос от навигационната част. След съдържанието на въпроса най-отдолу се появяват петте възможни отговора.

(3) Групата от 6 (шест) бутона осигурява възможността винаги един от тях да бъде избран. Верният отговор се посочва чрез избор на един от първите пет бутона. Шестият бутон анулира вече избрания отговор или оставя въпроса без отговор. Избраният отговор може да се променя.

Чл. 57. Електронният единен приемен изпит приключва:

 • O по желание на кандидат-студента с натискане на бутона "Край на изпита";
 • O автоматично, след изтичане на времето за провеждане на изпита.

Чл. 58. Изпитът се анулира при:

 • O опит за спиране или рестартиране на индивидуалния компютър на кандидат-студента;
 • O опит за стартиране на друго приложение, различно от това на изпита;
 • O неспазване на пълен ред и тишина;
 • O опит за влизане в разговор с други кандидат-студенти;
 • O неспазване на изискванията на чл. 54, ал. 4 и указанията на квесторите.

Чл. 59. Резултатите от ЕлЕПИ се обявяват до два дни след края на всяка сесия (края на съответния месец), в уебсайта на УНСС, на листинги, разлепени в сградата на УНСС, или чрез SMS (ако кандидат-студентът се регистрира и активира съответната услуга).

В. Устни изпити

Чл. 60. (1) Устни изпити се разрешават само за незрящи кандидат-студенти или такива с парализа, която възпрепятства полагането на писмен конкурсен изпит. За тази цел те подават молба до ректора, придружена с копие на решението на ТЕЛК. Изключения не се допускат под никаква форма.

(2) Устният изпит се провежда по програмите на съответните специални части от ЕПИ модул 3 - "География на България", "История на България", "Български език и литература" и "Икономика".

(3) Устните изпити се провеждат само през м. юли от комисии, съставени в деня на изпита.

Чл. 61. До устен изпит по журналистика се допускат кандидат-студенти с оценка от държавен зрелостен изпит (матура) по български език и литература или успешно издържан ЕПИ с модул 3 - "Български език и литература", и получили на писмения изпит по журналистика оценка не по-ниска от добър 4,00.

Препоръчително е кандидат-студентите да носят часовник.

ПРОВЕРКА И ОЦЕНКА НА ПИСМЕНИТЕ РАБОТИ

Чл. 62. Знанията на кандидат-студентите се оценяват по шестобалната система.

Чл. 63. (1) Картата с отговори от ЕПИ се сканира два пъти.

(2) Всеки верен отговор носи 4 точки, грешен - минус 1 точка, а немаркиран отговор носи 0 точки.

(3) Маркирането на повече от един отговор не носи точки, дори когато единият от тях е верен.

(4) При образуване на оценката за класиране в професионално направление "Право" и професионално направление "Обществени комуникации и информационни науки" не се оценява модул 2 - "Математика - основи".

(5) 1. Изпитът по български език и литература завършва с две оценки - едната от модул 1 + модул 3 за кандидатстващите за професионално направление "Право" и професионално направление "Обществени комуникации и информационни науки" и другата от модул 1 + модул 2 + модул 3 за всички останали направления/поднаправления.

2. Изпитът по история на България завършва с две оценки - едната от модул 3 за професионално направление "Право" и другата от модул 1 + модул 2 + модул 3 за всички останали направления/поднаправления.

 (6) Резултатът от ЕПИ се обявява като интегрирана оценка, която е окончателна и не се преразглежда.

(7) До картата с отговорите няма публичен достъп.

 Чл. 64. (1) Оценяването на знанията на кандидат-студентите по чужди езици става по точкова система на скала от 0 (нула) до 100 (сто) точки. За всеки отделен елемент от изпита се определят максимален брой точки.

(2) Писмените работи по чужд език се проверяват и оценяват от двама проверители, независими един от друг, по ред и критерии, определени в деня на изпита.

(3) Когато разликата в оценките на двамата проверители е до 8 (осем) точки, крайната оценка е средноаритметична между двете оценки.

(4) Ако разликата в оценката на двамата проверители е повече от 8 (осем) точки, писмената работа се дава на арбитър.

(5) Крайната оценка е по шестобалната система.

(6) Отговорите на устните изпити се оценяват с точност до 0,25. Оценката на комисията е окончателна.

Чл. 65. Обявените оценки на писмените работи са окончателни съгласно чл. 8, ал. 2 от Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Република България.

Чл. 66. (1) Резултатите от изпитите се обявяват официално в сградата на УНСС и допълнително на интернет адрес: www.unwe.bg

(2) Кандидатите са длъжни сами да се информират за резултатите от конкурсните изпити.