Магистри

Такси за обучение

Семестриални такси за обучение на студентите български граждани и граждани на държави-членки на Европейския съюз или на

държава-страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство или на Конфедерация Швейцария,

приети през учебната 2022/2023 година

 

РЕДОВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА

ОКС „магистър“ след завършена ОКС „бакалавър“ или ОКС „магистър“

НАПРАВЛЕНИЯ

Редовна форма на обучение

„Икономика“

300 лева

„Администрация и управление“

300 лева

„Социология, антропология и науки за културата“

400 лева

„Политически науки“

400 лева

 

РЕДОВНА И ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

влючително по нова/втора специалност

ОКС „магистър“ след завършени: ОКС „професионален бакалавър“, ОКС „бакалавър“ или ОКС „магистър“

НАПРАВЛЕНИЯ

„Икономика“, „Администрация и управление“, „Социология, антропология и науки за културата“, „Политически науки“, „Обществени комуникации и информационни науки“

Редовна форма на обучение

Дистанционна форма на обучение

За всички специалности с преподаване на български език

1000 лева

1000 лева

За всички специалности с преподаване на английски

2000 лева

2000 лева

За всички специалности с преподаване на български език –РЦДО – Хасково

-

900 лева

 

Семестриални такси за обучение на чуждестранни граждани по чл. 95, ал. 8 от ЗВО (в евро и лева), ОКС „магистър“ след завършено средно образование и ОКС „магистър“ след завършена ОКС „бакалавър“ или ОКС „магистър“

за учебната 2022/2023 година

ОБУЧЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

НАПРАВЛЕНИЯ

„Право“, „Икономика“, „Администрация и управление“, „Социология, антропология и науки за културата“, „Политически науки“, „Обществени комуникации и информационни науки“

 

Редовно обучение

Дистанционно обучение

За специалност „Право“

За всички специалности с преподаване на български език

2 000 евро

(3 911,66 лева)

1 650 евро

(3227,12 лева)

Езиков курс по български език

1500 евро (2933,74 лева)

ОБУЧЕНИЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

За всички специалности в направление „Икономика“ с изключение на специалност „Икономика на отбраната и сигурността с преподаване на английски език със специализация „Ядрена сигурност“)

2 000 евро

(3 911,66 лева)

1 900 евро

(3716,08 лева)

За специалност  „Икономика на отбраната и сигурността с преподаване на английски език със специализация „Ядрена сигурност“

2 500 евро (4889,58 лева)

-

За всички специалности в направление „Администрация и управление“

-

1 900 евро (3716,08 лева)

Езиков курс по английски език

1 650 евро (3 227,12 лева)

Кандидатстудентите, които след класирането си желаят да се запишат онлайн, трябва да преведат по сметката на УНСС, освен семестриалната такса и стойността на услугата по издаването на електронната студентска книжка в размер на 7,00 (седем) лева.

 

Семестриални такси за обучение на студентите български граждани и граждани на държави-членки на Европейския съюз или на

държава-страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство или на Конфедерация Швейцария,

приети през учебните 2020/2021 и 2021/2022 години

 

РЕДОВНА И ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

влючително по нова/втора специалност

ОКС „магистър“ след завършени: ОКС „професионален бакалавър“, ОКС „бакалавър“ или ОКС „магистър“

НАПРАВЛЕНИЯ

„Икономика“, „Администрация и управление“, „Социология, антропология и науки за културата“, „Политически науки“, „Обществени комуникации и информационни науки“

Редовна форма на обучение

Дистанционна форма на обучение

За всички специалности с преподаване на български език

950 лева

950 лева

За всички специалности с преподаване на английски

1900 лева

1900 лева

За всички специалности с преподаване на български език –РЦДО – Хасково

-

850 лева

Студентите в ОКС „магистър“, които възстановяват студентските си права, се записват в същата специалност и форма на обучение само срещу заплащане. Студентите, които следва да се явят на до два семестриални изпита, заплащат за всеки от тях такса в размер на 150 (сто и петдесет) лв., а всички останали заплащат пълна семестриална такса за платено обучение.


ОСВОБОДЕНИ ОТ СЕМЕСТРИАЛНИ ТАКСИ

  • кръгли сираци до 26-годишна възраст, навършена в годината на кандидатстването;
  • лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто;
  • военноинвалиди и военнопострадали;
  • лица на възраст до 26 години, които към момента на навършване на пълнолетие са с предприета мярка за закрила по реда на Закона за закрила на детето – настаняване в приемно семейство, социална услуга от резидентен тип или специализирана институция.

За да ползват това право, тези категории студенти представят съответния документ.


Банкова сметка на УНСС

Таксата за обучение се внася по банков път в клон на всяка търговска банка (без БНБ) по банкова сметка на УНСС:

IBAN: ВG03 ВNBG 9661 3100 1746 01

Банка: БНБ – BIC:BNBGBGSD

Титуляр: УНСС

ЗА РЦДО – Хасково

Таксата за кандидатстудентския изпит и таксата за обучение се внасят по банков път в клон на всяка търговска банка (без БНБ) по банковата сметка на РЦДО Хасково:

IBAN: BG95 TEXI 9545 3110 5377 01

Банка: Тексимбанк – BIC:TEXIBGSF

Титуляр: РЦДО – Хасково

Във вносната бележка на „задължено лице“ (вносител) се изписват

ИМЕТО – собствено, бащино и фамилно, ЕГН и ВХОДЯЩИЯТ НОМЕР на студента.

За „основание на плащане“ се изписва ТАКСА ЗА РЕДОВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ или ТАКСА ЗА ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ.