Магистри

Такси за обучение

 Семестриални такси за обучение на студентите

в ОКС „магистър“ след придобита ОКС „бакалавър“

за учебната 2021/2022 г. 


ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА

Направления

Редовно

Икономика

250 лв.

Администрация и управление 

250 лв.

Социология, антропология и науки за културата 

За специалност „Социология“ със специализация

„Социални изследвания, анализи и проекти“

350 лв.

Политически науки

350 лв.

 

Семестриални такси за обучение срещу заплащане

в ОКС „магистър“, редовна и дистанционна форма на обучение,

за учебната 2021/2022 година

  1. За всички специалности с преподаване на български език - 950 лв.
  2. За всички специалности с преподаване на английски език - 1900 лв.
  3. Семестриалните такси за обучение на студентите срещу заплащане в ОКС „магистър“ за всички специалности в РЦДО - гр. Хасково е в размер на 850 лв.
  4. Семестриалните такси за обучение на студентите срещу заплащане в ОКС „магистър“ за всички специалности с преподаване на английски език в РЦДО - гр. Хасково е в размер на 1700 лв.
  5. Таксата на студентите, които записват 4 семестър от обучението си през учебната 2021/2022 г. е 900 лв.

  

Семестриални такси за обучение на чуждестранни граждани 

по чл. 95, ал. 8 от ЗВО (в евро), за учебната 2021/2022 г.

ОБУЧЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИ И АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Направления:

„Социология, антропология и науки за културата“, „Политически науки“, „Обществени комуникации и информационни науки“, „Право“, „Икономика“, „Администрация и управление“

Редовно обучение

Дистанционно обучение

Задочно обучение

Чуждестранни студенти,

ОКС „магистър“, направление „Право“,

и ОКС „магистър“ след ОКС „бакалавър"

2 000 евро

(3 911,66 лв.)

1 650 евро (3227,12 лв.)

Езиков курс по български език

1 500 евро (2933,75 лв.)

ОБУЧЕНИЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Чуждестранни студенти ОКС „магистър“ след придобита ОКС „бакалавър“ направление „Икономика“

2 000 евро – 3 911,66 лв.

 1 900 евро – 3716,08 лв.

Чуждестранни студенти ОКС „магистър“ след придобита ОКС „бакалавър“ направление „Администрация и управление“

-

 1 900 евро – 3716,08 лв.

Езиков курс по английски език                            

  1 650 евро (3 227,12 лв.)        

 

Студентите в ОКС „магистър“, които възстановяват студентските си права, се записват в същата специалност и форма на обучение само срещу заплащане. Студентите, които следва да се явят на максимум до два семестриални изпита, заплащат за всеки от тях такса в размер на 120 (сто и двадесет) лв., а всички останали заплащат пълна семестриална такса за платено обучение.


ОСВОБОДЕНИ ОТ СЕМЕСТРИАЛНИ ТАКСИ

  • кръгли сираци до 26-го­дишна възраст, навършена в годината на кандидатстването;
  • лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70%;
  • военноинвалиди и военнопострадали;
  • лица на възраст до 26 години, които към момента на навършване на пълнолетие са с предприета мярка за закрила по реда на Закона за закрила на детето – настаняване в приемно семейство, социална услуга от резидентен тип или специализирана институция.

За да ползват това право, тези категории студенти представят съответния документ.


Банкова сметка на УНСС   

Таксата за обучение се внася по банков път в клон на всяка търговска банка (без БНБ) по банкова сметка на УНСС:
IBAN:ВG03 ВNBG 9661 3100 1746 01

Банка: БНБ – BIC:BNBGBGSD

Титуляр: УНСС

           

ЗА РЦДО – Хасково

Таксата за кандидатстудентския изпит и таксата за обучение се внасят по банков път в клон на всяка търговска банка (без БНБ) по банковата сметка на РЦДО - Хасково:

IBAN: BG95 TEXI 9545 3110 5377 01

Банка: Тексимбанк - BIC:TEXIBGSF

Титуляр: РЦДО – Хасково

           

Във вносната бележка на „задължено лице“ (вносител) се изписват

ИМЕ­ТО – собствено, бащино и фамилно,  ЕГН и ВХОДЯЩИЯТ

НОМЕР на студента.

За „основание на плащане“ се изписва ТАКСА ЗА РЕДОВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ или ТАКСА ЗА ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУ­ЧЕНИЕ.