Магистри

Такси за обучение

Семестриални такси за обучение на студентите за степен "Магистър" след придобита образователно-квалификационна степен "Бакалавър"

 за учебната 2018/2019 г.

ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА

Направления:

Редовно

Икономика
(всички икономически специалности)

231.00 лв.

Администрация и управление 
(специалности "Бизнес администрация", "Регионално развитие" и "Публична администрация")

231.00 лв.

Социология, антропология и науки за културата 
(специалност "Социология")

335.00 лв.

Политически науки
(специалности "Политология" , "Международни отношения" и "Европеистика")

335.00 лв.

Обществени комуникации и информационни науки 
(специалност "Журналистика и масмедии")

335.00 лв.

 

Семестриални такси за обучение срещу заплащане по специалности на студентите в образователно-квалификационна степен “магистър”  за учебната 2018/2019 г. 

ПРИЕТИТЕ СТУДЕНТИ В ОКС "МАГИСТЪР" ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ЗАПЛАЩАТ:

  1. ЗА ВСИЧКИ СПЕЦИАЛНОСТИ С ПРЕПОДАВАНЕ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК - 900 ЛВ.
  2. ЗА ВСИЧКИ СПЕЦИАЛНОСТИ С ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК - 1800 ЛВ.
  3. Семестриалните такси за обучение на студентите срещу заплащане в ОКС "магистър" за всички специалности в РЦДО - гр. Хасково е в размер на 800 (осемстотин) лв.
  4. Семестриалната такса за специалност "Европейски бизнес и финанси" е в размер на 1 800 (хиляда и осемстотин) лв. и се отнася за първи и втори семестър на обучение в България. Левовата равностойност на 2650 (две хиляди шестотин и петдесет) британски паунда (по фиксинга на БНБ в деня на плащане) за трети семестър на обучение – в съответствие с клаузите на споразумението. 250 (двеста и петдесет ) лв. за четвърти семестър на обучение.

Такси за дистанционно обучение

ЗА ВСИЧКИ СТУДЕНТИ, ПРИЕТИ ПЛАТЕНО ОБУЧЕНИЕ - 900 ЛВ.

Семестриалните такси за обучение на студентите срещу заплащане в ОКС "магистър" за всички специалности в РЦДО - гр. Хасково е в размер на 800 (осемстотин) лв.

 

Семестриални такси за обучение на чуждестранни граждани по чл. 95, ал. 8 от ЗВО (в евро), за учебната 2018/2019 г.

ОБУЧЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
Направления:

“Социология, антропология и науки за културата”, “Политически науки”, “Обществени комуникации и информационни науки”, “Право”, “Икономика”, “Администрация и управление”

Редовно обучение

Дистанционна форма

Задочно обучение

Чуждестранни студенти, за ОКС “Магистър”, направление "Право" и ОКС "Магистър след бакалавър"

2 000 евро – 3 911,66 лв.

1 650 евро – 3227,12 лв.

Студентите на индивидуално обучение заплащат пълната такса за обучение при записването си. Таксата за индивидуална форма на обучение по приет учебен план е  50 на сто по-висока от таксата за редовна форма на груповото обучение в същата специалност, когато има организирано такова обучение.

Таксата за обучение по индивидуално разработен (персонален) учебен план е 50 на сто по-висока от таксата за редовна форма на груповото обучение по най-близката специалност от същото професионално направление. 


 Студентите от ОКС "магистър" , които възстановяват студентските си права и следва да се явят на максимум до два семестриални изпита, заплащат за всеки от тях такса в размер на 120 (сто и двадесет) лева., а всички останали заплащат пълна семестриална такса за платено обучение.


Чл. 45. * (1) Таксата по чл. 44, т. 4 не се заплаща от следните категории студенти, приети в редовна форма на обучение: инвалиди с изгубена работоспособност 70 и над 70 %; военноинвалиди и военнопострадали; кръгли сираци до 26-го­дишна възраст, навършена в годината на кандидатстването; лица - на възраст до 26 години, отглеждани до пълнолетието си в домове за отглеждане на деца, лишени от родителски грижи, SOS детски селища, центрове за настаняване от семеен тип и с родители, лишени от родителски права, настанени със съдебни решения при роднини или приемни семейства; лица, приети при условия и по ред, определени в акт на МС, когато в този акт е предвидено такова освобождаване. За да ползват това право, тези категории студенти представят съответния документ. 

*Справочник за магистърска степен


Банкова сметка на УНСС   

Таксата за обучение се внася по банков път в клон на всяка търговска банка (без БНБ) по банкова сметка на УНСС:
ВG03 BNBG 9661 3100 1746 01
Банка: БНБ - BIC: BNBGBGSD
Титуляр: УНСС
Във вносната бележка за "задължено лице" се изписват ИМЕТО - собствено, бащино и фамилно, ЕГН и ВХОДЯЩИЯТ НОМЕР на студента.
За "основание за плащане" се изписва "ТАКСА за ОБУЧЕНИЕ".