Обновено: вторник, 12 октомври 2021 13:07

Административни процедури при обучението в докторски програми на УНСС

Докторантите се записват в докторантура със заповед на ректора на УНСС. В срок от един месец след записването е необходимо всеки докторант да заплати таксата за обучение за първата година по банков път и да представи банковия документ в сектор „Докторантури“ или да изпрати сканирано копие на електронния адрес на сектора phd@unwe.bg

 

Съгласно Решение на Министерски съвет на Р България редовните и задочни докторанти, на обучение субсидирано от държавата, заплащат годишни такси в зависимост от професионалното направление, в което са приети:

  • 1 478.00 лв. е годишната такса за редовна и задочна форма, на обучение субсидирано от държавата, за записаните докторанти в професионални направления:

-        Социология, антропология и науки за културата;

-        Политически науки;

-        Обществени комуникации и информационни науки и

-        Право.

  • 924.00 лв. е годишната такса за редовна и задочна форма, на обучение субсидирано от държавата, за записаните докторанти в професионални направления:

-        Икономика и

-        Администрация и управление.

В съответствие със Закона за висше образование, през последните две години от обучението си редовните и задочни докторанти, на обучение субсидирано от държавата, се освобождават от такса. Редовните докторанти са с тригодишен срок на обучение и заплащат годишна такса само първата година, а задочните докторанти са с четиригодишен срок на обучение и заплащат такси в началото на първата и втората година.

 

Съгласно Решения на Академичния съвет на УНСС, докторантите на самостоятелна подготовка заплащат следните такси:

  • 2 000.00 лв. е годишната такса за български граждани и граждани на държави от ЕС и ЕИП.
  • 1 750.00 EUR е годишната такса за граждани на държави от Западни Балкани – Албания, Македония, Сърбия и Черна гора.
  • 3 500.00 EUR е годишната такса за граждани на държави извън ЕС и ЕИП.

Сроковете за плащане на таксите за докторантите на самостоятелна подготовка са определени в договора, подписан между УНСС и докторанта.

Сметка на УНСС:

IBAN: BG03 BNBG 9661 3100 1746 01

BIC на БНБ: BNBGBGSD

 

В тримесечен срок след записването в докторантура всеки докторант съвместно с научния си ръководител подготвя Индивидуален учебен план за работа за целия период на докторантурата. Образци на индивидуални учебни планове са налични на сайта на УНСС > Обучение > Докторанти > Индивидуален учебен план.

 

За дисциплините от блок „А“ на индивидуалните учебни планове, УНСС организира докторантски курсове. Информация за тях е налична на сайта на УНСС > Обучение > Докторанти > Курсове.

 

Докторантите, желаещи да се явят на изпит на конкретна дата, е необходимо да подадат Молба по образец в съответния факултет в който се обучават, адресирана до Декана. Образец на молба е наличен на сайта на УНСС > Обучение > Докторанти > Изпити.

 

Редовните докторанти отчитат своята работа на всяко тримесечие. Те представят отчет за извършените дейности по докторантурата в края на месеците март, юни, септември и декември. Отчетът се представя в обучаващата катедра на хартиен носител и в електронен вид (електронна поща или електронен носител). Работата на докторанта за съответното тримесечие се оценява положително или отрицателно.

Всички докторанти отчитат своята работа в края на всяка академична година. Отчетът се представя в обучаващата катедра на хартиен носител и в електронен вид (електронна поща или електронен носител). Докторантите получават положителна или отрицателна годишна атестация.

Образец на Отчет за изпълнението на индивидуалния учебен план е наличен на сайта на УНСС > Обучение > Докторанти > Отчет.

 

Докторантът се атестира отрицателно от факултетния съвет по предложение на катедрения съвет в случаите, когато в рамките на една учебна година по индивидуален учебен план докторантът:

1. не е представил два тримесечни отчета;

2. е получил две отрицателни оценки в тримесечните отчети;

3. не е представил един тримесечен отчет и е получил една отрицателна оценка;

4. не е представил годишен отчет за съответната академична година.

 

Всички докторанти имат право да прекъсват обучението си за срок не по-дълъг от две години, както и да удължават обучението си за срок не по-дълъг от една година. Докторантите подават молба в свободен текст, адресирана до ръководителя на катедрата. Молбата се разглежда на катедрен и факултетен съвет. Процедурите по прекъсване/удължаване на срока на обучение се оформят в заповед на зам.-ректора отговарящ за научноизследователската дейност. В рамките на прекъсването/ удължаването, докторантите не губят статута си на учащи се и могат да полагат изпити, както и да извършват всички дейности по докторантурата.

Редовните докторанти, на обучение субсидирано от държавата получават стипендия в размер на 500.00 лв. месечно за тригодишния период на докторантурата. При записването в докторантура, всеки редовен докторант предоставя в сектор „Стипендии“ банкова сметка, по която да бъде превеждана стипендията.

 

Редовните и задочни докторанти, на обучение субсидирано от държавата, не заплащат такса за публичната защита на дисертационния труд ако в рамките на срока на обучение подадат документите си за защитата в сектор „Научни съвети и конкурси“ с молба по образец с входящ номер от деловодството на УНСС.

Докторантите, отчислени с право на защита на дисертационен труд (след изтичането на срока на обучение), могат да защитят дисертацията си в рамките на две години като заплащат такса за публичната защита в размер на 1 920.00 лв. След изтичането на тези две години, докторантът губи правата си по тази докторантура.

 

Контакти:

Сектор „Докторантури“ – кабинет 2039/телефон 02-81-95-256

Сектор „Стипендии“ – кабинет 1013/телефон 02-81-95-325

Сектор „Научни съвети и конкурси“ – кабинет 2038/телефон 02-81-95-390