Магистри

Такси за обучение

     

 Семестриални такси за обучение на студентите, български граждани и граждани на държави - членки на Европейския съюз или на държава – страна по Споразумението за ЕИП, или на Конфедерация Швейцария, за учебната 2023/2024 година

ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА

ОКС „магистър“ след завършена ОКС „бакалавър“ или ОКС „магистър“

ПРОФЕСИОНАЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ

Редовна форма на обучение

Икономика

300 лева

Администрация и управление

300 лева

Социология, антропология и науки за културата

400 лева

Политически науки

400 лева

Обществени комуникации и информационни науки

400 лева

 

 

СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

ОКС „магистър“ след завършени: ОКС „професионален бакалавър“, ОКС „бакалавър“ или ОКС „магистър“ 

 включително по нова/втора специалност

ПРОФЕСИОНАЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ

Икономика

Администрация и управление

Социология, антропология и науки за културата

Политически науки

Обществени комуникации и информационни науки

Редовна

форма на

обучение

Дистанционна

форма на

обучение

За всички специалности с преподаване на български език

1 000 лева

1 000 лева

За всички специалности с преподаване на английски

2 000 лева

2 000 лева

За всички специалности с преподаване на български език – РЦДО – Хасково

   900 лева

За всички специалности с преподаване на английски език – РЦДО – Хасково

1 800 лева

 

 

СЕМЕСТРИАЛНИ ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ЧУЖДЕСТРАННИ ГРАЖДАНИ ПО ЧЛ. 95, АЛ. 8 ОТ ЗВО

ОКС „магистър“ след завършено средно образование и

ОКС „магистър“ след завършена ОКС „бакалавър“ или ОКС „магистър“

за учебната 2023/2024 година

ОБУЧЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

ПРОФЕСИОНАЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ

Икономика, Администрация и управление, Социология, антропология и науки за културата, Политически науки, Обществени комуникации и информационни науки

 

Редовно обучение

Дистанционно обучение

За всички специалности с преподаване на български език

2 000 евро

(3 911,66 лева)

1 650 евро

(3 227,12 лева)

Езиков курс по български език

1 500 евро (2 933,75 лева)

ОБУЧЕНИЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

За всички специалности в направление „Икономика“ с изключение на специалност „Икономика на отбраната и сигурността с преподаване на английски език със специализация „Ядрена сигурност“

2 000 евро

(3 911,66 лева)

1 900 евро

(3 716,08 лева)

За специалност  „Икономика на отбраната и сигурността с преподаване на английски език със специализация „Ядрена сигурност“

2 500 евро

(4 889,58 лева)

За всички специалности в професионално направление Администрация и управление

1 900 евро

(3 716,08 лева)

За всички специалности в професионално направление Политически науки

2 000 евро

(3 911,66 лева)

Езиков курс по английски език

1 650 евро (3 227,12 лева)


Кандидат-студентите, които след класирането си желаят да се запишат онлайн, трябва да преведат по сметката на УНСС, освен семестриалната такса и стойността на услугата по издаването на електронната студентска книжка в размер на 7,00 (седем) лева.

Студентите в ОКС „магистър“, които възстановяват студентските си права, се записват в същата специалност и форма на обучение само срещу заплащане.

Студентите, които следва да се явят на до два семестриални изпита, заплащат за всеки от тях такса в размер на 150 (сто и петдесет) лв., а всички останали – пълна семестриална такса за обучение срещу заплащане.


ОСВОБОДЕНИ ОТ СЕМЕСТРИАЛНИ ТАКСИ

  • кръгли сираци до 26-годишна възраст, навършена в годината на кандидатстването;
  • лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто;
  • военноинвалиди и военнопострадали;
  • лица на възраст до 26 години, които към момента на навършване на пълнолетие са с предприета мярка за закрила по реда на Закона за закрила на детето – настаняване в приемно семейство, социална услуга от резидентен тип или специализирана институция.

За да ползват това право, тези категории студенти представят съответния документ.


Банкова сметка на УНСС

Семестриалните такси се внасят по банков път в клон на всяка търговска банка (без БНБ) по банкова сметка на УНСС:

IBAN: ВG03ВNBG96613100174601

Банка: БНБ – BIC:BNBGBGSD

Титуляр: УНСС

   

ЗА РЦДО – Хасково

IBAN: BG95TEXI95453110537701

Банка: Тексимбанк – BIC:TEXIBGSF

Титуляр: РЦДО – Хасково

Във вносната бележка на „задължено лице“ (вносител) се изписват ИМЕТО – собствено, бащино и фамилно и ЕГН на студента.

За „основание на плащане“ се изписва ТАКСА ЗА РЕДОВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ или ТАКСА ЗА ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ.


СЕМЕСТРИАЛНИ ТАКСИ ЗА ДВОЙНИТЕ МАГИСТЪРСКИ СПЕЦИАЛНОСТИ С МЕЖДУНАРОДНИ УНИВЕРСИТЕТИ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

  1. Двойна магистърска програма по „Бизнес администрация“ с Университета на Северен Илинойс (САЩ) – 2 семестъра – 25 000 евро (двадесет и пет хиляди евро) за целия период на обучение (12 500 евро (дванадесет хиляди и петстотин евро) за първи семестър и 12 500 евро (дванадесет хиляди и петстотин евро) за втори семестър.
  2. Бизнес администрация със специализация „Глобални операции и аналитични инструменти (двойна магистърска програма на английски език)“ – 3 семестъра – 8 000 евро (осем хиляди евро) за целия период на обучение (3 000 евро (три хиляди евро) за първи семестър, 3 000 евро (три хиляди евро) за втори семестър, 2 000 евро (две хиляди евро) за трети семестър).
  3. Дигитален маркетинг и трансформации с преподаване на английски език (двойна магистърска програма с Университета Абъртай, Шотландия) – 3 семестъра – 6 000 евро (шест хиляди евро) за целия период на обучение (2 000 евро (две хиляди евро) за първи семестър, 2 000 евро (две хиляди евро)  за втори семестър, 2 000 евро (две хиляди евро)  за трети семестър).
  4. Международен бизнес и управление с преподаване на английски език (двойна магистърска програма с Университета „Джао Тонг“, Китай) – 4 семестъра  4 000 лева (четири хиляди лева) годишна такса за периода на обучение в УНСС (1 и 2 сем.) и 70 000 юана (седемдесет хиляди юана) годишна такса за периода на обучение в Университета „Джао Тонг“ (3 и 4 сем.).