Обновено: понеделник, 15 декември 2014 12:44

Направления и специалности

СПИСЪК
НА  СПЕЦИАЛНОСТИТЕ В УНС
ПО ПРОФЕСИОНАЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ/ПОДНАПРАВЛЕНИ

                                                                             

 

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННИ СТЕПЕНИ

№ по ред

Професионални направления

ОКС „Бакалавър“

ОКС „Магистър“

1

2

3

4

3.1.

„Социология, антропология и науки за културата“

 

 

3.1.1.

Поднаправление „Социология/икономика и общество“

3.1.1.1. „Социология“

 

3.3.

„Политически науки“

3.3.1. „Политология“

 

 

 

3.3.2. „Международни отношения“

 

 

 

3.3.3. „Европеистика“

 

3.5.

„Обществени комуникации и информационни науки“

3.5.1. „Медии и журналистика“

 

 

 

3.5.2. „Медия икономика“

 

3.6.

„Право“

 

3.6.1. „Право“

3.7.

„Администрация и управление“

3.7.1. „Бизнес администрация“

 

 

 

3.7.2. „Публична администрация“

 

 

 

3.7.3.“ Регионално развитие“

 

3.8.

„Икономика“

 

 

3.8.1.

Поднаправление „Икономика, общество и човешки ресурси“

3.8.1.1. „Политическа икономия“

 

 

 

3.8.1.2. „Макроикономика“

 

 

 

3.8.1.3. „Икономика“

 

 

 

3.8.1.4. „Икономика на човешките ресурси“

 

 

 

3.8.1.5. „Застраховане и социално дело“

 

 

 

3.8.1.6. „Икономическа социология и психология“

 

3.8.2.

Поднаправление „Икономика и бизнес“

3.8.2.1. „Творчески индустрии и бизнес“

 

 

 

3.8.2.2. „Индустриален бизнес“

 

 

 

3.8.2.3. „Бизнес икономика“

 

 

 

3.8.2.4. „Предприемачество“

 

 

 

3.8.2.5. „Аграрен бизнес“

 

 

 

3.8.2.6. „Екоикономика“

 

 

 

3.8.2.7. „Мениджмънт на недвижимата собственост“

 

3.8.3.

Поднаправление „Икономика и инфраструктура“

3.8.3.1. „Маркетинг“

 

 

 

3.8.3.2. „Прогнозиране и планиране“

 

 

 

3.8.3.3. „Икономика на транспорта“

 

 

 

3.8.3.4. „Стопанска логистика“

 

 

 

3.8.3.5. „Икономика на отбраната и сигурността“

 

 

 

3.8.3.6. „Икономика на търговията“

 

3.8.4.

Поднаправление „Икономика с чуждоезиково обучение“

3.8.4.1. „Международни икономически отношения“

 

 

 

3.8.4.2. „Интелектуална собственост и бизнес“

 

 

 

3.8.4.3. „Икономика на туризма“

 

3.8.5.

Поднаправлени е „Икономика с преподаване на английски език“

3.8.5.1. „Международни икономически отношения с преподаване на английски език“

 

 

 

3.8.5.2. „Икономика с преподаване на английски език“

 

 

 

3.8.5.3. „Финанси и счетоводство с преподаване на английски език“

 

 

 

3.8.5.4. „Бизнес информатика и комуникации с преподаване на английски език“

 

 

 

3.8.5.5. „Маркетинг  и стратегическо планиране с преподаване на английски език“

 

 

 

3.8.5.6. „Икономика на туризма с преподаване на английски език“

 

 

 

3.8.5.7. „Икономика на околната среда с преподаване на английски език“

 

 

 

3.8.5.8. „Интелектуална собственост и бизнес  с преподаване на английски език“

 

 

 

3.8.5.9. „Администрация и управление  с преподаване на английски език“

 

 

 

3.8.5.10. „Бизнес икономика  с преподаване на английски език“

 

 

3.8.6.

Поднаправление „Финанси, счетоводство и контрол“

3.8.6.1. „Финанси“

 

 

 

3.8.6.2. „Счетоводство“

 

 

 

3.8.6.3. „Финансов контрол“

 

3.8.7.

Поднаправление “Приложна информатика, комуникации и иконометрия“

3.8.7.1. „Статистика и иконометрия“

 

 

 

3.8.7.2. „Бизнес информатика и комуникации“

 

 

СПИСЪК
НА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ В УНСС ЗА 
ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ
ПО ПРОФЕСИОНАЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ

№ по ред

Професионални 
направления

Образователно-квалификационни степени

ОКС "бакалавър"

ОКС "магистър"

3.7

"Администрация 
и управление"

3.7.1. "Бизнес 
администрация"

 

 

 

3.7.2. "Публична администрация"

 

3.8

"Икономика"

 

 

3.8.1.

Поднаправление 
"Икономика, общество и човешки ресурси"

3.8.1.1. "Икономика"

 

3.8.2.

Поднаправлене „Икономика и инфраструктура“ 

3.8.2.1. "Маркетинг"

 

3.8.3.

Поднаправление 
"Финанси, счетоводство 
и контрол"

3.8.3.1. "Счетовод-
ство и контрол"

 

 

СПИСЪК
НА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ В РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР 
ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ - гр. Хасково  
ПО ПРОФЕСИОНАЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ

№ по ред

Професионални направления

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННИ СТЕПЕНИ

ОКС "бакалавър"

ОКС "магистър"

3.7.

„Администрация и управление“

3.7.1. „Бизнес администрация“

 

3.8.

Икономика

 

 

3.8.1.

Поднаправление 
"Икономика, общество и човешки ресурси"

3.8.1.1.„Икономика“

 

3.8.2.

Поднаправление „Финанси, счетоводство и контрол“

3.8.2.1. „Счетоводство и контрол“

 

 

СПИСЪК
НА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ В РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР 
ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ - гр. Пловдив  
ПО ПРОФЕСИОНАЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ

№ по ред

Професионални направления

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННИ СТЕПЕНИ

ОКС "бакалавър"

ОКС "магистър"

3.7.

„Администрация и управление“

3.7.1. „Регионално развитие“

 

3.8.

Икономика

 

 

3.8.1.

Поднаправление „Финанси, счетоводство и контрол“

3.8.1.1. „Финанси, счетоводство и контрол“

 


 

В първи и втори курс студентите изучават задължителни и избираеми общоуниверситетски учебни дисциплини в зависимост от професионалното направление.

В трети курс
 - задължителни и избираеми факултетни учебни дисциплини.

В четвърти курс - задължителни и избираеми специални учебни дисциплини.

В УНСС се прилага система за натрупване и трансфер на кредити (общо 240 за пълния срок на обучение).

Срокът на обучение
 е 8 семестъра (4 години) с изключение на специалност Право - 11 семестъра.

Завършва се с държавен изпит по специалността. Студентите получават диплома за бакалавърска степен и европейско приложение (по желание).

Завършилите бакалавърска степен могат да продължат образованието си в магистърска степен, ако имат успех, не по-нисък от "добър" (4.00) и са издържали успешно приемния конкурсен изпит.