Университетски център за мобилност на студенти и преподаватели

КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2022-2023 ГОДИНА ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ

понеделник, 03 октомври 2022 13:39

УНИВЕРСИТЕТСКИЯТ ЦЕНТЪР ЗА МОБИЛНОСТ НА СТУДЕНТИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ (УЦМСП) ОТКРИВА КОНКУРС

за участие на студенти и докторанти

в мобилност по програма ERASMUS+

за учебната 2022 – 2023 година

КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ - 16 ОКТОМВРИ 2022

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

За участие в програма ERASMUS+ могат да кандидатстват студенти от УНСС в бакалавърска и магистърска степен, в редовна и дистанционна форма на обучение, и докторанти (редовни и задочни). 
НЯМАТ ПРАВО ДА КАНДИДАТСТВАТ ЗА МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТИ В ПОСЛЕДЕН СЕМЕСТЪР НА  СЪОТВЕТНАТА СТЕПЕН КЪМ ДАТАТА НА ОБЯВЯВАНЕ НА КАНДИДАСТВАНЕТО.

Студентите трябва да имат успех от досегашното следване минимум добър 4,00 и да владеят добре чуждия език, на който ще се извършва обучението им в приемащия университет (посочен в списъка със свободни места). Минималното изискуемо ниво е В2 според Европейската езикова рамка.

При избор на приемащ университет и подаване на заявления за участие в конкурса, кандидатите могат да посочват само места, които съответстват на специалността/професионалното направление или поднаправление и степента на обучението им в УНСС. При попълнено несъответствие на професионалното направление с областта на знание в желания чужд университет, студентите носят отговорност за нереализирана мобилност.

Допуска се повече от едно участие в програма ERASMUS+, като условието е общата продължителност на вече реализираните и на планираната мобилност да не надвишава 12 месеца в рамките на една и съща ОКС (бакалавър, магистър, докторант).

ВАЖНО! Съобразно полученото от Центъра за развитие на човешките ресурси финансиране и наличните свободни места за студентски мобилности УНСС може да одобри и финансира за 2022 – 2023 г.:

- 25 мобилности с цел обучение 

Кандидатите за участие в мобилност с цел обучение по програма ERASMUS+ подават следните документи:

  • Формуляр за кандидатстване, попълнен електронно - изтегли
  • Уверение за средния успех от следването до момента на кандидатстването;
  •  Документ, удостоверяващ степента на владеене на чужд/и език/ци;

 

ВАЖНО!!! Кандидатите могат да подават документи ОНЛАЙН в периода 03.10 – 16.10.2022г. включително, на e-mail: [email protected]

Резултатите от класирането ще бъдат обявени след 18 часа на 20 октомври 2022 г. на сайта на УЦМСП - УНСС :: Университетски център за мобилност на студенти и преподаватели (unwe.bg).

Одобрените за участие в програма ERASMUS+ студенти получават финансова помощ (грант) за периода на обучението им в европейския университет. Съгласно правилата на програма ERASMUS+ размерът на финансовата помощ се определя по три групи държави, като за учебната 2022-2023 година грантовете ще бъдат със следните размери, определени от Националната агенция за България (ЦРЧР) и Европейската комисия: ТУК

СПИСЪКЪТ СЪС СВОБОДНИТЕ МЕСТА МОЖЕТЕ ДА НАМЕРИТЕ ТУК

 

За допълнителна информация:

Университетски център за мобилност на студенти и преподаватели

УНСС, Партер, кабинет 1007 (до вендинг машините)

Тел.: 02/81 95 389

Е-mail: [email protected]

http://www.unwe.bg/mobility

Галерия снимки от КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА У ...