Университетски център за мобилност на студенти и преподаватели

СЕЛЕКЦИОННА ПРОЦЕДУРА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ НА СТУДЕНТИ БАКАЛАВРИ И МАГИСТРИ

понеделник, 06 юни 2022 9:54

УНИВЕРСИТЕТСКИЯТ ЦЕНТЪР ЗА МОБИЛНОСТ НА СТУДЕНТИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ (УЦМСП) ОТКРИВА СЕЛЕКЦИОННА ПРОЦЕДУРА

за участие на студенти 

в мобилност по програма ERASMUS+

 

1. УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА В УНИВЕРСИТЕТ УНИНТ, РИМ, ИТАЛИЯ ПО ДУАЛНА МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

За участие в програма ERASMUS+ могат да кандидатстват студенти от УНСС в магистърска степен, в редовна  форма на обучение. 

Студентите трябва да имат успех от досегашното следване минимум много добър 4,50 и да владеят добре чуждия език, на който ще се извършва обучението им в приемащия университет. Минималното изискуемо ниво е В2 според Европейската езикова рамка.

Допуска се повече от едно участие в програма ERASMUS+, като условието е общата продължителност на вече реализираните и на планираната мобилност да не надвишава 12 месеца в рамките на една и съща ОКС (бакалавър, магистър, докторант).

 

ВАЖНО! Кандидатите могат да подават документи в рамките на приемното време, в периода 06.06 – 10.06.2022 г. на е-мейл erasmus@unwe. 

Класираните кандидати ще бъдат уведомени на е-мейла, който са посочили.

 

Кандидатите за участие в мобилност по програма ERASMUS+ подават следните документи:

-             Формуляр за кандидатстване, попълнен електронно - Изтегли

-             Уверение за средния успех от следването до момента на кандидатстването;

-             Документ, удостоверяващ степента на владеене на чужд/и език/ци;

-             Препоръка от преподавател (не е задължителна).

2. УЧАСТИЕ В ИНТЕНЗИВНА СМЕСЕНА ПРОГРАМА В УНИВЕРСИТЕТ "ЛУИС" - РИМ ОТ 18 ДО 29 ЮЛИ. 

ПОВЕЧЕ ПОДРОБНОСТИ НА: https://engageuniversity.eu/engage-summer-school/

 

Одобрените за участие в програма ERASMUS+ студенти получават финансова помощ (грант) за периода на обучението им в европейския университет. Съгласно правилата на програмата размерът на финансовата помощ се определя по три групи държави. Свържете се с нас за подробности.


Университетски център за мобилност на студенти и преподаватели
За допълнителна информация и подаване на документи за участие:

УНСС, Партер, кабинет 1007

Тел.: 02/81 95 389

Е-mail: erasmus@unwe.bg

http://www.unwe.bg/mobility

Галерия снимки от СЕЛЕКЦИОННА ПРОЦЕДУРА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ НА СТУДЕНТИ БАКАЛАВРИ И МАГИС ...