Университетски център за мобилност на студенти и преподаватели

КОНКУРС ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ НА УЧЕБНАТА 2019-2020 ГОДИНА

сряда, 13 ноември 2019 15:34

                УНИВЕРСИТЕТСКИ ЦЕНТЪР ЗА МОБИЛНОСТ НА СТУДЕНТИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ към УНСС

ОТКРИВА

СЕЛЕКЦИОННА ПРОЦЕДУРА (КОНКУРС)

за участие на преподаватели в мобилност с цел преподаване между програмни и партниращи държави по програма “Eразъм+”, за учебната 2019-2020 година

            На основата на договор № 2019-1-BG01-KA107-061448  между ЦРЧР и УНСС УЦМСП открива процедура за кандидатстване и подбор на преподаватели, които желаят да изнесат кратък курс от лекции в

  1. 1.       STICHTING INTERNATIONAL BUSINESS COLLEGE, Косовска Митровица –   2 мобилности с цел преподаване.
  2. 2.       UNIVERSITÉ IBN TOFAIL, Кенитра, Мароко – 3 мобилности с цел преподаване.
  3. 3.       UNIVERSITY OF AGRICULTURE, TIRANA, ALBANIA – 1 мобилност с цел преподаване.

В мобилност с цел преподаване по програма “Eразъм+” могат да участват  всички преподаватели от УНСС, независимо от академичната им длъжност (професори, доценти, главни асистенти и асистенти) и научната им степен, назначени на пълен щат, на непълен щат или като нещатни (хонорувани) преподаватели.

            Преподавателите трябва да владеят добре английски език.

            Кандидатите за участие в конкурса подават следните документи:

  • Заявление за участие в конкурса – ИЗТЕГЛИ;
  • автобиография (в европейски формат), на български и на езика на преподаване;
  • списък на публикациите след 2010 г., на български и на езика на публикуване;
  • примерна програма на мобилността за преподаване – Teaching Programme на английски език - ИЗТЕГЛИ;
  • документ за степента на владеене на съответния чужд език (препоръчително, при наличност).
  • в случай че вече имате принципна договорка с партньорски университет – потвърждение (подписана от тях програма, е-мейл или друго) от университета, включващо периода на мобилността (препоръчително, при наличност).

            Документите се представят едновременно на хартиен и на електронен носител (без документа за чуждия език).

            Крайният срок за подаване на документи за участие е 22 ноември 2019 г.

Резултатите от класирането ще бъдат обявени до 28 ноември  2019 г. Кандидатите ще бъдат уведомени за резултатите от класирането лично, по електронната поща.

Одобрените за участие преподаватели се командироват от УНСС, като получават финансова помощ (грант) по програма “Eразъм+” за периода на командировката и преподаването им в посочените университети.

УНСС, Партер, каб. 1003

Тел.: 02 81 95 389

Е-mail: erasmus.icm@unwe.bg

Галерия снимки от КОНКУРС ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ НА УЧЕБНАТА  ...