Университетска библиотека

Обновено: сряда, 31 май 2023 15:39

Абонирани електронни бази

Бази данни, достъпни чрез Библиотеката на УНСС


Всички абонирани от Библиотеката ресурси са достъпни в локалната мрежа на университета.
За ползването на ресурсите с възможност за отдалечен достъп е необходима първоначална регистрация, при която с институционалния си имейл (@unwe.bg) потребителят си създава индивидуален профил в съответната база данни от компютър/ таблет/ телефон в мрежата на университета. 


Central and Eastern European Online LibraryCentral and Eastern European Online Library

CEEOL включва пълнотекстови статии и материали от научни конференции в областта на обществените науки, право, икономика, политически науки и администрация, изданията на повечето университети в България и източноевропейските и балканските страни, достъп до над 2 400 списания със 71 5000 пълнотекстови статии, около 2000 книги на отворен достъп, както и достъп до архивните колекции на съответните списания.

https://www.ceeol.com/

Достъп в локалната мрежа


EBSCO

EBSCO Publishing предлага достъп до пакет от пълнотекстови и анотирани мултидисциплинарни и специализирани бази данни - Business Source Ultimate; Regional Business News;  Health Source - Consumer Edition; Library, Information Science & Technology Abstracts; GreenFILE; Teacher Reference Center; European Views of Americas: 1493 to 1750; AHFS Consumer Medication Information.

http://search.ebscohost.com/

Отдалечен достъп
*За ползване на отдалечен достъп до базата е необходима първоначална регистрация от мрежата на университета.


ProQuest One Business съдържа 2 700 пълнотекстови научни списания, 20 000 електронни книги от стотици издатели, 29 000 видеоматериали, 110 вестника, 50000 дисертации, анализи от пазарни проучвания, годишни доклади по страни и бизнес казуси. Базата дава пълнотекстов достъп до съдържанието на The Wall Street Journalthe Economist и Financial Times.


Science Direct

Пълнотекстова база данни с научни публикации в областта на естествените науки, медицински и биологични науки, хуманитарни науки. Освен научна периодика, читателите имат възможност и за достъп до книгите, включени в две колекции: Freedom Collection и Educational Textbook Collection.

http://www.sciencedirect.com

Отдалечен достъп
*За ползване на отдалечен достъп до базата е необходима първоначална регистрация от мрежата на университета.


Scopus е най-голямата библиографско-реферативна база данни в областта на науката, технологиите, медицината, обществените науки и изкуството, която позволява проследяване цитируемостта на статиите, публикувани в научни списания, книги и материали от конференции.

www.scopus.com

Отдалечен достъп
*За ползване на отдалечен достъп до базата е необходима първоначална регистрация от мрежата на университета.


Web of Science Web of Science

Реферативна база данни в областта  на естествените, социалните науки, изкуството и хуманитаристиката. Патентна информация, фактографска база данни за информетричен и наукометричен анализ.


Отдалечен достъп
*За ползване на отдалечен достъп до базата е необходима първоначална регистрация от мрежата на университета.

APIS АПИС

Правно-информационна система, съдържаща актуални нормативни документи на българското и европейското законодателство.

Повече информация.

*Ресурсът е достъпен на място в читалните зали на библиотеката.


Emerald Insight

Emerald издава над 250 електронни списания в 9 предметни области: бизнес и мениджмънт, управление на информацията и знанието, обществена политика и управление на околната среда, маркетинг, човешки ресурси и организационни изследвания, финанси и икономика, операции и качество, туризъм, строителство и имоти.
58 от включените в базата списания се индексират в ISI Web of Science, 234 в Scopus.

http://www.emeraldinsight.com

Достъп до ограничен архив в локалната мрежа.


     СИЕЛА - правен и справочен софтуер съдържащ актовете на българското законодателство. Достъп до нормативна уредба, съдебна практика, процедури и Сиела Инфо нет. 

*Ресурсът е достъпен на място в читалните зали на библиотеката.


Повече информация относно електронните ресурси, както и консултация за ползването им, можете да получите от:


Сектор „Справочно-библиографска дейност“

Библиотека, Етаж 2, Кабинет 2097Б

E-mail: [email protected]

Телефон: (02) 8195 365

УНСС, Етаж 2, Кабинет 2095 (читалня „Преподаватели“)

E-mail: [email protected]

Телефон: (02) 8195 286