Чуждестранни кандидат-студенти и студенти

Обновено: понеделник, 10 юли 2023 9:46

Такси

Семестриални такси за обучение в ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър" за специалнст "Право" на студентите, обучаващи се по реда на ПМС № 103/1993 г. и ПМС № 228/1997 г.,

през учебната 2023 - 2024 г. (в лева)

Направления:

Редовно

Икономика
(всички специалности)

300.00 лева

Администрация и управление
(специалности "Бизнес администрация", "Регионално развитие" и "Публична администрация")

300.00 лева

Социология, антропология и науки за културата 
(специалност "Социология")

400.00 лева

Политически науки
(специалности "Международни отношения", "Политология" и "Европейска политика и икономика"

400.00 лева

Обществени комуникации и информационни науки 
(специалности "Медии и журналистика" и "Медия икономика")

400.00 лева

Право
(специалност "Право")

400.00 лева

Забележка: Посочените по-горе такси не се отнасят за студентите, обучаващи се по реда на на ПМС №103/1993 г., считано от учебната 2020/2021 г., ако са граждани на следните държави: Република Албания, Република Косово, Република Молдова, Република Северна Македония, Украйна и Република Сърбия, както и на Република Казахстан (от учебната 2022/2023 г.).

 

Такси за обучение в ОКС „Бакалавър“ и ОКС "Магистър" за специалност "Право" на чуждестранните студенти обучаващи се по реда на

чл. 95, ал. 8 от ЗВО – на собствени разноски, през учебната 2023 -2024 г. (в евро)


Подготвителен езиков курс

По български език

По английски език

годишна

семестриална

годишна

семестриална

 

3000

 

 

1500 евро – 2 933,75 лева

 

3300

 

1650 евро – 3 227,12 лева

 

ОКС „бакалавър”

Обучение на български език

Обучение на английски език

годишна

семестриална

годишна

семестриална

 

3300

 

1650 евро – 3 227,12 лева

 

3800

 

1900 евро – 3 716,08 лева

 

                                              

ОКС „магистър” след придобито средно образование

Специалност „Право”

Обучение на български език

годишна

семестриална

 

4000

 

2000 евро – 3 911,66 лева

 

Чуждестранните студенти с двойно гражданство, едното от които е българско, заплащат 50% от пълната такса за обучение на чужденци.

Таксите за обучение се определят ежегодно с решение на Министерския съвет.

Таксата за обучение се внася по банков път в клон на всяка търговска банка (без БНБ) по банкова сметка на УНСС:
ВG03 BNBG 9661 3100 1746 01
Банка: БНБ - BIC: BNBGBGSD

Титуляр: УНСС
Във вносната бележка за "задължено лице" се изписват ИМЕНА – по документ за самоличност, и ЕГН/ЛНЧ и ФАКУЛТЕТЕН НОМЕР  на студента.

За "основание за плащане" се изписва "ТАКСА за ОБУЧЕНИЕ".