Чуждестранни кандидат-студенти и студенти

Обновено: понеделник, 10 юли 2023 11:44

Такси

Семестриални такси за обучение на студентите в ОКС "Магистър" след придобита образователно-квалификационна степен "Бакалавър" или "Магистър", обучаващи се по реда на ПМС № 103/1993 г. и ПМС № 228/1997 г., през учебната 2023 – 2024 г. (в лева)

Направления:

Редовно

Икономика
(всички специалности)

300.00 лева

Администрация и управление 
(всички специалности)

300.00 лева

Социология, антропология и науки за културата 
(всички специалности)

400.00 лева

Политически науки
(всички специалности)

400.00 лева

Обществени комуникации и информационни науки 
(всички специалности)

400.00 лева

Забележка: Посочените по-горе такси не се отнасят за студентите, обучаващи се по реда на на ПМС №103/1993 г., считано от учебната 2020/2021 г., ако са граждани на следните държави: Република Албания, Република Косово, Република Молдова, Република Северна Македония, Украйна и Република Сърбия, както и на Република Казахстан (от учебната 2022/2023 г.)..

Такси  за обучение в ОКС „Магистър“ след придобита ОКС „Бакалавър“ на чуждестранните студенти, обучаващи се по реда на чл. 95, ал. 8 от ЗВО – на собствени разноски, през учебната 2023 – 2024 (в евро)

Подготвителен езиков курс

ОКС „Магистър” – след  ОКС „Бакалавър”

ОКС „Магистър”след ОКС „Бакалавър”

 

По български език

По английски език

Обучение на български  и английски език

Спец. „Икономика на отбраната и сигурността“, със спец. „Ядрена сигурност“

Обучение на английски език

за

година

за

семестър

за

година

за

семестър

за

година

за

семестър

за

година

за

семестър

3000

1500 евро –

2 933,75 лева

3300

1650 евро- 

3 227.12 лева

4000

2000 евро –

3 911,66 лева

5000

2500 евро – 4 889,58 лева


Чуждестранните студенти с двойно гражданство, едното от които е българско, заплащат 50 % от пълната такса за обучение на чужденци.

Таксите за обучение се определят ежегодно с решение на Министерския съвет.

Таксата за обучение се внася по банков път в клон на всяка търговска банка (без БНБ) по банкова сметка на УНСС:
ВG03 BNBG 9661 3100 1746 01
Банка: БНБ - BIC: BNBGBGSD
Титуляр: УНСС

Във вносната бележка за "задължено лице" се изписват ИМЕНА – по документ за самоличност, и ЕГН/ЛНЧ и ФАКУЛТЕТЕН НОМЕР на студента.
За "основание за плащане" се изписва "ТАКСА за ОБУЧЕНИЕ"