Чуждестранни кандидат-студенти и студенти

Обновено: четвъртък, 01 юли 2021 11:29

Такси

Семестриални такси за обучение на студентите в ОКС "Магистър" след придобита образователно-квалификационна степен "Бакалавър", обучаващи се по реда на ПМС № 103/1993 г. и ПМС № 228/1997 г., през учебната 2021 – 2022 г. (в лева)

Направления:

Редовно

Икономика
(всички специалности)

250.00 лв.

Администрация и управление 
(всички специалности)

250.00 лв.

Социология, антропология и науки за културата 
(всички специалности)

350.00 лв.

Политически науки
(всички специалности)

350.00 лв.

Обществени комуникации и информационни науки 
(всички специалности)

350.00 лв.

Забележка: Посочените по-горе такси не се отнасят за студентите, обучаващи се по реда на на ПМС №103/1993 г., считано от учебната 2020/2021 г., ако са граждани на следните държави: Република Албания, Република Косово, Република Молдова, Република Северна Македония, Украйна и Република Сърбия.

Такси  за обучение в ОКС „Магистър“ след придобита ОКС „Бакалавър“ на чуждестранните студенти, обучаващи се по реда на чл. 95, ал. 8 от ЗВО – на собствени разноски, през учебната 2021 – 2022 (в евро)

 

Подготвителен езиков курс

ОКС „магистър” – след  ОКС „бакалавър”

По български език

По английски език

Обучение на български  и английски език

годишна

семестриална

годишна

семестриална

годишна

семестриална

 

3000

 

 

1500 евро – 2 933,75 лв.

 

3300

 

1650 евро – 3 227.12 лв.

 

4000

 

2000 евро – 3 911,66 лв.

 

Чуждестранните студенти с двойно гражданство, едното от които е българско, заплащат 50 % от пълната такса за обучение на чужденци.

Таксите за обучение се определят ежегодно с постановление на Министерския съвет.

Таксата за обучение се внася по банков път в клон на всяка търговска банка (без БНБ) по банкова сметка на УНСС:
ВG03 BNBG 9661 3100 1746 01
Банка: БНБ - BIC: BNBGBGSD
Титуляр: УНСС

Във вносната бележка за "задължено лице" се изписват ИМЕНА – по документ за самоличност, и ЕГН/ЛНЧ и ФАКУЛТЕТЕН НОМЕР на студента.
За "основание за плащане" се изписва "ТАКСА за ОБУЧЕНИЕ"