Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: сряда, 09 юни 2021 11:02

Магистърски програми в РЦДО-Хасково - дистанционна форма на обучение

Регионалният център за дистанционно обучение в гр. Хасково приема студенти и по магистърски програми. В тях могат да се обучават студенти, които са завършили образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър” и такива с ОКС„бакалавър” или ОКС„магистър”. Обучението в образователно-квалификационна степен “магистър” е срещу заплащане. Семестриалната такса включва стойността на специално разработени учебници и допълнителни учебни материали на хартиен и/или електронен носител, мултимедийни и интерактивни презентации, практически ориентирани казуси, курсови проекти и задачи за самоподготовка, примерни изпитни процедури и тестове, които са базирани в Интернет система с гарантиран непрекъснат високоскоростен достъп.

Предимства на дистанционната форма на обучение

  • подходяща за студенти, които работят, отглеждат децата си и живеят в отдалечени населени места;
  • провежда се изцяло онлайн обучение, като се използват модерни учебни материали, разположени в интернет-базирана система с високоскоростен достъп;
  • традиционна за УНСС, развива се интензивно чрез участието в международни и национални образователни проекти;
  • равнопоставена на редовната форма по съдържание на учебните планове, присъждания брой кредити и издаваната диплома.

Продължителност на обучението

Продължителността на обучението в отделните магистърски специалности  е от два до четири семестъра. При повечето от тях продължителността е в зависимост от завършеното професионално направление и специалността в бакалавърската степен. В някои специалности максималният срок на обучение е 4 семестъра, като при тях двусеместриалната магистратура е само за завършилите същата специалност в ОКС “бакалавър”, трисеместриалната – за завършилите друга специалност от същото или близки професионални направления, а четирисеместриалната – за завършилите други професионални направления. Друга група специалности са с продължителност 2 и 3 семестъра, като  трисеместриалната магистратура е за завършилите други професионални направления. Третата група магистърски специалности са с продължителност само 2 семестъра, като част от тях са само за придобилите определена специалност или специалности в бакалавърската степен, а останалите са предназначени за завършилите всички специалности и направления в ОКС „бакалавър“ или ОКС „магистър“.СПЕЦИАЛНОСТИ В РЦДО - ХАСКОВО

1. Бизнес администрация - 2 сем., 3 сем.
2. Комуникационен мениджмънт - 2 семестъра  НОВА
3. Местно самоуправление - 2 семестъра  НОВА
4. Счетоводство и контрол - 2 сем., 3 сем., 4 сем.
5. Управление на маркетинга с преподаване на английски език - 2 сем.   НОВА
6. Бизнес администрация със специализация "Социална отговорност" - 4 сем., след ОКС "Професионален бакалавър"
7. Счетоводство и контрол - 4 сем., след ОКС "Професионален бакалавър"


График прием

ГРАФИК

ЗА КАНДИДАТМАГИСТЪРСКИ ПРИЕМ 
ЗА ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 
ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 Г.

Кандидатстуденстка кампания ОКС „Магистър“ – септември 2021 г.


Прием на документи за предварителна онлайн и редовна електронна сесия – от 16.08.2021 г. до 02.09.2021 г.

Прием на документи за електронна редовна сесия – от 16.08.2021 г. до 09.09.2021 г.

Предварителен онлайн кандидатмагистърски изпит – 04.09.2021 г.

Кандидатмагистърски изпит редовна електронна сесия – от 11.09 до 12.09.2021 г.

Изпит по английски език за редовна електронна сесия – 11.09.2021 г.

Обявяване на резултатите от редовна електронна сесия – 13.09.2021 г.

Обявяване на класиране – 15.09.2021 г.

Записване на новоприети студенти – от 20.09 – 28.09.2021 г. (без събота и неделя)

Приемът за всички специалности в образователно-квалификационна степен „магистър“ се извършва чрез конкурс по документи и/или полагане на конкурсен изпит в електронен формат.


Квитанция за платена такса за участие в кандидатстудентски конкурс за магистърска степен 50 лева – внася се по банков път в клон на всяка търговска банка (без БНБ) по банковата сметка на РЦДО Хасково:

ЧПБ "ТEКСИМ" АД,
BIG: TEXIBGSF,
IBAN: BG95TEXI95453110537701

При заплащане на такса за кандидатстудентски конкурс във вносната бележка:

- за "задължено лице" (вносител) се изписват ИМЕТО – собствено, бащино и фамилно, и ЕГН на КАНДИДАТ-СТУДЕНТА;

- за "основание на плащане" се изписва КАНДИДАТСТУДЕНТСКА ТАКСА.

От такса за кандидатстудентски конкурс се освобождават:

· лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 % - представят решение на ТЕЛК;

· военноинвалиди и военнопострадали - документ за инвалидност;

· кръгли сираци до 26 години - акт за раждане и акт за смърт на родителите;

· лица на възраст до 26 години, които към момента на навършване на пълнолетие са с предприета мярка за закрила по реда на Закона за закрила на детето – настаняване в приемно семейство, социална услуга от резидентен тип или специализирана институция;

· майки с три и повече деца - акт за раждане на децата и лична карта.

Освободените от такса кандидат-студенти подават документи само в РЦДО Хасково, предоставят оригинал и ксерокопие на документа, удостоверяващ обстоятелството.

 *Не се възстановяват такси за конкурсни изпити, внесени от лица, които не отговарят на условията за кандидатстване.

Указания за онлайн подаване на документи

Онлайн подаванена документи


Записване на новоприети магистри

Записване на новоприетите студенти в ОКС "магистър" се извършва в сградата на РЦДО гр. Хасково – бул. България 168 ".

При записване кандидат-студентите представят следните документи:

 1. Документи за записване на нови студенти  (по образец на място);

 2. Лична карта (и ксерокопие), която след проверката се връща на кандидат-студента;

 3. Две снимки с паспортен формат;

 4. Документ за внесена семестриална такса за обучение за 1-ви семестър;

 5. Диплома за завършено средно образование (оригинал и ксерокопие от него)

Таксата за обучение на магистри, приети в Хасково се внася по банков път по сметка:
по сметка в "Тексимбанк"
BIG: TEXIBGSF, IBAN: BG95TEXI95453110537701

 Задължено лице (вносител) - СТУДЕНТЪТ

 Във вносната бележка за "задължено лице" се изписват ИМЕТО - собствено бащино и фамилно, ЕГН и входящият номер на кандидат-студента.

За "основание на плащане" се изписва ТАКСА ЗА МАГИСТЪРСКА СТЕПЕН С ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ.

Изброените по-долу категории студенти, приети в дистанционна форма на обучение, заплащат 30 на сто от съответната семестриална такса за специалността, в която са приети. За да ползват това право, тези категории студенти представят съответния документ:

  • инвалиди с изгубена работоспособност 70 и над 70 %;
  • военноинвалиди и военнопострадали;
  • кръгли сираци до 26-годишна възраст, навършена в годината на кандидатстването.

Такси за обучение

Виж тук Такси за обучение в ОКС "магистър" - РЦДО-Хасково.


Контакти

Повече информация за кандидатстване в ОКС "магистър" в РЦДО-Хасково на:

olga@unwe.bg

+359 38 623 354

+359 38 664 557