Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: петък, 31 юли 2020 9:10

Магистърски програми в РЦДО-Хасково - дистанционна форма на обучение

Регионалният център за дистанционно обучение в гр. Хасково приема студенти и по магистърски програми. В тях могат да се обучават студенти, които са завършили образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър” и такива с ОКС„бакалавър” или ОКС„магистър”. Обучението в образователно-квалификационна степен “магистър” е срещу заплащане. Семестриалната такса включва стойността на специално разработени учебници и допълнителни учебни материали на хартиен и/или електронен носител, мултимедийни и интерактивни презентации, практически ориентирани казуси, курсови проекти и задачи за самоподготовка, примерни изпитни процедури и тестове, които са базирани в Интернет система с гарантиран непрекъснат високоскоростен достъп.


Специалности

Виж тук Специалности в ОКС "магистър" - РЦДО-Хасково.


График прием

Редовни изпити и класирания

ГРАФИК
ЗА КАНДИДАТМАГИСТЪРСКИ ПРИЕМ 
ЗА ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 
ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 Г.

СЕПТЕМВРИ 2020 Г.

 1. Прием на документи за предварителна и редовна сесия – от 17.08 до 27.08.2020 г.
 2. Прием на документи за редовна сесия – от 17.08 до 03.09.2020 г.
 3. Кандидатмагистърски изпит, предварителна сесия  – от 28.08 до 29.08.2020 г.
 4. Обявяване на резултатите от предварителна сесия – до 01.09.2020 г.
 5. Кандидатмагистърски изпит, редовна сесия – от 04.09  до 05.09.2020 г.
 6. Изпит по английски език за редовна сесия – 05.09.2020 г.
 7. Кандидатмагистърско есе в електронен формат – 05.09.2020 г. 
 8. Обявяване на резултатите от редовна сесия – 09.09.2020 г.
 9. Обявяване на класиране – 11.09.2020 г.
 10. Записване на новоприети студенти – от 15.09. до 21.09.2020 г. (без събота и неделя).

Приемът за всички специалности в образователно-квалификационна степен "магистър" се извършва чрез конкурс по документи и/или полагането на конкурсен изпит в електронен формат – тест.


 Необходими документи за кандидатстване

 • В срока, посочен в „График“, кандидат-студентите за образователно-квалификационна степен “магистър” подават следните документи:

  1. Заявление до ректора (по образец, валиден само за УНСС).

  2. Диплома за завършено висше образование и приложението към нея (оригинал и ксерокопие от него).

  Оригиналът на дипломата се връща на кандидат-студента след сверяване с ксерокопието, което длъжностното лице заверява и подпечатва. Ксерокопието не се връща на кандидата.

  Ако кандидатът все още не е получил дипломата си, представя уверение или академична справка от съответното висше училище със: среден успех от курса  на обучението (семестриални изпити), среден успех от държавните изпити и оценка от държавен изпит по специалността, пълно наименование на завършената специалност, професионално направление и година на дипломиране. Посочените документи се предоставят в оригинал. Такива документи не се изискват за завършилите ОКС „бакалавър“ в УНСС.

  При полагане на повече от един държавен изпит по специалността в уверението/академичната справка за завършена степен на висше образование се вписва и средната оценка от държавните изпити по специалността за завършена бакалавърска степен или магистърска степен (със срок на обучение пет години).

  За кандидатите от други акредитирани висши училища, на които завършената специалност и професионалното направление не съвпадат с тези в УНСС, при подаване на документите преценката за съответствие на условията за кандидатстване се осъществява от Университетската комисия за признаване и трансфер на кредити въз основа на приложението към дипломата или академичната справка.

  3. Документ, удостоверяващ владеенето на чужд език, за кандидат-студентите за специалностите с преподаване на английски език.

  4. Състезателна карта (по образец за кандидатстване за магистърска степен в УНСС).

  5. Документ за самоличност, издаден от Министерството на вътрешните работи на Република България – лична карта или международен паспорт, които след проверката се връщат на кандидат-студента.

  6. Декларация за лични данни.

  7. Квитанция за платена такса за участие в кандидатстудентски конкурс за магистърска степен (не се представя от кандидати, които участват в конкурса само с оценка от предварителните сесия) – внася се по банков път в клон на всяка търговска банка (без БНБ) по банковата сметка на РЦДО Хасково.

  8. Уверение с описание на специалността – само за студентите, които възстановяват студентски права. Студентски права се възстановяват при условията и реда за кандидатстване за съответната година.

Банкова сметка на РЦДО Хасково:
ЧПБ "ТEКСИМ" АД,
BIG: TEXIBGSF,
IBAN: BG95TEXI95453110537701

Задължено лице (вносител) - КАНДИДАТ-СТУДЕНТЪТ

Във вносната бележка за "задължено лице" (вносител) се изписват ИМЕТО - собствено, бащино и фамилно, и ЕГН на КАНДИДАТ-СТУДЕНТА.

За "основание на плащане" се изписва КАНДИДАТСТУДЕНТСКА ТАКСА ЗА МАГИСТЪРСКА СТЕПЕН С ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ.

*Кандидатстващите за РЦДО гр. Хасково подават документи на място в гр. Хасково, бул. България 168.

От такса се освобождават:

 • инвалиди с изгубена работоспособност над 70 %, представили решение на ТЕЛК;
 • военноинвалиди - документ за инвалидност;
 • кръгли сираци - акт за раждане и акт за смърт на родителите;
 • майки с три и повече деца - акт за раждане на децата и лична карта;
 • лица, отглеждани до пълнолетието си в домовете за отглеждане и възпитание на деца от системата на Министерството на образованието и науката.

 *Не се възстановяват такси за конкурсни изпити, внесени от лица, които не отговарят на условията за кандидатстване.

Балообразуване

Балът за класиране на кандидат- студентите по специалностите се образува като сума от следните две оценки:

 • успех от дипломата за завършена степен на висше образование (това е успехът, който се формира като средноаритметична оценка от средния успех по предметите, включени в учебния план, и средния успех от оценките от държавните изпити и/или от защитата на дипломната работа);
 • оценката от състезателния кандидат-магистърския изпит.

Класиране

 • В класирането участват само кандидатите, успешно издържали състезателния кандидат-магистърски изпит.
 • Класирането се извършва по низходящ ред на бала и по реда на посочените от кандидат-студентите в състезателния картон форми на обучение и специалности.
 • При класирането се спазва последователността на шифрите на специалностите, посочени от кандидата (а не по тяхното словесно описание). При допуснато несъответствие отговорност носи кандидат-студентът.
 • За специалности и форми на обучение, които не са посочени в състезателния картон, кандидатите не се класират.
 • Кандидат-студентите, получили равен състезателен бал на последното планово място за същата специалност, се приемат над утвърдените места.
 • Кандидатите са длъжни да се информират за датата на класирането и срока за записване.

Записване на новоприети магистри

Записване на новоприетите студенти в ОКС "магистър" се извършва в сградата на РЦДО гр. Хасково – бул. България 168 ".

При записване кандидат-студентите представят следните документи:

 1. Документи за записване на нови студенти  (по образец на място);

 2. Лична карта (и ксерокопие), която след проверката се връща на кандидат-студента;

 3. Две снимки с паспортен формат;

 4. Документ за внесена семестриална такса за обучение за 1-ви семестър;

 5. Диплома за завършено средно образование (оригинал и ксерокопие от него)

Таксата за обучение на магистри, приети в Хасково се внася по банков път по сметка:
по сметка в "Тексимбанк"
BIG: TEXIBGSF, IBAN: BG95TEXI95453110537701

 Задължено лице (вносител) - СТУДЕНТЪТ

 Във вносната бележка за "задължено лице" се изписват ИМЕТО - собствено бащино и фамилно, ЕГН и входящият номер на кандидат-студента.

За "основание на плащане" се изписва ТАКСА ЗА МАГИСТЪРСКА СТЕПЕН С ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ.

Изброените по-долу категории студенти, приети в дистанционна форма на обучение, заплащат 30 на сто от съответната семестриална такса за специалността, в която са приети. За да ползват това право, тези категории студенти представят съответния документ:

 • инвалиди с изгубена работоспособност 70 и над 70 %;
 • военноинвалиди и военнопострадали;
 • кръгли сираци до 26-годишна възраст, навършена в годината на кандидатстването.

Такси за обучение

Виж тук Такси за обучение в ОКС "магистър" - РЦДО-Хасково.


Контакти

Повече информация за кандидатстване в ОКС "магистър" в РЦДО-Хасково на:

olga@unwe.bg

+359 38 623 354

+359 38 664 557