Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: четвъртък, 16 януари 2020 10:37

Магистърски програми в РЦДО-Хасково - дистанционна форма на обучение

Регионалният център за дистанционно обучение в гр. Хасково приема студенти и по магистърски програми. В тях могат да се обучават студенти, които са завършили образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър” и такива с ОКС„бакалавър” или ОКС„магистър”. Обучението в образователно-квалификационна степен “магистър” е срещу заплащане. Семестриалната такса включва стойността на специално разработени учебници и допълнителни учебни материали на хартиен и/или електронен носител, мултимедийни и интерактивни презентации, практически ориентирани казуси, курсови проекти и задачи за самоподготовка, примерни изпитни процедури и тестове, които са базирани в Интернет система с гарантиран непрекъснат високоскоростен достъп.


Специалности

Виж тук Специалности в ОКС "магистър" - РЦДО-Хасково.


График прием

Прием на магистри в РЦДО-Хасково се осъществява през м.януари и през м.септември.

Предстоящ прием:

ЯНУАРИ 2020 Г.

 1. Прием на документи за хартиена сесия – от 06.01.2020 г. до 16.01.2020 г.
 2. Кандидатмагистърски тест в хартиен формат – 19.01.2020 г. oт 10 ч.
 3. Обявяване на резултатите от хартиена сесия – 21.01.2020 г.
 4. Обявяване на класиране – 23.01.2020 г.
 5. Записване на новоприети студенти – от 27.01 до 31.01.2020 г. (без събота и неделя).

 Необходими документи за кандидатстване

 • Диплома за завършено висше образование - оригинал и копие (бакалавър и/или магистър) или уверение (ако дипломата не е издадена), в което да са посочени среден успех от следването, успех от дипломирането, специалност, професионална квалификация и дата на дипломиране. Средният успех от следването трябва да бъде минимум "добър";
 • Лична карта - оригинал и копие;
 • Документ за платена такса за изпит 50 лв.по сметка в "Тексимбанк";
 • Попълва се плик-молба на място.
ЧПБ "ТEКСИМ" АД,
BIG: TEXIBGSF,
IBAN: BG95TEXI95453110537701

Задължено лице (вносител) - КАНДИДАТ-СТУДЕНТЪТ

Във вносната бележка за "задължено лице" (вносител) се изписват ИМЕТО - собствено, бащино и фамилно, и ЕГН на КАНДИДАТ-СТУДЕНТА.

За "основание на плащане" се изписва КАНДИДАТСТУДЕНТСКА ТАКСА ЗА МАГИСТЪРСКА СТЕПЕН С ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ.

*Кандидатстващите за РЦДО гр. Хасково подават документи на място в гр. Хасково, бул. България 168.

От такса се освобождават:

 • инвалиди с изгубена работоспособност над 70 %, представили решение на ТЕЛК;
 • военноинвалиди - документ за инвалидност;
 • кръгли сираци - акт за раждане и акт за смърт на родителите;
 • майки с три и повече деца - акт за раждане на децата и лична карта;
 • лица, отглеждани до пълнолетието си в домовете за отглеждане и възпитание на деца от системата на Министерството на образованието и науката.

 *Не се възстановяват такси за конкурсни изпити, внесени от лица, които не отговарят на условията за кандидатстване.

Балообразуване

Балът за класиране на кандидат- студентите по специалностите се образува като сума от следните две оценки:

 • успех от дипломата за завършена степен на висше образование (това е успехът, който се формира като средноаритметична оценка от средния успех по предметите, включени в учебния план, и средния успех от оценките от държавните изпити и/или от защитата на дипломната работа);
 • оценката от състезателния кандидат-магистърския изпит.

Класиране

 • В класирането участват само кандидатите, успешно издържали състезателния кандидат-магистърски изпит.
 • Класирането се извършва по низходящ ред на бала и по реда на посочените от кандидат-студентите в състезателния картон форми на обучение и специалности.
 • При класирането се спазва последователността на шифрите на специалностите, посочени от кандидата (а не по тяхното словесно описание). При допуснато несъответствие отговорност носи кандидат-студентът.
 • За специалности и форми на обучение, които не са посочени в състезателния картон, кандидатите не се класират.
 • Кандидат-студентите, получили равен състезателен бал на последното планово място за същата специалност, се приемат над утвърдените места.
 • Кандидатите са длъжни да се информират за датата на класирането и срока за записване.

Записване на новоприети магистри

Записване на новоприетите студенти в ОКС "магистър" се извършва в сградата на РЦДО гр. Хасково – бул. България 168 ".

При записване кандидат-студентите представят следните документи:

 1. Документи за записване на нови студенти  (по образец на място);

 2. Лична карта (и ксерокопие), която след проверката се връща на кандидат-студента;

 3. Две снимки с паспортен формат;

 4. Документ за внесена семестриална такса за обучение за 1-ви семестър;

 5. Диплома за завършено средно образование (оригинал и ксерокопие от него)

Таксата за обучение на магистри, приети в Хасково се внася по банков път по сметка:
по сметка в "Тексимбанк"
BIG: TEXIBGSF, IBAN: BG95TEXI95453110537701

 Задължено лице (вносител) - СТУДЕНТЪТ

 Във вносната бележка за "задължено лице" се изписват ИМЕТО - собствено бащино и фамилно, ЕГН и входящият номер на кандидат-студента.

За "основание на плащане" се изписва ТАКСА ЗА МАГИСТЪРСКА СТЕПЕН С ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ.

Изброените по-долу категории студенти, приети в дистанционна форма на обучение, заплащат 30 на сто от съответната семестриална такса за специалността, в която са приети. За да ползват това право, тези категории студенти представят съответния документ:

 • инвалиди с изгубена работоспособност 70 и над 70 %;
 • военноинвалиди и военнопострадали;
 • кръгли сираци до 26-годишна възраст, навършена в годината на кандидатстването.

Такси за обучение

Виж тук Такси за обучение в ОКС "магистър" - РЦДО-Хасково.


Контакти

Повече информация за кандидатстване в ОКС "магистър" в РЦДО-Хасково на:

priem.haskovo@unwe.bg

olga@unwe.bg

+359 38 623 354

+359 38 664 557