Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: вторник, 10 януари 2023 9:25

Магистърски програми в РЦДО-Хасково - дистанционна форма на обучение

Регионалният център за дистанционно обучение в гр. Хасково приема студенти и по магистърски програми. В тях могат да се обучават студенти, които са завършили образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър” и такива с ОКС „Бакалавър” или ОКС „Магистър”. Обучението в образователно-квалификационна степен “магистър” е срещу заплащане и изцяло дистанционно. Семестриалната такса включва стойността на специално разработени учебници и допълнителни учебни материали, мултимедийни и интерактивни презентации, практически ориентирани казуси, курсови проекти и задачи за самоподготовка, примерни изпитни процедури и тестове, които са базирани в Интернет система с гарантиран непрекъснат високоскоростен достъп.

Предимства на дистанционната форма на обучение

 • подходяща за студенти, които работят, отглеждат децата си и живеят в отдалечени населени места;
 • провежда се изцяло онлайн обучение, като се използват модерни учебни материали, разположени в интернет-базирана система с високоскоростен достъп;
 • традиционна за УНСС, развива се интензивно чрез участието в международни и национални образователни проекти;
 • равнопоставена на редовната форма по съдържание на учебните планове, присъждания брой кредити и издаваната диплома.

Продължителност на обучението

Продължителността на обучението в отделните магистърски специалности  е от два до четири семестъра. При повечето от тях продължителността е в зависимост от завършеното професионално направление и специалността в бакалавърската степен. В някои специалности максималният срок на обучение е 4 семестъра, като при тях двусеместриалната магистратура е само за завършилите същата специалност в ОКС “бакалавър”, трисеместриалната – за завършилите друга специалност от същото или близки професионални направления, а четирисеместриалната – за завършилите други професионални направления. Друга група специалности са с продължителност 2 и 3 семестъра, като  трисеместриалната магистратура е за завършилите други професионални направления. Третата група магистърски специалности са с продължителност само 2 семестъра, като част от тях са само за придобилите определена специалност или специалности в бакалавърската степен, а останалите са предназначени за завършилите всички специалности и направления в ОКС „бакалавър“ или ОКС „магистър“.

Приемът на кандидат-магистри в УНСС е два пъти годишно – през септември и през януари. При септемврийския прием се предлага цялата палитра от специалности.

Условия за кандидатстване

Приемът за всички специалности в образователно-квалификационна степен „магистър“ се извършва чрез конкурс по документи.

В Университета за национално и световно стопанство могат да кандидатстват и да бъдат приети за обучение в образователно-квалификационна степен "магистър" български граждани, лица с двойно гражданство, едното от които е българско, вкл. притежаващи диплома за образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ (със срок на обучение, не по малък от пет години).

Правото да се обучават срещу заплащане в образователно-квалификационна степен „магистър“ имат лица, чийто среден успех от дипломата за завършена степен на висшето образование е не по-нисък от „добър“.

При условията и по реда за прием на български граждани могат да кандидатстват и да бъдат приети за обучение в образователно-квалификационна степен „магистър“ и граждани от страните - членки на Европейския съюз и на Европейското икономическо пространство.

Приемът на чуждестранни граждани за обучение в образователно-квалификационна степен „магистър“ се урежда с Наредбата за държавните изисквания за прием на студенти във висшите училища на Република България – раздел IV. Чуждестранните граждани могат да кандидатстват и да се обучават в УНСС в образователно квалификационна степен „магистър“:

1. в изпълнение на междуправителствени спогодби за образователен, научен и културен обмен;

2. съгласно актове на Министерския съвет;

3. при условията на чл. 95, ал. 8 и 10 от Закона за висшето образование.

Чуждестранните граждани могат да кандидатстват за обучение и при условията и по реда за прием на българските граждани във висшите училища на Република България, ако:

1. имат статут на постоянно пребиваващи на територията на Република България;

2. имат статут на бежанци;

3. са от българска народност, удостоверена по реда на Постановление № 103 на Министерския съвет от 1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина. Чуждестранните граждани, приети по реда на ПМС № 103, чл. 4, ал. 1 и ПМС № 228, чл. 3 и завършили образователно квалификационна степен „бакалавър“, кандидатстват и се обучават в магистърска степен при условията и по реда за приемане на българските граждани съгласно чл. 11, ал. 3, т. 3 и ал. 4 от Наредбата за държавните изисквания за прием на студенти във висшите училища на Република България.

Кандидат-студентите подават документи по обявен график.


СПЕЦИАЛНОСТИ В РЦДО - ХАСКОВО

1. Бизнес администрация - 2 сем., 3 сем.
2. Комуникационен мениджмънт - 2 семестъра  
3. Местно самоуправление - 2 семестъра  
4. Счетоводство и контрол - 2 сем., 3 сем., 4 сем.
5. Бизнес администрация със специализация "Социална отговорност" - 4 сем., след ОКС "Професионален бакалавър"
6. Счетоводство и контрол - 4 сем., след ОКС "Професионален бакалавър".

Документи и такси за кандидатстване

Приемът за всички специалности в образователно-квалификационна степен „магистър“ се извършва чрез конкурс по документи.

Kандидат-студентите подават документи за участие в конкурса:

В Центъра за прием на документи в РЦДО – Хасково се подават следните документи:

1. Заявление до ректора (по образец, от книжарницата на университета).

2. Диплома за завършено висше образование и приложението към нея (оригинал и копие от него). Оригиналът на дипломата се връща на кандидат-студента след сверяване с копието.

Ако кандидатът все още не е получил дипломата си, представя уверение или академична справка от съответното висше училище със: среден успех от следването, оценка от държавен изпит за завършена бакалавърска степен или магистърска степен (със срок на обучение пет години), специалност, професионално направление и година на дипломиране. Посочените документи се предоставят в оригинал и не се изискват за завършилите в УНСС.

За кандидатите от други акредитирани висши училища, на които завършената специалност и професионалното направление не съвпадат с тези в УНСС, при подаване на документите преценката за съответствие на условията за кандидатстване се осъществява от Университетската комисия за признаване и трансфер на кредити въз основа на приложението към дипломата или академичната справка.

Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления

3. Документ, удостоверяващ владеенето на английски език, за кандидат-студентите за специалностите с преподаване на английски език. Необходимо е да бъде изпълнено поне едно от следните условия:

 • успешно положен държавен зрелостен изпит по английски език;

 • успешно положен държавен изпит по английски език от дипломата за завършено висше образование;
 • завършена профилирана гимназия или профилирана паралелка в общообразователно училище или университет с интензивно изучаване на английски език;
 • сертификат за владеене на английски език, съответстващ минимум на ниво В2 по Общата европейска референтна езикова рамка.

4. Състезателна карта (по образец, от книжарницата на университета).

5. Документ за самоличност, издаден от Министерството на вътрешните работи на Република България – лична карта или международен паспорт, които след проверката се връщат на кандидат-студента.

6. Декларация за лични данни.

7. Документ за платена такса за кандидатстване – 60 лв., която се внася по банковата сметка на РЦДО Хасково:

ЧПБ "ТEКСИМ" АД,
BIG: TEXIBGSF,
IBAN: BG95TEXI95453110537701

При заплащане на таксата за кандидатстване във вносната бележка:

 • за „задължено лице“ (вносител) се изписват ИМЕТО – собствено, бащино и фамилно, и ЕГН на КАНДИДАТ-СТУДЕНТА;
 • за „основание на плащане“ се изписва КАНДИДАТСТУДЕНТСКА ТАКСА.

От такса за кандидатстване се освобождават:

 • лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 % – представят решение на ТЕЛК;
 • военноинвалиди и военнопострадали – документ за инвалидност;
 • кръгли сираци до 26 години – акт за раждане и акт за смърт на родителите;
 • лица на възраст до 26 години, които към момента на навършване на пълнолетие са с предприета мярка за закрила по реда на Закона за закрила на детето – настаняване в приемно семейство, социална услуга от резидентен тип или специализирана институция,
 • майки с три и повече деца, ненавършили пълнолетие (до 18-годишна възраст), и/или учащи деца до 25-годишна възраст. Ако детето е над 18-годишна възраст, освен акт за раждане и лична карта майката трябва да представи и уверение от съответното средно или висше учебно заведение.

Освободените от такса кандидат-студенти подават документи на място в РЦДО Хасково, като предоставят оригинал и копие на документа, удостоверяващ обстоятелството.

Не се възстановяват такси за кандидатстване.

Попълването и подаването на документи става лично от кандидат-студента или с нотариално заверено пълномощно на приносителя, което става неразделна част от документите за кандидатстване.

Не се приемат кандидатстудентски заявления, към които не са приложени всички необходими документи или не са попълнени точно и четливо.

При подаване на документите кандидат-студентът получава компютърна разпечатка с входящия номер.

Не се правят промени и допълнения към вече подадените документи.

Указания за онлайн подаване на документи

Онлайн подаване на документи


Документи за записване

Новоприетите студенти се записват със заповед на ректора.

Представят следните документи:

Записване на новоприетите студенти в ОКС "магистър" се извършва в сградата на РЦДО гр. Хасково – бул. България 168 ".

При записване кандидат-студентите представят следните документи:

 1. Документи за записване на нови студенти  (по образец, валиден за УНСС);

 2. лична карта, която след проверката се връща на кандидат-студента;

 3. две снимки в паспортен формат;

 4. Документ за внесена семестриална такса за обучение за 1-ви семестър;

 5. Диплома за завършено средно образование (оригинал и ксерокопие от него)

Таксата за обучение на магистри, приети в Хасково се внася по банков път по сметка:
по сметка в "Тексимбанк"
BIG: TEXIBGSF, IBAN: BG95TEXI95453110537701

 Във вносната бележка за "задължено лице" се изписват ИМЕТО - собствено бащино и фамилно, ЕГН и входящият номер на кандидат-студента.

За "основание на плащане" се изписва ТАКСА ЗА МАГИСТЪРСКА СТЕПЕН С ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ.

Таксата не се заплаща от следните категории студенти, приети в редовна форма на обучение: лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70%; военноинвалиди и военнопострадали; кръгли сираци до 26-годишна възраст, навършена в годината на кандидатстването; лица, на възраст до 26 години, които към момента на навършване на пълнолетие са с предприета мярка за закрила по реда на Закона за закрила на детето – настаняване в приемно семейство, социална услуга от резидентен тип или специализирана институция. За да ползват това право, тези категории студенти представят съответния документ.

Началото на учебната година за приетите през м. януари 2022 г. студенти в образователно - квалификационна степен „магистър“ – редовна и дистанционна форма на обучение, започва съгласно графиците на учебния процес за летен семестър на учебната 2021/2022 г., обявени на интернет адрес www.unwe.bg 

Новоприети студенти в РЦДО-Хасково се записват на място в Регионалния център.

Кандидат-студентите, които не са се записали в определените срокове, губят студентските си права.Такси за обучение

Виж тук Такси за обучение в ОКС "магистър" - РЦДО-Хасково.


Контакти

Повече информация за кандидатстване в ОКС "магистър" в РЦДО-Хасково на:

[email protected]

+359 38 623 354

+359 38 664 557