Резултати от търсене за Научна дейност

Университетски подсайтове

Специалности

Структура

Преподаватели

Служители

Страници

15 results found
Научни публикации в периодика 13.9.2022 г. ... собственост, иновации и научна дейност в глобална среда», УниБИТ, 2017г. „Добри маркетингови практики на български фирми“,  национална конференция с межд. участие УНСС, ПВ и СОИС, 2017 г. ‘Intellectual property knowledge - a ...
Научни публикации в периодика 28.10.2021 г. ... собственост, иновации и научна дейност в глобална среда», УниБИТ, 2017г. „Добри маркетингови практики на български фирми“,  национална конференция с межд. участие УНСС, ПВ и СОИС, 2017 г. ‘Intellectual property ...
Отворена наука 10.4.2021 г. ... може сам да публикува резултатите от своята научна дейност при спазване на Закона за авторското право и сродните му права и при условие, че не е отстъпил изключителното право за използване на произведението от друго лице.   За целите на публикуването на научноизследователски резултати е ...
Публикации и проекти на докторантите 23.5.2022 г. ... доклади „Интелектуална собственост, иновации и научна дейност в глобална среда“, в съавторство, София, 2017 г., ISBN 978-619-185-272-7. Гл. ас. д-р Христин Богомилов Стрижлев   Статии Стрижлев, Х. Бизнес модели на интелектуалната собственост в радио индустрията, Студия, сп. ...
Стратегия за развитието на професионално направление „Социология, антропология и науки за културата“ в УНСС 9.1.2020 г. ... библиотеката като фактор за успешна образователна и научна дейност в професионално направление „Социология, антропология и науки за културата“. Мярка 6. Поддържане и подобряване на състоянието на спортната база и създаване на ефективна организация за нейното използване от студентите, ...
Новини 20.4.2022 г. ... , включваща освен преподаване и високи изисквания за научна дейност (научни публикации, научни проекти, учебници), субективно атестиране и конкурси за кариерно израстване, основани на субективни критерии и процедури и т.н.             Д-р Валери Апостолов  - ...
Докторски програми 18.6.2019 г. ... нови знания чрез собствени изследвания или друга научна дейност в областта на информационните и комуникационни технологии и тяхното приложение в икономиката притежава способности да съставя, проектира, изпълнява и адаптира съвременен изследователски процес с научна стабилност в областта на ...
Научни публикации в периодика 19.8.2022 г. ... участие на тема: «Интелектуална собственост, иновации и научна дейност в глобална среда», УниБИТ, 2017г. „Добри маркетингови практики на български фирми“,  национална конференция с межд. участие УНСС, ПВ и СОИС, 2017 г. ‘Intellectual property knowledge - a need in the contemporary higher education’, PIXEL, ...
Публикации 3.8.2017 г. ... "Приложна информатика и статистика/ Научна дейност Публикации Участия в научни форуми в периода ( гл.ас. Костадин Шейретски)K. Sheyretski, M. Lazarova, Isomorphism Between Economic Models and Models of Natural Environment , 4-th International Conference on Application of ...
Научна дейност 19.6.2017 г. ... "Приложна информатика и статистика/ Научна дейност Събития Конференции и форуми Конкурси за хабилитации;Защити на докторски дисертации; Нови преподаватели; Спечелени конкурси Научни форуми, организирани от факултет "Приложна информатика и статистика"; Участия на ...
Становища (Архив) 23.1.2018 г. ... на: Преходен остатък в размер на 302 106 лв. за научна дейност от фонд „Научни изследвания“ на МОН. Неусвоени средства от Международни проекти - 179 938 лв. Неусвоени капиталови разходи - 458 413 лв. Преходен остатък от целево предоставени средства за стипендии - 184 114 лв. Преходен ...
<span style="display:none">По чл. 34а, ал. 3, т. 2 от ЗВО</span> 8.4.2022 г. ... следва: Преходен остатък в размер на 723 013 лв. за научна дейност от фонд „Научни изследвания“ на МОН. Неусвоени средства за НИД по проекти на УНСС – 600 568 лв. Неусвоени средства от международни проекти – 213 152 лв. Неусвоени средства по оперативни програми – ...
Наука 25.10.2018 г. ... развива интензивна научна дейност в областта на предприемачеството и малките и средни фирми, както и в областта на корпоративно предприемачество и управление в големите фирми ...
Научна дейност 16.7.2015 г. ... дейност (НИД) обхваща: проучвателна, аналитична, прогнозна, експертна, развойна, технологична, нормативна, внедрителска и други творчески дейности, които се провеждат систематично. Целта е да се увеличи обемът на научните знания, както и да се използват за нови ...

Новини

21 results found
Синдикат "Висше образование" - КТ "Подкрепа" представи резултатите от проведеното „Национално представително изследване на психосоциалните рискове и работоспособността на преподавателите във висшите училища в България“ 20.4.2022 г. ... преподаване и високи изисквания за научна дейност (научни публикации, научни проекти, учебници), субективно атестиране и конкурси за кариерно израстване, основани на субективни критерии и процедури и т.н.             Д-р Валери Апостолов ...
#СедмицаНаУНСС 27.6.2021 г. ... с разностранната му обществена и научна дейност и да прочетат негови вдъхновяващи мисли. За първия учебен ден се обмисля geocashing игра, чрез която новоприетите студенти да научат по-бързо важните места в университета, който ще стане техен ...
Над 50 Live Streams в #СедмицаНаУНСС 31.5.2021 г. ... с разностранната му обществена и научна дейност и да прочетат негови вдъхновяващи мисли. За първия учебен ден се обмисля geocashing игра, чрез която новоприетите студенти да научат по-бързо важните места в университета, който ще стане техен втори дом за ...
УНСС сред основните доставчици на съдържание в Българския портал за отворена наука 18.5.2021 г. ... сам публикува резултатите от своята научна дейност в портала. „Това може да стане при спазване на Закона за авторското право и сродните му права и при условие, че авторите не са отстъпили изключителното право за използване на произведението от друго лице“, добави ...
Доц. д-р Лиляна Вълчева, председател на Съвета на настоятелите: АЛИАНС ENGAGE.EU - забележителен пример за синергия на европейското образование 26.4.2021 г. ... на младите колеги за преподавателска и научна дейност. Ролята на ръководството е да създаде условия за работа в образователна вдъхновяваща среда, както за преподавателите, които също имат нужда от интерактивно, експериментално и проактивно преподаване, така и за обучаващите. ...
Проф. д-р Владя Борисова: Трябва да помогнем националната икономика да се развие в иновативна 9.11.2020 г. ... и Бизнес чрез популяризиране на научна дейност. Това става с закрила на иновативните решения, като интелектуалната собственост, техния технологичен трансфер за внедряването и производството им от предприятията. Тези иновативни решения, на практика са интелектуалната ...
Десета студентска научна конференция „Перспективи и предизвикателства пред мениджмънта“ 3.5.2018 г. ... 50 студенти получават стипендии за научна дейност, каза още проф. Гоев. Ръководителят на катедра „Управление“ доц. д-р Надя Миронова поздрави Студентския съвет за инициативата. Студентският съвет се превръща в неизменна част от академичния живот. Присъствието на ...
Десета студентска научна конференция „Перспективи и предизвикателства пред мениджмънта“ 26.4.2018 г. ... получават стипендии за научна дейност, каза още проф. Гоев. Ръководителят на катедра „Управление“ доц. д-р Надя Миронова поздрави Студентския съвет за инициативата. Студентският съвет се превръща в неизменна част от академичния живот. ...
Председателят на Студентския сенат при УНСС е избран за заместник-председател на НПСС 16.2.2018 г. ... с ресор „Учебна и научна дейност“ Даниел Парушев, председател на Студентския сенат при УНСС и президент на Алумни клуба на Студентския съвет. Другите двама заместник-председатели са Васил Силяновски от СУ „Св. Климент Охридски“ и ...
Откриваща конференция по проект BGо5M2OPоо1-2.009-0012 19.12.2017 г. ... на уменията за самостоятелна научна дейност на младото поколение изследователи, повишаването на качеството на провежданите изследвания,  обогатяването със съвременни знания, постигнати изследователски резултати на академичното съдържание на преподаваните ...
Студентска научна конференция „Пазарът на недвижими имоти в България – състояние, проблеми и перспективи“ 10.11.2017 г. ... интереса на студентите към научна дейност, изтъкна той и посочи, че на конференцията се представят 10-те най-добри от общо 37 подадени разработки. От тях журито ще избере победител, поясни Кристиян. Председателят на Студентския съвет Кристиян ...
Шеста научна конференция за студенти и докторанти „Многообразието на туризма в научното познание“ 11.1.2022 г. ... деканът. Вашата активност и научна дейност ще бъде оценена, тя е значима както за вас, студентите, така и за работодателите, заяви той. Проф. Димитър Димитров Най-новите изисквания към работата в туристическия бранш представиха Никола ...
Шеста научна конференция за студенти и докторанти „Многообразието на туризма в научното познание“ 9.5.2017 г. ... деканът. Вашата активност и научна дейност ще бъде оценена, тя е значима както за вас, студентите, така и за работодателите, заяви той. Проф. Димитър Димитров Най-новите изисквания към работата в туристическия бранш представиха Никола ...
Наш преподавател в Университета на Лихтенщайн по проект за обмен на добри практики 26.2.2016 г. ... сътрудничество, за съвместна научна дейност и преподавателски обмен както на университетско ниво, така и по отношение на колегиите по английски език ...
Меморандум за сътрудничество между УНСС и Българска стопанска камара 23.2.2016 г. ... на субсидиите за научна дейност, създаване на профили за компетенции на всяка специалност, съобразени с изискванията на пазара за труда. Стремим се да поощряваме и диалога с бизнеса по отношение на качеството на образованието, акцентира Данев ...
Троен юбилей на катедра „Човешки ресурси и социална защита“ 19.11.2014 г. ... са еталони за учебна и научна дейност, за академично израстване. „Вие имате високата мисия да бъдете вещи теоретици и компетентни преподаватели, които създават знания и ги предават с обич и всеотдайност на поколения студенти. Правите го с достойнство, с ...
Национална научна конференция със студенти и докторанти „Актуални проблеми на науката, образованието и реализацията в областта на приложната статистика и информатика“ 7.11.2014 г. ... , да проведем в широки мащаби научна дейност и да я съюзим с практиката, посочи д-р Богдан Богданов, който е и възпитаник на катедра „Статистика и иконометрия“. Той благодари на университета за „подадената ръка заедно да извървим този ...
Двудневна национална научна конференция „Съвременно развитие на статистиката и информационните технологии“ 4.10.2013 г. ... на факултета в активната научна дейност. Конференциите са същността на изследванията и затова очакваме много добри резултати и творчески дух на дискусиите, посочи проф. д.ик.н. Валентин Кисимов, зам.-ректор и ръководител на катедра "Информационни ...
Троен юбилей на катедра „Човешки ресурси и социална защита“ 18.5.2013 г. ... са еталони за учебна и научна дейност, за академично израстване. „Вие имате високата мисия да бъдете вещи теоретици и компетентни преподаватели, които създават знания и ги предават с обич и всеотдайност на поколения студенти. Правите го с достойнство, с ...
Студенти обсъждаха актуални теми на българското право 8.12.2011 г. ... , интересуващи се от научна дейност, посочи Калоян Димитров. Стефан Радев изтъкна, че това е втората по рода си юридическа инициатива, която трябва да продължи и занапред, за да се стимулира активността и креативността на студентите ...

Предстоящо

4 results found
„Конкурс за проекти по програми за двустранно сътрудничество 2021 г. – България – Франция по програма Рила“ 16.6.2021 г. ... в подкрепа на осъществяване на нестопанска научна дейност за международно научно-техническо сътрудничество с оглед придобиване на нови знания, насърчаване на научния обмен между държавите и мобилността на учените, както и да се подпомага развитието на тесни връзки и сътрудничество между научни ...
Фонд „Научни изследвания“ ще подкрепи български научни проекти за над 20 млн. лв. чрез два нови конкурса 25.5.2021 г. ... в подкрепа на осъществяване на нестопанска научна дейност за фундаментални научни изследвания за придобиване на нови знания, в съответствие с Рамката за държавни помощи за научни изследвания, развитие и иновации на Европейската комисия. Нестопанската научна дейност е съобразена с ...
Конкурс за проекти по програми за двустранно сътрудничество 2021 г. – България – Франция по програма РИЛА 11.5.2021 г. ... в подкрепа на осъществяване на нестопанска научна дейност за международно научно-техническо сътрудничество с оглед придобиване на нови знания, насърчаване на научния обмен между държавите и мобилността на учените, както и да се подпомага развитието на тесни връзки и сътрудничество между научни ...
Покана за подготовка на проектни предложения за финансиране на фундаментални научни изследвания и научни изследвания на млади учени - 2016 7.7.2016 г. ... в подкрепа на осъществяване на нестопанска научна дейност за фундаментални научни изследвания за придобиване на нови знания. Целта на процедурите е да насърчи провеждане на качествени фундаментални научни изследвания и получаване на високи научни постижения в следните области: Биологически ...

Фотогалерия

0 results found

Видеогалерия

0 results found

Google Търсене