Резултати от търсене за Научна дейност

Университетски подсайтове

Специалности

Структура

Преподаватели

Служители

Страници

13 results found
Отворена наука 10.4.2021 г. ... може сам да публикува резултатите от своята научна дейност при спазване на Закона за авторското право и сродните му права и при условие, че не е отстъпил изключителното право за използване на произведението от друго лице.   За целите на публикуването на научноизследователски резултати е ...
Публикации и проекти на докторантите 4.1.2021 г. ... научни доклади „Интелектуална собственост, иновации и научна дейност в глобална среда“, в съавторство, София, 2017 г., ISBN 978-619-185-272-7. Гл. ас. д-р Христин Богомилов Стрижлев   Статии Стрижлев, Х. Бизнес модели на интелектуалната собственост в радио индустрията, Студия, сп. ...
Стратегия за развитието на професионално направление „Социология, антропология и науки за културата“ в УНСС 9.1.2020 г. ... библиотеката като фактор за успешна образователна и научна дейност в професионално направление „Социология, антропология и науки за културата“. Мярка 6. Поддържане и подобряване на състоянието на спортната база и създаване на ефективна организация за нейното използване от студентите, ...
Новини 8.2.2021 г. ... , включваща освен преподаване и високи изисквания за научна дейност (научни публикации, научни проекти, учебници), субективно атестиране и конкурси за кариерно израстване, основани на субективни критерии и процедури и т.н.             Д-р Валери Апостолов  - ...
Докторски програми 18.6.2019 г. ... нови знания чрез собствени изследвания или друга научна дейност в областта на информационните и комуникационни технологии и тяхното приложение в икономиката притежава способности да съставя, проектира, изпълнява и адаптира съвременен изследователски процес с научна стабилност в областта на ...
Научни публикации в периодика 4.1.2021 г. ... на тема „Интелектуална собственост, иновации и научна дейност в глобална среда”, 26 април 2017 г., София, изд. „За буквите”, с. 105-116, ISBN  978-619-185-272-7. Идентифициране на интелектуалната собственост на УНСС и анализ на възможностите за нейното използване, доклад на научна конференция 26 ...
Публикации 3.8.2017 г. ... "Приложна информатика и статистика/ Научна дейност Публикации Участия в научни форуми в периода ( гл.ас. Костадин Шейретски)K. Sheyretski, M. Lazarova, Isomorphism Between Economic Models and Models of Natural Environment , 4-th International Conference on Application ...
Научна дейност 19.6.2017 г. ... "Приложна информатика и статистика/ Научна дейност Събития Конференции и форуми Конкурси за хабилитации;Защити на докторски дисертации; Нови преподаватели; Спечелени конкурси Научни форуми, организирани от факултет "Приложна информатика и статистика"; ...
Становища (Архив) 23.1.2018 г. ... остатък в размер на 302 106 лв. за научна дейност от фонд „Научни изследвания“ на МОН. Неусвоени средства от Международни проекти - 179 938 лв. Неусвоени капиталови разходи - 458 413 лв. Преходен остатък от целево предоставени средства за стипендии - 184 114 лв ...
<span style="display:none">По чл. 34а, ал. 3, т. 2 от ЗВО</span> 15.2.2021 г. ... остатък в размер на 664 617 лв. за научна дейност от фонд „Научни изследвания“ на МОН. Неусвоени средства за НИД по проекти на УНСС – 517 209 лв. Неусвоени средства от международни проекти – 173 485 лв. Неусвоени капиталови разходи по оперативни ...
Наука 25.10.2018 г. ... развива интензивна научна дейност в областта на предприемачеството и малките и средни фирми, както и в областта на корпоративно предприемачество и управление в големите фирми ...
Научна дейност 16.7.2015 г. ... дейност (НИД) обхваща: проучвателна, аналитична, прогнозна, експертна, развойна, технологична, нормативна, внедрителска и други творчески дейности, които се провеждат систематично. Целта е да се увеличи обемът на научните знания, както и да се използват за нови приложения ...

Новини

16 results found
Проф. д-р Владя Борисова: Трябва да помогнем националната икономика да се развие в иновативна 9.11.2020 г. ... Бизнес чрез популяризиране на научна дейност. Това става с закрила на иновативните решения, като интелектуалната собственост, техния технологичен трансфер за внедряването и производството им от предприятията. Тези иновативни решения, на практика са ...
Десета студентска научна конференция „Перспективи и предизвикателства пред мениджмънта“ 3.5.2018 г. ... получават стипендии за научна дейност, каза още проф. Гоев. Ръководителят на катедра „Управление“ доц. д-р Надя Миронова поздрави Студентския съвет за инициативата. Студентският съвет се превръща в неизменна част от академичния живот. ...
Десета студентска научна конференция „Перспективи и предизвикателства пред мениджмънта“ 26.4.2018 г. ... получават стипендии за научна дейност, каза още проф. Гоев. Ръководителят на катедра „Управление“ доц. д-р Надя Миронова поздрави Студентския съвет за инициативата. Студентският съвет се превръща в неизменна част от академичния живот. ...
Председателят на Студентския сенат при УНСС е избран за заместник-председател на НПСС 16.2.2018 г. ... с ресор „Учебна и научна дейност“ Даниел Парушев, председател на Студентския сенат при УНСС и президент на Алумни клуба на Студентския съвет. Другите двама заместник-председатели са Васил Силяновски от СУ „Св. Климент Охридски“ и ...
Откриваща конференция по проект BGо5M2OPоо1-2.009-0012 19.12.2017 г. ... проекта са: развиването на уменията за самостоятелна научна дейност на младото поколение изследователи, повишаването на качеството на провежданите изследвания,  обогатяването със съвременни знания, постигнати изследователски резултати на академичното съдържание на преподаваните курсове, повишаване на ...
Студентска научна конференция „Пазарът на недвижими имоти в България – състояние, проблеми и перспективи“ 10.11.2017 г. ... . Стремим се да насърчим интереса на студентите към научна дейност, изтъкна той и посочи, че на конференцията се представят 10-те най-добри от общо 37 подадени разработки. От тях журито ще избере победител, поясни Кристиян. Председателят на Студентския съвет Кристиян Маджуров Както ...
Шеста научна конференция за студенти и докторанти „Многообразието на туризма в научното познание“ 9.5.2017 г. ... пътя на успешното развитие деканът. Вашата активност и научна дейност ще бъде оценена, тя е значима както за вас, студентите, така и за работодателите, заяви той. Проф. Димитър Димитров Най-новите изисквания към работата в туристическия бранш представиха Никола Николов от „Премиер ...
Шеста научна конференция за студенти и докторанти „Многообразието на туризма в научното познание“ 9.5.2017 г. ... пътя на успешното развитие деканът. Вашата активност и научна дейност ще бъде оценена, тя е значима както за вас, студентите, така и за работодателите, заяви той. Проф. Димитър Димитров Най-новите изисквания към работата в туристическия бранш представиха Никола Николов от „Премиер ...
Наш преподавател в Университета на Лихтенщайн по проект за обмен на добри практики 26.2.2016 г. ... за по-пълноценно сътрудничество, за съвместна научна дейност и преподавателски обмен както на университетско ниво, така и по отношение на колегиите по английски език ...
Меморандум за сътрудничество между УНСС и Българска стопанска камара 23.2.2016 г. ... , подчерта той. Целим диференциране на субсидиите за научна дейност, създаване на профили за компетенции на всяка специалност, съобразени с изискванията на пазара за труда. Стремим се да поощряваме и диалога с бизнеса по отношение на качеството на образованието, акцентира Данев. По време на ...
Троен юбилей на катедра „Човешки ресурси и социална защита“ 19.11.2014 г. ... и двете специалности са еталони за учебна и научна дейност, за академично израстване. „Вие имате високата мисия да бъдете вещи теоретици и компетентни преподаватели, които създават знания и ги предават с обич и всеотдайност на поколения студенти. Правите го с достойнство, с чест и с отговорност, ...
Национална научна конференция със студенти и докторанти „Актуални проблеми на науката, образованието и реализацията в областта на приложната статистика и информатика“ 7.11.2014 г. ... академичния дух, да проведем в широки мащаби научна дейност и да я съюзим с практиката, посочи д-р Богдан Богданов, който е и възпитаник на катедра „Статистика и иконометрия“. Той благодари на университета за „подадената ръка заедно да извървим този път“. Трябва да заздравим ...
Двудневна национална научна конференция „Съвременно развитие на статистиката и информационните технологии“ 4.10.2013 г. ... между трите катедри на факултета в активната научна дейност. Конференциите са същността на изследванията и затова очакваме много добри резултати и творчески дух на дискусиите, посочи проф. д.ик.н. Валентин Кисимов, зам.-ректор и ръководител на катедра "Информационни технологии и комуникации". Той се ...
Троен юбилей на катедра „Човешки ресурси и социална защита“ 18.5.2013 г. ... катедрата и двете специалности са еталони за учебна и научна дейност, за академично израстване. „Вие имате високата мисия да бъдете вещи теоретици и компетентни преподаватели, които създават знания и ги предават с обич и всеотдайност на поколения студенти. Правите го с достойнство, с чест и с отговорност, за ...
Студенти обсъждаха актуални теми на българското право 8.12.2011 г. ... на бъдещи потенциални докторанти, интересуващи се от научна дейност, посочи Калоян Димитров. Стефан Радев изтъкна, че това е втората по рода си юридическа инициатива, която трябва да продължи и занапред, за да се стимулира активността и креативността на студентите. Съдия Лозан Панов, ...

Предстоящо

1 results found
Покана за подготовка на проектни предложения за финансиране на фундаментални научни изследвания и научни изследвания на млади учени - 2016 7.7.2016 г. ... на осъществяване на нестопанска научна дейност за фундаментални научни изследвания за придобиване на нови знания. Целта на процедурите е да насърчи провеждане на качествени фундаментални научни изследвания и получаване на високи научни постижения в следните области: ...

Фотогалерия

0 results found

Видеогалерия

0 results found

Google Търсене