Резултати от търсене за Научна дейност

Университетски подсайтове

Специалности

Структура

Преподаватели

Служители

Страници

16 results found
Жива памет - проф. д-р Димитър Добрев 19.1.2024 г. ... 1924 г. се посвещава на научна дейност и е избран за професор в Свободния университет за политически и стопански науки, където е на научна работа до 1940 г. След смъртта на проф. Стефан Бобчев е избран за втори ректор на университета. Преподавател е до ...
Научни публикации в периодика 13.9.2022 г. ... на тема: «Интелектуална собственост, иновации и научна дейност в глобална среда», УниБИТ, 2017г. „Добри маркетингови практики на български фирми“,  национална конференция с межд. участие УНСС, ПВ и СОИС, 2017 г. ‘Intellectual property knowledge - a need in the contemporary ...
Научни публикации в периодика 28.10.2021 г. ... на тема: «Интелектуална собственост, иновации и научна дейност в глобална среда», УниБИТ, 2017г. „Добри маркетингови практики на български фирми“,  национална конференция с межд. участие УНСС, ПВ и СОИС, 2017 г. ‘Intellectual property knowledge - a need in the ...
Отворена наука 21.8.2023 г. ... може сам да публикува резултатите от своята научна дейност при спазване на Закона за авторското право и сродните му права и при условие, че не е отстъпил изключителното право за използване на произведението от друго лице.   За целите на публикуването на научноизследователски резултати е ...
Публикации и проекти на докторантите 23.5.2022 г. ... научни доклади „Интелектуална собственост, иновации и научна дейност в глобална среда“, в съавторство, София, 2017 г., ISBN 978-619-185-272-7. Гл. ас. д-р Христин Богомилов Стрижлев   Статии Стрижлев, Х. Бизнес модели на интелектуалната собственост в радио индустрията, Студия, сп. ...
Стратегия за развитието на професионално направление „Социология, антропология и науки за културата“ в УНСС 9.1.2020 г. ... за успешна образователна и научна дейност в професионално направление „Социология, антропология и науки за културата“. Мярка 6. Поддържане и подобряване на състоянието на спортната база и създаване на ефективна организация за нейното използване ...
Новини 20.4.2022 г. ... и високи изисквания за научна дейност (научни публикации, научни проекти, учебници), субективно атестиране и конкурси за кариерно израстване, основани на субективни критерии и процедури и т.н.             Д-р Валери ...
Докторски програми 18.6.2019 г. ... изследвания или друга научна дейност в областта на информационните и комуникационни технологии и тяхното приложение в икономиката притежава способности да съставя, проектира, изпълнява и адаптира съвременен изследователски процес с научна стабилност в ...
Научни публикации в периодика 19.8.2022 г. ... собственост, иновации и научна дейност в глобална среда», УниБИТ, 2017г. „Добри маркетингови практики на български фирми“,  национална конференция с межд. участие УНСС, ПВ и СОИС, 2017 г. ‘Intellectual property knowledge - a need in the contemporary ...
Публикации 3.8.2017 г. ... информатика и статистика/ Научна дейност Публикации Участия в научни форуми в периода ( гл.ас. Костадин Шейретски)K. Sheyretski, M. Lazarova, Isomorphism Between Economic Models and Models of Natural Environment , 4-th ...
Научна дейност 19.6.2017 г. ... "Приложна информатика и статистика/ Научна дейност Събития Конференции и форуми Конкурси за хабилитации;Защити на докторски дисертации; Нови преподаватели; Спечелени конкурси Научни форуми, организирани от факултет "Приложна информатика и статистика"; ...
Становища (Архив) 23.1.2018 г. ... остатък в размер на 302 106 лв. за научна дейност от фонд „Научни изследвания“ на МОН. Неусвоени средства от Международни проекти - 179 938 лв. Неусвоени капиталови разходи - 458 413 лв. Преходен остатък от целево предоставени средства за стипендии - 184 114 лв ...
<span style="display:none">По чл. 34а, ал. 3, т. 2 от ЗВО</span> 17.2.2023 г. ... на средствата за присъщата на висшето училище научна дейност и за издаване на учебници и научни трудове. Субсидията е в размер на 579 798 лв. (за сравнение през предходния отчетен период е била в размер на 359 018 лв.).   8. Съотношението между получената бюджетна субсидия и ...
Наука 25.10.2018 г. ... развива интензивна научна дейност в областта на предприемачеството и малките и средни фирми, както и в областта на корпоративно предприемачество и управление в големите фирми ...
Научна дейност 16.7.2015 г. ... дейност (НИД) обхваща: проучвателна, аналитична, прогнозна, експертна, развойна, технологична, нормативна, внедрителска и други творчески дейности, които се провеждат систематично. Целта е да се увеличи обемът на научните знания, както и да се използват за нови приложения ...

Новини

26 results found
Ректорът се срещна с преподаватели и студенти от САЩ 12.1.2024 г. ... Европа, неговата международна и научна дейност и възможностите за академично сътрудничество, които предлага. В срещата участва и доц. д.н. Михаил Мусов, в.и.д. заместник-ректор по научноизследователска дейност и международно сътрудничество. След срещата с ...
Новите декани на факултетите в нашия университет 9.1.2024 г. ... – учебна дейност, научна дейност и международно сътрудничество, през мандат 11/2023 – 11/2027 г. да бъдат организирани в рамките на три основни приоритета, това са традиции и иновации, акредитации и интернационализация и колегиалност и престиж ...
С научна конференция „Иновативни информационни технологии за дигитализация на икономиката“ специалност „Бизнес информатика и комуникации“ отбеляза 55 години от създаването си 20.10.2023 г. ... . Той акцентира на сериозната научна дейност на катедра „Информационни технологии и комуникации“, която я поставя в предните позиции по научни постижения в целия университет, превръща я в авангардно научно звено. Специални гости на събитието бяха ...
Бюджетът на висшето образование и ремонтите на общежитията – тема на срещата между НПСС и ректора на УНСС 16.6.2023 г. ... от увеличаване на средствата за научна дейност. Всеки член на управителния съвет на НПСС представи ситуацията в своето учебно заведение, като УНСС беше даден за пример в реализирането на ремонтите на общежития, защото други университети не са се справили и се е ...
Откри се третото издание на Университетска седмица на книгата 11.9.2023 г. ... финансиран от целеви субсидии за научна дейност на УНСС. Изводите, които се налагат за България, следствие на проучването, не са оптимистични. Проучването показва, че относителният дял на населението над 65 години в света е към 10 %, в Европа е около 20 %, а в ...
Синдикат "Висше образование" - КТ "Подкрепа" представи резултатите от проведеното „Национално представително изследване на психосоциалните рискове и работоспособността на преподавателите във висшите училища в България“ 20.4.2022 г. ... и високи изисквания за научна дейност (научни публикации, научни проекти, учебници), субективно атестиране и конкурси за кариерно израстване, основани на субективни критерии и процедури и т.н.             Д-р Валери ...
#СедмицаНаУНСС 27.6.2021 г. ... с разностранната му обществена и научна дейност и да прочетат негови вдъхновяващи мисли. За първия учебен ден се обмисля geocashing игра, чрез която новоприетите студенти да научат по-бързо важните места в университета, който ще стане ...
Над 50 Live Streams в #СедмицаНаУНСС 31.5.2021 г. ... с разностранната му обществена и научна дейност и да прочетат негови вдъхновяващи мисли. За първия учебен ден се обмисля geocashing игра, чрез която новоприетите студенти да научат по-бързо важните места в университета, който ще стане техен втори дом ...
УНСС сред основните доставчици на съдържание в Българския портал за отворена наука 18.5.2021 г. ... сам публикува резултатите от своята научна дейност в портала. „Това може да стане при спазване на Закона за авторското право и сродните му права и при условие, че авторите не са отстъпили изключителното право за използване на произведението от друго лице“, ...
Доц. д-р Лиляна Вълчева, председател на Съвета на настоятелите: АЛИАНС ENGAGE.EU - забележителен пример за синергия на европейското образование 26.4.2021 г. ... младите колеги за преподавателска и научна дейност. Ролята на ръководството е да създаде условия за работа в образователна вдъхновяваща среда, както за преподавателите, които също имат нужда от интерактивно, експериментално и проактивно преподаване, така и за обучаващите. ...
Проф. д-р Владя Борисова: Трябва да помогнем националната икономика да се развие в иновативна 9.11.2020 г. ... и Бизнес чрез популяризиране на научна дейност. Това става с закрила на иновативните решения, като интелектуалната собственост, техния технологичен трансфер за внедряването и производството им от предприятията. Тези иновативни решения, на практика са интелектуалната ...
Десета студентска научна конференция „Перспективи и предизвикателства пред мениджмънта“ 3.5.2018 г. ... 50 студенти получават стипендии за научна дейност, каза още проф. Гоев. Ръководителят на катедра „Управление“ доц. д-р Надя Миронова поздрави Студентския съвет за инициативата. Студентският съвет се превръща в неизменна част от академичния живот. Присъствието ...
Десета студентска научна конференция „Перспективи и предизвикателства пред мениджмънта“ 26.4.2018 г. ... 50 студенти получават стипендии за научна дейност, каза още проф. Гоев. Ръководителят на катедра „Управление“ доц. д-р Надя Миронова поздрави Студентския съвет за инициативата. Студентският съвет се превръща в неизменна част от академичния живот. Присъствието ...
Председателят на Студентския сенат при УНСС е избран за заместник-председател на НПСС 16.2.2018 г. ... с ресор „Учебна и научна дейност“ Даниел Парушев, председател на Студентския сенат при УНСС и президент на Алумни клуба на Студентския съвет. Другите двама заместник-председатели са Васил Силяновски от СУ „Св. Климент Охридски“ и Иво ...
Откриваща конференция по проект BGо5M2OPоо1-2.009-0012 19.12.2017 г. ... на уменията за самостоятелна научна дейност на младото поколение изследователи, повишаването на качеството на провежданите изследвания,  обогатяването със съвременни знания, постигнати изследователски резултати на академичното съдържание на преподаваните курсове ...
Студентска научна конференция „Пазарът на недвижими имоти в България – състояние, проблеми и перспективи“ 10.11.2017 г. ... насърчим интереса на студентите към научна дейност, изтъкна той и посочи, че на конференцията се представят 10-те най-добри от общо 37 подадени разработки. От тях журито ще избере победител, поясни Кристиян. Председателят на Студентския съвет Кристиян ...
Шеста научна конференция за студенти и докторанти „Многообразието на туризма в научното познание“ 11.1.2022 г. ... развитие деканът. Вашата активност и научна дейност ще бъде оценена, тя е значима както за вас, студентите, така и за работодателите, заяви той. Проф. Димитър Димитров Най-новите изисквания към работата в туристическия бранш представиха Никола Николов от ...
Шеста научна конференция за студенти и докторанти „Многообразието на туризма в научното познание“ 9.5.2017 г. ... развитие деканът. Вашата активност и научна дейност ще бъде оценена, тя е значима както за вас, студентите, така и за работодателите, заяви той. Проф. Димитър Димитров Най-новите изисквания към работата в туристическия бранш представиха Никола Николов от ...
Наш преподавател в Университета на Лихтенщайн по проект за обмен на добри практики 26.2.2016 г. ... за по-пълноценно сътрудничество, за съвместна научна дейност и преподавателски обмен както на университетско ниво, така и по отношение на колегиите по английски език ...
Меморандум за сътрудничество между УНСС и Българска стопанска камара 23.2.2016 г. ... , подчерта той. Целим диференциране на субсидиите за научна дейност, създаване на профили за компетенции на всяка специалност, съобразени с изискванията на пазара за труда. Стремим се да поощряваме и диалога с бизнеса по отношение на качеството на образованието, акцентира Данев. По време на ...
Троен юбилей на катедра „Човешки ресурси и социална защита“ 19.11.2014 г. ... катедрата и двете специалности са еталони за учебна и научна дейност, за академично израстване. „Вие имате високата мисия да бъдете вещи теоретици и компетентни преподаватели, които създават знания и ги предават с обич и всеотдайност на поколения студенти. Правите го с достойнство, с чест и с отговорност, за ...
Национална научна конференция със студенти и докторанти „Актуални проблеми на науката, образованието и реализацията в областта на приложната статистика и информатика“ 7.11.2014 г. ... възстановим академичния дух, да проведем в широки мащаби научна дейност и да я съюзим с практиката, посочи д-р Богдан Богданов, който е и възпитаник на катедра „Статистика и иконометрия“. Той благодари на университета за „подадената ръка заедно да извървим този път“. Трябва да заздравим ...
Двудневна национална научна конференция „Съвременно развитие на статистиката и информационните технологии“ 4.10.2013 г. ... между трите катедри на факултета в активната научна дейност. Конференциите са същността на изследванията и затова очакваме много добри резултати и творчески дух на дискусиите, посочи проф. д.ик.н. Валентин Кисимов, зам.-ректор и ръководител на катедра "Информационни технологии и комуникации". Той се ...
Троен юбилей на катедра „Човешки ресурси и социална защита“ 18.5.2013 г. ... катедрата и двете специалности са еталони за учебна и научна дейност, за академично израстване. „Вие имате високата мисия да бъдете вещи теоретици и компетентни преподаватели, които създават знания и ги предават с обич и всеотдайност на поколения студенти. Правите го с достойнство, с чест и с отговорност, за ...
Студенти обсъждаха актуални теми на българското право 8.12.2011 г. ... на бъдещи потенциални докторанти, интересуващи се от научна дейност, посочи Калоян Димитров. Стефан Радев изтъкна, че това е втората по рода си юридическа инициатива, която трябва да продължи и занапред, за да се стимулира активността и креативността на студентите. Съдия Лозан Панов, ...

Предстоящо

4 results found
„Конкурс за проекти по програми за двустранно сътрудничество 2021 г. – България – Франция по програма Рила“ 16.6.2021 г. ... в подкрепа на осъществяване на нестопанска научна дейност за международно научно-техническо сътрудничество с оглед придобиване на нови знания, насърчаване на научния обмен между държавите и мобилността на учените, както и да се подпомага развитието на тесни връзки и сътрудничество между ...
Фонд „Научни изследвания“ ще подкрепи български научни проекти за над 20 млн. лв. чрез два нови конкурса 25.5.2021 г. ... в подкрепа на осъществяване на нестопанска научна дейност за фундаментални научни изследвания за придобиване на нови знания, в съответствие с Рамката за държавни помощи за научни изследвания, развитие и иновации на Европейската комисия. Нестопанската научна дейност е съобразена с ...
Конкурс за проекти по програми за двустранно сътрудничество 2021 г. – България – Франция по програма РИЛА 11.5.2021 г. ... в подкрепа на осъществяване на нестопанска научна дейност за международно научно-техническо сътрудничество с оглед придобиване на нови знания, насърчаване на научния обмен между държавите и мобилността на учените, както и да се подпомага развитието на тесни връзки и сътрудничество между ...
Покана за подготовка на проектни предложения за финансиране на фундаментални научни изследвания и научни изследвания на млади учени - 2016 7.7.2016 г. ... в подкрепа на осъществяване на нестопанска научна дейност за фундаментални научни изследвания за придобиване на нови знания. Целта на процедурите е да насърчи провеждане на качествени фундаментални научни изследвания и получаване на високи научни постижения в следните области: Биологически ...

Фотогалерия

0 results found

Видеогалерия

0 results found

Google Търсене