Резултати от търсене за Научна дейност

Университетски подсайтове

Специалности

Структура

Преподаватели

Служители

Страници

12 results found
Публикации и проекти на докторантите 4.1.2021 г. ... собственост, иновации и научна дейност в глобална среда“, в съавторство, София, 2017 г., ISBN 978-619-185-272-7. Гл. ас. д-р Христин Богомилов Стрижлев   Статии Стрижлев, Х. Бизнес модели на интелектуалната собственост в радио ...
Стратегия за развитието на професионално направление „Социология, антропология и науки за културата“ в УНСС 9.1.2020 г. ... за успешна образователна и научна дейност в професионално направление „Социология, антропология и науки за културата“. Мярка 6. Поддържане и подобряване на състоянието на спортната база и създаване на ефективна организация за нейното ...
Новини 27.11.2020 г. ... и високи изисквания за научна дейност (научни публикации, научни проекти, учебници), субективно атестиране и конкурси за кариерно израстване, основани на субективни критерии и процедури и т.н.             Д-р Валери ...
Докторски програми 18.6.2019 г. ... изследвания или друга научна дейност в областта на информационните и комуникационни технологии и тяхното приложение в икономиката притежава способности да съставя, проектира, изпълнява и адаптира съвременен изследователски процес с научна стабилност в ...
Научни публикации в периодика 4.1.2021 г. ... собственост, иновации и научна дейност в глобална среда”, 26 април 2017 г., София, изд. „За буквите”, с. 105-116, ISBN  978-619-185-272-7. Идентифициране на интелектуалната собственост на УНСС и анализ на възможностите за нейното използване, доклад ...
Публикации 3.8.2017 г. ... информатика и статистика/ Научна дейност Публикации Участия в научни форуми в периода ( гл.ас. Костадин Шейретски)K. Sheyretski, M. Lazarova, Isomorphism Between Economic Models and Models of Natural Environment , 4-th ...
Научна дейност 19.6.2017 г. ... "Приложна информатика и статистика/ Научна дейност Събития Конференции и форуми Конкурси за хабилитации;Защити на докторски дисертации; Нови преподаватели; Спечелени конкурси Научни форуми, организирани от факултет "Приложна информатика и статистика"; ...
Становища (Архив) 23.1.2018 г. ... остатък в размер на 302 106 лв. за научна дейност от фонд „Научни изследвания“ на МОН. Неусвоени средства от Международни проекти - 179 938 лв. Неусвоени капиталови разходи - 458 413 лв. Преходен остатък от целево предоставени средства за стипендии - 184 114 лв ...
<span style="display:none">По чл. 34а, ал. 3, т. 2 от ЗВО</span> 3.2.2020 г. ... остатък в размер на 734 579 лв. за научна дейност от фонд „Научни изследвания“ на МОН. Неусвоени средства от международни проекти – 156 583лв. Неусвоени капиталови разходи по оперативни програми – 1 790 617 лв. Преходен остатък от целево предоставени ...
Наука 25.10.2018 г. ... развива интензивна научна дейност в областта на предприемачеството и малките и средни фирми, както и в областта на корпоративно предприемачество и управление в големите фирми ...
Научна дейност 16.7.2015 г. ... дейност (НИД) обхваща: проучвателна, аналитична, прогнозна, експертна, развойна, технологична, нормативна, внедрителска и други творчески дейности, които се провеждат систематично. Целта е да се увеличи обемът на научните знания, както и да се използват за нови приложения в ...

Новини

16 results found
Проф. д-р Владя Борисова: Трябва да помогнем националната икономика да се развие в иновативна 9.11.2020 г. ... Академия и Бизнес чрез популяризиране на научна дейност. Това става с закрила на иновативните решения, като интелектуалната собственост, техния технологичен трансфер за внедряването и производството им от предприятията. Тези иновативни решения, на практика са интелектуалната ...
Десета студентска научна конференция „Перспективи и предизвикателства пред мениджмънта“ 3.5.2018 г. ... 50 студенти получават стипендии за научна дейност, каза още проф. Гоев. Ръководителят на катедра „Управление“ доц. д-р Надя Миронова поздрави Студентския съвет за инициативата. Студентският съвет се превръща в неизменна част от академичния живот. Присъствието на ...
Десета студентска научна конференция „Перспективи и предизвикателства пред мениджмънта“ 26.4.2018 г. ... 50 студенти получават стипендии за научна дейност, каза още проф. Гоев. Ръководителят на катедра „Управление“ доц. д-р Надя Миронова поздрави Студентския съвет за инициативата. Студентският съвет се превръща в неизменна част от академичния живот. Присъствието на ...
Председателят на Студентския сенат при УНСС е избран за заместник-председател на НПСС 16.2.2018 г. ... с ресор „Учебна и научна дейност“ Даниел Парушев, председател на Студентския сенат при УНСС и президент на Алумни клуба на Студентския съвет. Другите двама заместник-председатели са Васил Силяновски от СУ „Св. Климент Охридски“ и Иво Финков от ...
Откриваща конференция по проект BGо5M2OPоо1-2.009-0012 19.12.2017 г. ... развиването на уменията за самостоятелна научна дейност на младото поколение изследователи, повишаването на качеството на провежданите изследвания,  обогатяването със съвременни знания, постигнати изследователски резултати на академичното съдържание на преподаваните курсове, ...
Студентска научна конференция „Пазарът на недвижими имоти в България – състояние, проблеми и перспективи“ 10.11.2017 г. ... се да насърчим интереса на студентите към научна дейност, изтъкна той и посочи, че на конференцията се представят 10-те най-добри от общо 37 подадени разработки. От тях журито ще избере победител, поясни Кристиян. Председателят на Студентския съвет Кристиян ...
Шеста научна конференция за студенти и докторанти „Многообразието на туризма в научното познание“ 9.5.2017 г. ... развитие деканът. Вашата активност и научна дейност ще бъде оценена, тя е значима както за вас, студентите, така и за работодателите, заяви той. Проф. Димитър Димитров Най-новите изисквания към работата в туристическия бранш представиха Никола Николов от ...
Шеста научна конференция за студенти и докторанти „Многообразието на туризма в научното познание“ 9.5.2017 г. ... деканът. Вашата активност и научна дейност ще бъде оценена, тя е значима както за вас, студентите, така и за работодателите, заяви той. Проф. Димитър Димитров Най-новите изисквания към работата в туристическия бранш представиха Никола ...
Наш преподавател в Университета на Лихтенщайн по проект за обмен на добри практики 26.2.2016 г. ... сътрудничество, за съвместна научна дейност и преподавателски обмен както на университетско ниво, така и по отношение на колегиите по английски език ...
Меморандум за сътрудничество между УНСС и Българска стопанска камара 23.2.2016 г. ... диференциране на субсидиите за научна дейност, създаване на профили за компетенции на всяка специалност, съобразени с изискванията на пазара за труда. Стремим се да поощряваме и диалога с бизнеса по отношение на качеството на образованието, акцентира Данев ...
Троен юбилей на катедра „Човешки ресурси и социална защита“ 19.11.2014 г. ... са еталони за учебна и научна дейност, за академично израстване. „Вие имате високата мисия да бъдете вещи теоретици и компетентни преподаватели, които създават знания и ги предават с обич и всеотдайност на поколения студенти. Правите го с достойнство, с ...
Национална научна конференция със студенти и докторанти „Актуални проблеми на науката, образованието и реализацията в областта на приложната статистика и информатика“ 7.11.2014 г. ... , да проведем в широки мащаби научна дейност и да я съюзим с практиката, посочи д-р Богдан Богданов, който е и възпитаник на катедра „Статистика и иконометрия“. Той благодари на университета за „подадената ръка заедно да извървим този ...
Двудневна национална научна конференция „Съвременно развитие на статистиката и информационните технологии“ 4.10.2013 г. ... на факултета в активната научна дейност. Конференциите са същността на изследванията и затова очакваме много добри резултати и творчески дух на дискусиите, посочи проф. д.ик.н. Валентин Кисимов, зам.-ректор и ръководител на катедра "Информационни технологии ...
Троен юбилей на катедра „Човешки ресурси и социална защита“ 18.5.2013 г. ... са еталони за учебна и научна дейност, за академично израстване. „Вие имате високата мисия да бъдете вещи теоретици и компетентни преподаватели, които създават знания и ги предават с обич и всеотдайност на поколения студенти. Правите го с достойнство, с ...
Студенти обсъждаха актуални теми на българското право 8.12.2011 г. ... докторанти, интересуващи се от научна дейност, посочи Калоян Димитров. Стефан Радев изтъкна, че това е втората по рода си юридическа инициатива, която трябва да продължи и занапред, за да се стимулира активността и креативността на студентите ...

Предстоящо

1 results found
Покана за подготовка на проектни предложения за финансиране на фундаментални научни изследвания и научни изследвания на млади учени - 2016 7.7.2016 г. ... на осъществяване на нестопанска научна дейност за фундаментални научни изследвания за придобиване на нови знания. Целта на процедурите е да насърчи провеждане на качествени фундаментални научни изследвания и получаване на високи научни постижения в следните области: ...

Фотогалерия

0 results found

Видеогалерия

0 results found

Google Търсене