Нашият Университет
Обновено: четвъртък, 28 септември 2023 16:48

Визия и мисия

Визия


Университетът за национално и световно стопанство (УНСС) се вижда в бъдещето като лидер сред висшите училища в Югоизточна Европа, обучаващи студенти и провеждащи изследвания в областта на икономиката, управлението и администрацията, правото и политиката.

 

 • УНСС ще продължи да бъде значим фактор за реформите и развитието на висшето образование, изследователската и развойната дейност като основа за постигане на стратегическите цели в Националната програма за развитие: България 2020 и  Стратегията за развитие на висшето образование в Република България.

 • УНСС ще продължи да повишава непрекъснато своя принос в изграждането на модерна, ефективна и постоянно развиваща се система за висше образование, в центъра на която е човекът с неговите личностни качества и интелектуален потенциал и която осигурява качествено, достъпно, основано на научни резултати и пазарно ориентирано висше образование.

 • В следващите години социално-икономическата роля на УНСС ще продължи да се характеризира с ефективни образователни и научноизследователски дейности, насочени към: съществено повишаване на качеството на висшето образование и на съвместимостта му с европейските системи за висше образование с цел заемане на достойно място в Единното европейско пространство за висше образование; изграждане на устойчива и ефективна връзка с пазара на труда и постигане на динамично съответствие между търсенето и предлагането на висококвалифицирани специалисти с висше образование; стимулиране на научноизследователската дейност и на иновациите, ориентирани към пазарната икономика; модернизация на системата за управление; усъвършенстване на подходите и механизмите за кариерно израстване на преподавателите и стимулиране на най-добрите преподаватели; разширяване и укрепване на мрежата за учене през целия живот; широко приложение на различни дигитални форми за дистанционно обучение.  

 • В условията на нарастваща конкуренция и динамични промени в европейския и националния контекст УНСС ще продължи да модернизира непрекъснато образователната и научноизследователската дейност в областта на социалните, стопанските, правните и хуманитарните науки. 

 • УНСС ще продължи да утвърждава своите лидерски позиции в професионалните направления: Икономика, Управление и администрация, Право, Политически науки, Социология, антропология и науки за културата, Обществени комуникации и информационни науки.

 • УНСС ще продължи да се утвърждава като водеща образователна и изследователска институция със значим принос за успешно реализиране на Националната програма за развитие: България 2020 и за постигане на ключовите цели в обновената програма на ЕС за висше образование: преодоляване на несъответствието на уменията на студентите с пазара на труда и насърчаване на върхови постижения при развитието на техните умения; изграждане на приобщаващи и свързани системи за висше образование; подкрепа на ефективни системи за висше образование.

 • В основата на по-нататъшното успешно развитие и модернизиране на УНСС ще бъдат компетентността и мотивацията на преподавателите и изследователите. Във връзка с това ще продължи усъвършенстването на системата за подбор, обучение и оценяване на преподавателите като основа за тяхното професионално развитие и като предпоставка за целеносочено обновяване на академичния състав.

 • В условията на динамични промени и нарастваща конкуренция в образователната и научноизследователската дейност, УНСС ще развива своя лидерски потенциал  като модернизира непрекъснато както компютърно-информационната база, така и политиките за привличане и кариерно израстване на млади преподаватели. Основна роля в тази насока ще имат усъвършенстването на подходите и механизмите за развитие на преподавателските и изследователските компетенции на академичния състав и въвеждането на съвременни форми и методи за кариерно израстване. В политиките по кариерно развитие на младите преподаватели водеща роля ще се отрежда на усъвършенстване на методите на преподаване и обогатяване на изследователския инструментариум чрез приложение на информационните и компютърните технологии.

 • Успешното развитие на УНСС е част от националните и европейските стратегически програми и инициативи за повишаване на ефективността на системите за образование и обучение като основа за развитието на справедливи, отворени демократични общества, на устойчивото развитие и заетостта.

 • УНСС ще изгражда у студентите способности да бъдат предприемчиви, проактивни, иновативни, да мислят независимо и творчески, да използват дигитални ресурси,  да общуват ефективно. Уменията за самостоятелно мислене и за решаване на проблеми са в основата на бързото им интегриране в трудовия пазар и тяхната устойчива професионална реализация.

 • Успешната учебна дейност ще продължи да се основава на концентриране на усилията върху университетски програми и учебни планове, съобразени с образователните потребности на студентите, ефективното развиване на техните умения и компетенции, изискванията на работодателите и динамиката на пазара на труда. Във връзка с това ще се насърчава разработването на широк спектър от избираеми програми, възможности за постоянно професионално развитие, приложение на съвременни технологии за обновяване на  структурата и организацията на учебния процес, насърчаване на сътрудничеството с работодателите, усъвършенстване на  дистанционното онлайн и смесено обучение за повишаване на степента на гъвкавост и на взаимодействие между преподаватели и студенти. Целенасоченото нарастване на практико-приложния компонент в обучението и осигуряването на необходимите професионални компетенции на студентите ще продължи да се осъществява на основата на включването на работодатели, организации и институции в разработването и осъществяването на учебните програми в контекста на динамичните промени на настоящите и бъдещите нужди на трудовия пазар.

 • УНСС ще продължи да усъвършенства изградените ефективни подходи и механизми за адаптиране на учебната и изследователската дейност към динамичната социално-икономическа среда в национален и глобален контекст.

 • УНСС ще  продължи да развива своя облик като академична институция, отворена за предизвикателствата пред обществото, като включва в процеса на обучение национални, местни, регионални и обществени проблеми и ангажира представители на държавната и местната власт, на бизнеса, на неправителствени организации и др. в процеса на преподаването и изследователските проекти, предлагайки обучение за възрастни и изграждайки връзки с различни социални общности.

 • УНСС ще продължи да разширява, укрепва и обогатява сътрудничеството си както с другите висши училища от България и чужбина, така и с доставчиците на услуги в сферата на професионалното образование и обучение.

 • УНСС ще продължи да насърчава организираната доброволна и обществена работа като предпоставка за усъвършенстване на практическия опит и умения на студентите.

 • УНСС ще продължи да развива своите традиции за активно участие в развитието на общините и областите, сътрудничество с бизнеса, публичния сектор и доброволческите организации.

 • Значителният научноизследователски потенциал на УНСС е в основата на стратегическата цел да се разработват нови решения на икономически, социални и екологични проблеми и повишаване на приноса на университета към иновациите като  най-важния двигател на икономическия растеж. Във връзка с това в УНСС целенасочено ще се изгражда култура по отношение на иновациите и предприемачеството, която има за цел да стимулира творчеството и инициативността на студенти и преподаватели като източник на нови идеи и открития.

 • УНСС ще продължи да бъде значим фактор за подкрепа на инициативата за интелигентна специализация с цел да се предоставят научни знания и подкрепа на публичните власти в тази област. Във всички специалности и форми на обучение ще продължат да се осигуряват подходящи предпоставки за изграждане у студентите на способности да разбират нови понятия, да мислят критично и творчески и да действат предприемчиво за разработването и прилагането на нови идеи.

 • УНСС ще продължи да укрепва сътрудничеството си с работодателите, предприемачите и местните власти, да съгласува предлаганите от тях възможности за обучение с потребностите, посочени в стратегиите за интелигентна специализация.

 • УНСС чрез своята образователна и научноизследователска дейност ще продължи да развива и обогатява своята роля като научен и духовен център с общокултурна мисия, който създава и разпространява нови знания, съдейства за разбирането на света и за обогатяването на неговата материална и духовна култура.

 • УНСС ще продължи да интегрира международно и междукултурно измерение при своята образователна и научноизследователска дейност, като подготвя своите студенти, преподаватели и служители за предизвикателствата на глобализиращия се свят.

 • УНСС ще продължи да адаптира учебните програми в зависимост от промените в международната среда, да привлича чуждестранни студенти, да стимулира международната мобилност на своите студенти и преподаватели, като се стреми да разширява и затвърждава международното си сътрудничество с водещи чуждестранни университети и международни изследователски институции.

 • УНСС ще продължи да се развива в съответствие с европейската и националната стратегия за предоставяне на висококачествено образование, допринасящо за цялостното развитие на личността и подготвящо студентите както за професионалната им реализация, така и за социалната и гражданската им роля в условията на едно отворено, динамично и демократично общество.

Мисия


I. Университетът за национално и световно стопанство е призван да формира високообразовани личности, които да водят обществото към един по-съвършен и хуманен свят.

 Това означава:

1. Да подпомага цялостно интелектуално развитие на своите студенти, да развива тяхната грамотност в най-широк смисъл, като задава високи стандарти за духовен живот в условията на новия свят на знанието и информацията.

2. Да предоставя на своите студенти знания и умения, така че те творчески да решават проблемите на настоящето и бъдещето в областта на икономиката, управлението и администрацията, правото и политиката чрез използване и усъвършенстване методите на хармоничен комплекс от класически и съвременни академични дисциплини и на основата на най-новата информация.

3. Да развива възможностите на своите студенти да разбират предимствата и недостатъците на света, в който живеем, както и тяхната убеденост в ценностите на свободата, в отговорността да се стремят към истината и смелостта да я отстояват, в социалната чувствителност към общото благо на днешните и бъдещите поколения и човешките права за всички индивиди.

4. Да подкрепя мотивацията на своите студенти да продължат образованието през целия си живот. Да предоставя както на тях, така и на всички заинтересовани граждани възможности за продължаващо обучение, което да осъвременява и конкретизира на академично равнище техните знания и умения, в синхрон с потребностите на практиката.

5. Университетът служи на своите студенти и ги разглежда като фокус на съществуването си. Дипломата, която им дава, е сертификат за изпълнението на мисията му.

 

II. Университетът за национално и световно стопанство е отговорен да поддържа и развива високо ерудиран академичен състав от изявени, национално и международно признати преподаватели и учени.

 Университетът приема за свои цели:

1. Да подкрепя усилията на своя академичен състав да развива и обогатява академичните образователни програми с върховите световни постижения на знанието и в съответствие с потребностите на обществото да прилага високи стандарти на преподаване и образователни технологии, които пълноценно съчетават световните тенденции с българските и университетските традиции.

2. Да развива възможностите на своя академичен състав за иновативно партньорство с бизнеса, публичните администрации и международната академична общност, да създава условия и подпомага разработването и разпространението на интелектуален изследователски продукт, с който да съдейства за развитието на динамични и устойчиво развиващи се икономика и общество.

3. Да поощрява и залага високи критерии за творческо развитие на своя академичен състав, да създава среда на взаимна съпричастност към индивидуалното научно развитие и оценяване на ползите от богатото разнообразие на хора и идеи, обединени от взаимно доверие и стремеж да се служи на университета в толерантна и плуралистична академична общност.

4. Да създава материални и други условия за издигане на престижа и самочувствието на членовете на своя академичен състав като хора с важен и уникален принос в общественото развитие, при справедлива оценка на труда на всеки.

 

III. Университетът за национално и световно стопанство е призван да се утвърждава и развива като безспорна, уважавана и ценна територия на националното, европейското и световното образователно и изследователско пространство.

 Университетът приема за свои цели:

1. Да пази ревностно своята академична автономия и институционална цялост, като ги приема за основа на поддържането на най-високи стандарти за интелектуално развитие, академична свобода и социална отговорност, спазването на които широко да прокламира, като търси обществената оценка за това.

2. Да изгражда и развива връзките, сътрудничеството и мобилността на своя академичен състав, студенти и администрация с водещи български и чуждестранни университети, целенасочено да търси и анализира положителния опит и своевременно да го прилага по най-подходящ начин, да участва активно в разработването и предлагането на идеи за развитието на националното и европейското образователно пространство.

3. Да подкрепя и развива високо квалифициран административен състав, поставен в служба на университета и реализацията на неговата мисия, да подпомага и поощрява развитието на знанията и опитността му в мениджмънта и функционирането му в системите за управление.

4. Да развива университетската библиотека, цялата информация и материално-техническа база на университета, като се стреми към най-високите европейски стандарти в синхрон с напредъка на информационните и комуникационните технологии.

 

Университетът, като се основава на своите добри дългогодишни традиции, е длъжен непрекъснато да обогатява и затвърждава своя облик на динамично развиваща се и модерна българска и европейска образователна и изследователска институция.