Обновено: четвъртък, 28 септември 2023 15:53

Допълнителна информация

                                     

При подготовката за конкурсните изпити е желателно да се проведат консултации със специалисти от съответната катедра, към която е обявена докторантурата, както и с преподавателите от катедра „Чужди езици и приложна лингвистика”.

С цел улесняване на избора на специалност и форма на обучение Ви предоставяме следната допълнителна информация:

Продължителността на обучение е 3 години за редовните докторанти и 4 години за задочните. Обучението е субсидирано от държавата със заплащане на административни такси.

Докторантите заплащат годишни такси в зависимост от професионалното направление, в което са приети.

   

1 600.00 лв. е годишната такса за редовна и задочна форма на обучение за зачислените докторанти в професионални направления:

  1. Социология, антропология и науки за културата
  2. Политически науки
  3. Обществени комуникации и информационни науки
  4. Право

    

1 200.00 лв. е годишната такса за редовна и задочна форма на обучение за зачислените докторанти в професионални направления:

  1. Икономика
  2. Администрация и управление

   

В съответствие със Закона за висше образование, през последните две години от обучението си, всички докторанти се освобождават от такса. Редовните докторанти имат право да ползват общежитие (за докторантите с постоянен адрес извън София), намаления в градския, ЖП и авиотранспорта, както и стипендия в размер на 1000.00 лв. месечно.

Докторантите – български граждани, приети в редовна докторантура, нямат право да работят на пълен работен ден на трудов договор през периода на обучение. За спазването на това изискване, докторантите попълват декларация при зачисляването им в докторантура и носят наказателна отговорност за деклариране на неверни данни.

    

Повече информация относно кандидатстването и обучението в докторска степен в УНСС можете да получите в сектор „Докторантури” на дирекция „Наука”, кабинет 2039, телефон 02 / 81 95 256.