Обновено: петък, 25 септември 2020 16:19

Допълнителна информация

                          

При подготовката за конкурсните изпити е желателно да се проведат консултации със специалисти от съответната катедра, към която е обявена докторантурата, както и с преподавателите от катедра “Чужди езици и приложна лингвистика”.

С цел улесняване на избора на специалност и форма на обучение Ви предоставяме следната допълнителна информация:

Продължителността на обучение е 3 години за редовните докторанти и 4 години за задочните. Обучението е субсидирано от държавата със заплащане на административни такси.

Докторантите заплащат годишни такси в зависимост от професионалното направление, в което са приети.

 

1 478.00 лв. е годишната такса за редовна и задочна форма на обучение за зачислените докторанти в професионални направления:

 

  1. История и археология
  2. Социология, антропология и науки за културата
  3. Политически науки
  4. Обществени комуникации и информационни науки
  5. Право

 

924.00 лв. е годишната такса за редовна и задочна форма на обучение за зачислените докторанти в професионални направления:

 

  1. Икономика
  2. Администрация и управление

 

В съответствие със Закона за висше образование, през последните две години от обучението си, всички докторанти се освобождават от такса. Редовните докторанти имат право да ползват общежитие (за докторантите с постоянен адрес извън София), намаления в градския, ЖП и авиотранспорта, както и стипендия в размер на 500,00 лв. месечно.

Докторантите – български граждани, приети в редовна докторантура, нямат право да работят на пълен работен ден на трудов договор през периода на обучение. За спазването на това изискване, докторантите попълват декларация при зачисляването им в докторантура и носят наказателна отговорност за деклариране на неверни данни.

 

Повече информация относно кандидатстването и обучението в докторска степен в УНСС може да получите в сектор “Докторантури” на дирекция “Наука”, кабинет 2039, телефон 02 / 81-95-256.