Обновено: петък, 30 септември 2022 9:30

Класиране и избор

                                    

Кандидат-докторантите, успешно положили конкурсните изпити се класират по оценката от изпита по специалността. При равни оценки от изпита по специалността се взема предвид оценката от изпита по чужд език. При равни оценки от изпита по чужд език в класирането се взема предвид средният успех от дипломата за магистърска степен.

Резултатите от конкурсните изпити се оформят в доклад на ръководителя на обучаващата катедра до декана на факултета. Докладът съдържа: резултатите от положения изпит по специалността; резултатите от положения изпит по чужд език; средния успех от дипломата за висше образование - магистърска степен; списък на научните и научно-приложните разработки на кандидатите; предложение за избор на кандидат с посочена научна специалност, тематично направление и форма на обучение; предложение за научен ръководител.

Решението за зачисляване на докторантите се взема на заседание на Факултетния съвет въз основа на предложението на катедрата.

Ректорът издава заповед за зачисляване на докторантите въз основа на решението на Факултетния съвет.